Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Je­stem za­in­te­re­so­wa­ny (-a) Let­nią Aka­de­mią Pro-li­fe w 2024 ro­ku i chcę otrzy­mać wia­do­mość gdy roz­pocz­nie się pro­mo­cja wydarzenia:

Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to 5 dnio­we warsz­ta­ty i wy­kła­dy dla każ­de­go, kto chce bro­nić ży­cia czło­wie­ka. Kie­ru­je­my je do tych, któ­rzy są lub chcą być li­de­ra­mi pro-li­fe, na­uczy­cie­li i wy­cho­waw­ców, ka­te­che­tów, ani­ma­to­rów wspól­not, oraz tych, któ­rzy na co dzień pra­cu­ją z młodzieżą.

Ży­cia trze­ba bro­nić mą­drze. Nie po­prze­sta­wać na emo­cjach, ale roz­ma­wiać na ar­gu­men­ty. Te naj­le­piej spraw­dzić w prak­ty­ce, dla­te­go Aka­de­mia Pro-li­fe ma cha­rak­ter warsztatowy.

Mar­cin No­wak, ko­or­dy­na­tor Let­niej Aka­de­mii Pro-Life

Za­pra­sza­my, by uczest­ni­cy po­głę­bi­li wie­dzę o naj­waż­niej­szych za­gad­nie­niach bio­etycz­nych, na­uczy­li się o nich roz­ma­wiać, aby póź­niej mo­gli dzie­lić się in­for­ma­cja­mi z ro­dzi­ną, przy­ja­ciół­mi, pod­opiecz­ny­mi czy ko­le­ga­mi z pra­cy. Co dla nas waż­ne, sta­ra­my się bu­do­wać po­zy­tyw­ny ob­raz pro-li­fe, tak by za­chwy­cić pięk­nem ży­cia i z sza­cun­kiem i me­ry­to­rycz­ny­mi ar­gu­men­ta­mi od­no­sić się do na­szych oponentów.

Pod­sta­wą Let­niej Aka­de­mii są warsz­ta­ty. Pra­cu­je­my, ko­rzy­sta­jąc z me­tod ak­ty­wi­zu­ją­cych, któ­re roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i umie­jęt­ność kry­tycz­ne­go my­śle­nia, po­sze­rza­ją na­szą per­spek­ty­wę i po­głę­bia­ją komunikację.

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji PSOŻC

Każ­de­go dnia od­by­wa­ją się pre­lek­cje, warsz­ta­ty i spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi. Zwy­kle pra­cu­je­my me­to­da­mi ak­ty­wi­zu­ją­cy­mi, by jak naj­le­piej przy­swo­ić wie­dzę i utrwa­lić ją.

Do­świad­cze­nie trzech edy­cji po­ka­zu­je, że udział w Aka­de­mii mo­że być świet­ną oka­zją do na­wią­za­nia zna­jo­mo­ści z oso­ba­mi o po­dob­nych po­glą­dach z ca­łej Polski.

Po­trze­bu­je­my spo­tkań, któ­re do­da­ją od­wa­gi, jed­no­czą na­sze śro­do­wi­sko i po­ma­ga­ją bu­do­wać no­we kon­tak­ty i re­la­cje. Po­trze­bu­je­my wie­dzieć, jak mo­że­my sku­tecz­nie dzia­łać tam, gdzie miesz­ka­my – w na­szej miej­sco­wo­ści, pa­ra­fii czy gminie.

Mar­cin No­wak, ko­or­dy­na­tor Let­niej Aka­de­mii Pro-Life

Po­ru­szy­my tematy:

 • Roz­wój dziec­ka od poczęcia
 • Po­zy­tyw­na edu­ka­cja pro-li­fe i bu­do­wa­nie trwa­łych po­staw za życiem
 • In vi­tro – jak roz­ma­wiać i argumentować
 • Abor­cja – naj­bar­dziej zma­ni­pu­lo­wa­ny temat
 • Przy­czy­no­we le­cze­nie niepłodności
 • An­ty­kon­cep­cja hormonalna
 • Za­bu­rze­nia toż­sa­mo­ści płciowej
 • Gen­der i seksualizacja
 • i in­ne

Za­pro­sze­ni go­ście, m.in.:

 • lek. med. Ewa Śli­zień-Ku­czap­ska – spe­cja­li­sta po­łoż­nik-gi­ne­ko­log, naprotechnolog,
 • lek. med. Do­ro­ta Jar­czew­ska – spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny rodzinnej,
 • dr. Łu­kasz Ci­choc­ki – psy­chia­tra i psychoterapeuta,
 • i in­ni

Co na to uczestnicy?

