Aktu­al­ności

Aktu­al­ności

Nasze ini­cjatywy

Pre­zydent RP: gra­tuluję i dziękuję

Z okazji jubi­leuszu naszego Sto­wa­rzy­szenia otrzy­ma­liśmy kil­ka­dziesiąt listów gra­tu­la­cyjnych. Za wszystkie bardzo dzię­kujemy! Odbieramy je jako wyraz zaufania i soli­darnego sta­nięcia obok osób naj­bar­dziej bez­bronnych i naj­bar­dziej potrze­bu­jących. Publi­kujemy treść listu, nade­słanego przez Andrzeja Dudę, Pre­zy­denta RP.

Nasze ini­cjatywy

Jest za co dzię­kować!

20 lat to spory kawałek historii i bagaż bez­cennych doświadczeń, które pozwalają nam patrzeć w przy­szłość z opty­mizmem, ale też ze świa­do­mością, że ciągle mamy tak wiele do zro­bienia. 19 maja świę­to­wa­liśmy nasz jubi­leusz!

Nasze ini­cjatywy

Być chrze­ści­ja­ninem to znaczy stać na straży życia i budować cywi­li­zację miłości

– Być chrze­ści­ja­ninem, prze­żywać swoją chrze­ści­jańską godność to także stać na straży życia dru­giego czło­wieka – mówił metro­polita kra­kowski abp Marek Jędra­szewski podczas Mszy św. z okazji jubi­leuszu 20-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka w Kościele Nie­po­ka­lanego Serca Maryi przy Klasz­torze Sióstr Feli­cjanek w Kra­kowie.

Nasze ini­cjatywy

II Ogól­no­polska Piel­grzymka Rodzin Dzieci Utra­conych do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­­kowie-Łagie­w­nikach 1 czerwca 2019 r. – Dzień Dziecka (sobota)

II Ogól­no­polska Piel­grzymka Rodzin Dzieci Utra­conych do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­­kowie-Łagie­w­nikach pod patro­natem Metro­polity Kra­kow­skiego Jego Eks­ce­lencji abpa Marka Jędra­szew­skiego.

Nasze ini­cjatywy

Jubi­leusz XX-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka

Z radością zapra­szamy na Święto Życia, które odbędzie się w nie­dzielę 19 maja br. W tym szcze­gólnym dniu będziemy obchodzić jubi­leusz 20-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka – kra­kow­skiej orga­ni­zacji, której misją jest troska o życie każdego czło­wieka od poczęcia do natu­ralnej śmierci oraz pomoc cha­ry­ta­tywna osobom naj­bar­dziej potrze­bu­jącym.

Nasze ini­cjatywy

Oswojone tabu – po kon­fe­rencji

Czy to prawda, że bar­dziej boimy się choroby Alzhe­imera niż utraty nogi? Od czego zależy jakość życia osób, o których mówimy, że są „nie­peł­no­sprawne”? Jak się pogodzić z nie­po­myślną dia­gnozą pre­na­talną dla swojego dziecka i jak roz­mawiać z mło­dzieżą, by zachęcać ją do bez­in­te­re­sownej pomocy tym, którzy potrzebują pomocy?

Nasze ini­cjatywy

Kościół nie może milczeć w kwestii aborcji

Kościół nie może milczeć, kiedy państwa chlu­biące się swoją demo­kracją mówią, że aborcja jest prawem przy­na­leżnym czło­wiekowi i że takie są war­tości euro­pejskie. To są anty­war­tości.

Nasze ini­cjatywy

Lau­reaci XV Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popie­łuszki

Z wielką radością ogła­szamy wyniki XV Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popie­łuszki. Na konkurs zostało nade­słanych 869 prac (301 lite­rackich, 530 pla­stycznych i 38 mul­ti­me­dialnych).

Nasze ini­cjatywy

Prze­słanie XXXIX Piel­grzymki Obrońców Życia — Jasna Góra, 23 marca 2019

My, uczestnicy XXXIX Piel­grzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, mając wciąż w żywej pamięci Ś.P. Inży­niera Anto­niego Ziębę – nie­stru­dzonego Piel­grzyma, orga­ni­zatora poprzednich 38-miu Piel­grzymek Obrońców Życia na Jasną Górę, chcemy kon­ty­nuować Jego ideę corocznego zawie­rzania sprawy obrony życia Jasno­gór­skiej Boga­ro­dzicy.

Nasze ini­cjatywy

II Reko­lekcje dla Rodziców w żałobie po stracie dziecka

Podczas reko­lekcji będzie spra­wowana Msza Święta z zawie­rzeniem zmarłego dziecka Bożemu Miło­sierdziu pod prze­wod­nictwem ks. bp. dr. Krzysztofa Nit­kie­wicza — ordy­na­riusza die­cezji san­do­mier­skiej. Msza święta adre­sowana jest szcze­gólnie do rodziców dzieci nie­na­ro­dzonych, które nie miały wła­snego pogrzebu.

%d bloggers like this: