Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Je­stem za­in­te­re­so­wa­ny (-a) Let­nią Aka­de­mią Pro-li­fe w 2024 ro­ku i chcę otrzy­mać wia­do­mość gdy roz­pocz­nie się pro­mo­cja wydarzenia:

Za­pra­sza­my na Let­nią Aka­de­mię Pro-Li­fe – pię­cio­dnio­we warsz­ta­ty i kon­fe­ren­cję po­pu­lar­no-na­uko­wą dla lo­kal­nych li­de­rów pro-li­fe, któ­rzy chcą po­głę­biać swo­ją wie­dzę bio­etycz­ną oraz uczyć się ar­gu­men­ta­cji pro-li­fe. Na­sze za­pro­sze­nie kie­ru­je­my szcze­gól­nie do li­de­rów wspól­not, na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, do­rad­ców ży­cia ro­dzin­ne­go i katechetów.

Ży­cia trze­ba bro­nić mą­drze. Nie po­prze­sta­wać na emo­cjach, ale roz­ma­wiać na ar­gu­men­ty. Te naj­le­piej spraw­dzić w prak­ty­ce, dla­te­go Aka­de­mia Pro-li­fe ma cha­rak­ter warsztatowy.

Mar­cin No­wak, ko­or­dy­na­tor Let­niej Aka­de­mii Pro-Life

Co­dzien­nie pod­czas Aka­de­mii od­by­wa­ją się pre­lek­cje, warsz­ta­ty i spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi. Zwy­kle pra­cu­je­my me­to­da­mi ak­ty­wi­zu­ją­cy­mi, któ­re roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i umie­jęt­ność kry­tycz­ne­go my­śle­nia, po­sze­rza­ją na­szą per­spek­ty­wę i po­głę­bia­ją ko­mu­ni­ka­cję. Uczy­my się ak­tyw­nie słu­chać oraz roz­ma­wiać z ty­mi, któ­rzy ma­ją in­ne po­glą­dy – za­wsze z sza­cun­kiem do dru­gie­go czło­wie­ka. Pra­gnie­my bu­do­wać po­zy­tyw­ny prze­kaz pro-li­fe, by za­chwy­cić pięk­nem ży­cia. Warsz­ta­ty trwa­ją czte­ry dni (wto­rek – pią­tek), a w ostat­nim dniu Aka­de­mii (so­bo­ta) od­by­wa się kon­fe­ren­cja popularnonaukowa.

Pod­sta­wą Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe są warsz­ta­ty. Pra­cu­je­my, ko­rzy­sta­jąc z me­tod ak­ty­wi­zu­ją­cych, któ­re roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i umie­jęt­ność kry­tycz­ne­go my­śle­nia, po­sze­rza­ją na­szą per­spek­ty­wę i po­głę­bia­ją komunikację.

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji PSOŻC

Do­świad­cze­nie czte­rech edy­cji po­ka­zu­je, że udział w Aka­de­mii mo­że być świet­ną oka­zją do na­wią­za­nia zna­jo­mo­ści z oso­ba­mi o po­dob­nych po­glą­dach z ca­łej Polski.

Po­trze­bu­je­my spo­tkań, któ­re do­da­ją od­wa­gi, jed­no­czą na­sze śro­do­wi­sko i po­ma­ga­ją bu­do­wać no­we kon­tak­ty i re­la­cje. Po­trze­bu­je­my wie­dzieć, jak mo­że­my sku­tecz­nie dzia­łać tam, gdzie miesz­ka­my – w na­szej miej­sco­wo­ści, śro­do­wi­sku pra­cy, pa­ra­fii czy gminie.

Mar­cin No­wak, ko­or­dy­na­tor Let­niej Aka­de­mii Pro-Life

Po­ru­szy­my tematy:

 • po­zy­tyw­na edu­ka­cja pro-li­fe i bu­do­wa­nie trwa­łych po­staw za życiem,
 • płod­ność człowieka,
 • abor­cja,
 • an­ty­kon­cep­cja hormonalna,
 • in vi­tro,
 • ho­mo­sek­su­alizm,
 • i in­ne.