Mi­mo wiel­kiej fa­scy­na­cji te­ma­tem obro­ny ży­cia czło­wie­ka i ogrom­nej ra­do­ści ze sta­wia­nia pierw­szych kro­ków na tej dro­dze, mia­łam wie­le wąt­pli­wo­ści. Te­ma­ty­ka pro-li­fe nie by­ła po­zy­tyw­nie od­bie­ra­na w mo­im oto­cze­niu – za­rów­no do­mo­wym, jak i szkol­nym. Je­stem stu­dent­ką V ro­ku me­dy­cy­ny. W tym śro­do­wi­sku nie­ste­ty czę­sto mó­wi się o tzw. „pra­wach ko­biet”, o „wol­nym wy­bo­rze”, na­to­miast nie­wie­le osób jest w peł­ni świa­do­mych te­go, że wy­bór koń­czy się tam, gdzie za­czy­na się krzyw­da dru­gie­go czło­wie­ka. By­łam z tym wszyst­kim sa­ma, po­trze­bo­wa­łam wspól­no­ty. Zo­ba­czy­łam ogło­sze­nie o Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe na Fa­ce­bo­oku i od ra­zu się za­pi­sa­łam. Za­sta­na­wia­łam się, jak tam bę­dzie, ni­ko­go nie zna­łam. Mi­mo to od­wa­ży­łam się i wy­ru­szy­łam w drogę.

San­dra Wci­sło, uczest­nicz­ka ubie­gło­rocz­nej edycji

Da­ta i miej­sce: warsz­ta­ty od­bę­dą się w Kra­ko­wie w dniach 28.06–2.07.2023 r. O do­kład­nym miej­scu zo­sta­ną po­in­for­mo­wa­ni za­kwa­li­fi­ko­wa­ni uczestnicy.

Koszt: 350 zł

Wa­run­ki na­bo­ru: Za­pra­sza­my oso­by w wie­ku 18–50 lat. Na­bór uczest­ni­ków do Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe jest dwu­eta­po­wy. Naj­pierw na­le­ży wy­peł­nić po­niż­szy for­mu­larz. Na­stęp­nie chęt­ne oso­by za­pro­si­my na krót­ką, 10-mi­nu­to­wą roz­mo­wę on­li­ne, że­by­śmy mo­gli po­znać się jesz­cze przed warsztatami.

Za­pew­nia­my: noc­le­gi, wy­ży­wie­nie, fa­cho­wą wie­dzę, kom­pe­tent­nych wy­kła­dow­ców, opie­kę du­cho­wą, spo­tka­nia in­te­gra­cyj­ne. Choć Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to nie re­ko­lek­cje, uczest­ni­cy bę­dą mo­gli co­dzien­nie uczest­ni­czyć we Mszy Św.

Uczest­ni­cy po­win­ni za­brać ze so­bą: waż­ną le­gi­ty­ma­cję szkol­ną lub stu­denc­ką (do­ty­czy uczniów i stu­den­tów), przy­bo­ry do no­to­wa­nia (dłu­go­pis i no­tat­nik), obu­wie na zmia­nę lub kap­cie, ubra­nia na zmien­ną po­go­dę w przy­pad­ku zwie­dza­nia Kra­ko­wa (płaszcz prze­ciw­desz­czo­wy lub pa­ra­sol, czap­kę z dasz­kiem lub ka­pe­lusz), klap­ki pod prysz­nic, przy­bo­ry to­a­le­to­we, za­ży­wa­ne le­ki, ró­ża­niec, fa­kul­ta­tyw­nie in­stru­ment mu­zycz­ny (np. gi­ta­rę, o ile ktoś gra) oraz ok. drob­ne pie­nią­dze na po­kry­cie kosz­tu do­dat­ko­wych atrak­cji, np. bi­le­ty wstępów.

 1. Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe (Aka­de­mia) or­ga­ni­zo­wa­na jest przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (www.pro-life.pl) we współ­pra­cy z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców z sie­dzi­bą w Krakowie.
 2. Uczest­nik warsz­ta­tów zo­bo­wią­za­ny jest do uczest­nic­twa we wszyst­kich punk­tach pro­gra­mu Let­niej Aka­de­mii Pro-Life.
 3. Uczest­nik zo­bo­wią­za­ny jest za­brać ze so­bą ak­tu­al­ną le­gi­ty­ma­cję szkol­ną lub stu­denc­ką (do­ty­czy uczniów i studentów).
 4. Uczest­ni­ko­wi Aka­de­mii za­bra­nia się po­sia­da­nia i spo­ży­wa­nia nar­ko­ty­ków, al­ko­ho­lu i środ­ków odurzających.
 5. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści ma­te­rial­nej za szko­dy wy­rzą­dzo­ne przez uczestnika.
 6. Uczest­nik zo­bo­wią­zu­je się do uisz­cze­nia opła­ty za udział w Aka­de­mii tj. po­byt i wy­ży­wie­nie w kwo­cie 350 zł.
 7. Re­kru­ta­cja do Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe jest dwu­eta­po­wa. Wa­run­kiem za­kwa­li­fi­ko­wa­nia jest wy­peł­nie­nie elek­tro­nicz­ne­go for­mu­la­rza uczest­nic­twa oraz udział w roz­mo­wie on­li­ne. Po za­kwa­li­fi­ko­wa­niu uczest­ni­ka przez or­ga­ni­za­to­ra, zo­sta­nie on o tym po­in­for­mo­wa­ny ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie i po­pro­szo­ny o do­star­cze­nie pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza ja­ko po­twier­dze­nie udzia­łu. Pod­pi­sa­ny for­mu­larz na­le­ży prze­słać w cią­gu ty­go­dnia od otrzy­ma­nia in­for­ma­cji o za­kwa­