Za­pro­sze­ni go­ście, m.in.:

 • dr n. med. Do­ro­ta Jar­czew­ska – spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, au­tor­ka opra­co­wań na­uko­wych nt. an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej i pło­do­wych li­nii komórkowych
 • dr Jo­lan­ta Próch­nie­wicz – psy­cho­log i teo­log, pro­wa­dzi po­rad­nic­two dla ro­dzi­ców dzie­ci de­kla­ru­ją­cych skłon­no­ści homoseksualne,
 • dr Emi­lia Lich­ten­berg-Ko­kosz­ka – pe­da­gog, dy­plo­mo­wa­na po­łoż­na, wy­kła­dow­ca aka­de­mic­ki, pa­sjo­nat­ka roz­wo­ju prenatalnego,
 • dr o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap – opie­kun du­cho­wy Aka­de­mii, dok­tor teo­lo­gii mo­ral­nej, od wie­lu lat za­an­ga­żo­wa­ny w obro­nę ży­cia człowieka,
 • dr Piotr Guz­dek – fa­mi­lio­log, spe­cja­li­sta ds. po­mo­cy ro­dzi­com po stra­cie dziec­ka, au­tor kom­pen­dium o po­chów­kach dzie­ci utraconych,
 • i in­ni.

Co na to uczestnicy?

Mi­mo wiel­kiej fa­scy­na­cji te­ma­tem obro­ny ży­cia czło­wie­ka i ogrom­nej ra­do­ści ze sta­wia­nia pierw­szych kro­ków na tej dro­dze, mia­łam wie­le wąt­pli­wo­ści. Te­ma­ty­ka pro-li­fe nie by­ła po­zy­tyw­nie od­bie­ra­na w mo­im oto­cze­niu – za­rów­no do­mo­wym, jak i szkol­nym. Je­stem stu­dent­ką V ro­ku me­dy­cy­ny. W tym śro­do­wi­sku nie­ste­ty czę­sto mó­wi się o tzw. „pra­wach ko­biet”, o „wol­nym wy­bo­rze”, na­to­miast nie­wie­le osób jest w peł­ni świa­do­mych te­go, że wy­bór koń­czy się tam, gdzie za­czy­na się krzyw­da dru­gie­go czło­wie­ka. By­łam z tym wszyst­kim sa­ma, po­trze­bo­wa­łam wspól­no­ty. Zo­ba­czy­łam ogło­sze­nie o Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe na Fa­ce­bo­oku i od ra­zu się za­pi­sa­łam. Za­sta­na­wia­łam się, jak tam bę­dzie, ni­ko­go nie zna­łam. Mi­mo to od­wa­ży­łam się i wy­ru­szy­łam w drogę.

San­dra Wci­sło, uczest­nicz­ka edy­cji 2022

Da­ta i miej­sce: warsz­ta­ty od­bę­dą się w Kra­ko­wie w dniach 25–29 czerw­ca 2024 r. O do­kład­nym miej­scu zo­sta­ną po­in­for­mo­wa­ni za­kwa­li­fi­ko­wa­ni uczest­ni­cy. LAPL roz­pocz­nie się obia­dem we wto­rek 25 czerw­ca o godz. 13:30, a za­koń­czy w so­bo­tę 29 czerw­ca ok. go­dzi­ny 16:00.

Koszt: 550 zł (noc­le­gi, wy­ży­wie­nie, udział w warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cji). Warsz­ta­ty są do­fi­nan­so­wa­ne przez PSOŻC, w związ­ku z tym uczest­ni­cy zo­bo­wią­za­ni są do udzia­łu we wszyst­kich spotkaniach.

Prze­bieg: warsz­ta­ty od­bę­dą się w dniach 25–28 czerw­ca, na­to­miast 29 czerw­ca od­bę­dzie się kon­fe­ren­cja po­pu­lar­no­nau­ko­wa z udzia­łem uczest­ni­ków LAPL.

Wa­run­ki na­bo­ru: Za­pra­sza­my oso­by w wie­ku 18–50 lat. Za­pi­sy trwa­ją do 15 ma­ja 2024. Na­bór uczest­ni­ków do Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe jest dwu­eta­po­wy. Naj­pierw na­le­ży wy­peł­nić po­niż­szy for­mu­larz. Na­stęp­nie chęt­ne oso­by za­pro­si­my na krót­ką, 10-mi­nu­to­wą roz­mo­wę on­li­ne (w dru­giej po­ło­wie ma­ja), że­by­śmy mo­gli po­znać się jesz­cze przed warsz­ta­ta­mi. O za­kwa­li­fi­ko­wa­niu de­cy­du­je or­ga­ni­za­tor po roz­mo­wie online.

Za­pew­nia­my: noc­le­gi, wy­ży­wie­nie, fa­cho­wą wie­dzę, kom­pe­tent­nych wy­kła­dow­ców, opie­kę du­cho­wą, spo­tka­nia in­te­gra­cyj­ne. Choć Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to nie re­ko­lek­cje, uczest­ni­cy bę­dą mo­gli co­dzien­nie uczest­ni­czyć we Mszy Św.

Uczest­ni­cy po­win­ni za­brać ze so­bą: do­ku­ment toż­sa­mo­ści, przy­bo­ry do no­to­wa­nia (dłu­go­pis i no­tat­nik), obu­wie na zmia­nę lub kap­cie, ubra­nia na zmien­ną po­go­dę w przy­pad­ku zwie­dza­nia Kra­ko­wa (płaszcz prze­ciw­desz­czo­wy lub pa­ra­sol, czap­kę z dasz­kiem lub ka­pe­lusz), klap­ki pod prysz­nic, przy­bo­ry to­a­le­to­we, za­ży­wa­ne le­ki, ró­ża­niec, fa­kul­ta­tyw­nie in­stru­ment mu­zycz­ny (np. gi­ta­rę, o ile ktoś gra) oraz „kie­szon­ko­we” na po­kry­cie kosz­tu do­dat­ko­wych atrak­cji, np. bi­le­tów wstępów.

 • Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe (Aka­de­mia) or­ga­ni­zo­wa­na jest przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (pro-life.pl) oraz Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców z sie­dzi­bą w Krakowie.
 • Uczest­nik Aka­de­mii zo­bo­wią­za­ny jest do prze­strze­ga­nia ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu i in­nych prze­pi­sów obo­wią­zu­ją­cych na te­re­nie ośrod­ka zakwaterowania.
 • Re­kru­ta­cja do Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe jest dwu­eta­po­wa. Wa­run­kiem za­kwa­li­fi­ko­wa­nia jest wy­peł­nie­nie elek­tro­nicz­ne­go for­mu­la­rza uczest­nic­twa oraz po­zy­tyw­nie oce­nio­na przez or­ga­ni­za­to­ra roz­mo­wa on­li­ne, bę­dą­ca dru­gim eta­pem re­kru­ta­cji. Po za­kwa­li­fi­ko­wa­niu uczest­ni­ka przez or­ga­ni­za­to­ra, zo­sta­nie on o tym po­in­for­mo­wa­ny ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie do koń­ca ma­ja 2024 r. Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce po­twier­dze­nia udzia­łu w warsz­ta­tach i dal­sze­go po­stę­po­wa­nia zo­sta­ną prze­ka­za­ne za­kwa­li­fi­ko­wa­nym oso­bom przez or­ga­ni­za­to­ra w ma­ilu z in­for­ma­cją o za­kwa­li­fi­ko­wa­niu się do uczest­nic­twa w aka­de­mii. W przy­pad­ku bra­ku po­twier­dze­nia udzia­łu i/lub bra­ku wpła­ty, do udzia­łu zo­sta­nie za­pro­szo­na ko­lej­na oso­ba z listy.
 • Oso­by, któ­re znaj­dą się na li­ście re­zer­wo­wej lub nie zo­sta­ną przy­ję­te, otrzy­ma­ją in­for­ma­cję ma­ilo­wą do koń­ca ma­ja 2024 r. Oso­by z li­sty re­zer­wo­wej bę­dą na bie­żą­co in­for­mo­wa­ne o ewen­tu­al­nym zwol­nie­niu się miej­sca na LAPL ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie aż do mo­men­tu roz­po­czę­cia warsz­ta­tów. Ko­lej­ność kon­tak­tu usta­li or­ga­ni­za­tor, nie ma zna­cze­nia ko­lej­ność zgłoszeń.
 • Uczest­nik warsz­ta­tów zo­bo­wią­za­ny jest do uczest­nic­twa we wszyst­kich punk­tach pro­gra­mu Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe. Warsz­ta­ty za­czy­na­ją się 25 czerw­ca obia­dem o godz. 13.30, a koń­czą 29.06 ok. godz. 17:00. Nie ma moż­li­wo­ści udzia­łu tyl­ko w czę­ści zajęć.
 • Uczest­nik zo­bo­wią­za­ny jest za­brać ze so­bą do­ku­ment tożsamości.
 • Uczest­ni­ko­wi Aka­de­mii za­bra­nia się po­sia­da­nia i spo­ży­wa­nia nar­ko­ty­ków, al­ko­ho­lu i środ­ków odurzających.
 • Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści ma­te­rial­nej za szko­dy wy­rzą­dzo­ne przez uczestnika.
 • Uczest­nik zo­bo­wią­zu­je się do uisz­cze­nia opła­ty za udział w Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe tj. po­byt i wy­ży­wie­nie w kwo­cie 550 zł. Jest to wa­ru­nek za­kwa­li­fi­ko­wa­nia na warsztaty.

Pro­si­my o wy­peł­nie­nie po­niż­sze­go for­mu­la­rza, któ­ry jest za­ra­zem kar­tą zgło­sze­nio­wą i po­ma­ga nam w jak naj­lep­szym przy­go­to­wa­niu Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe, 28 czerw­ca –2 lip­ca 2023 r.

Ga­le­ria zdjęć z po­przed­nich edy­cji Let­niej Aka­de­mii Pro-Life:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj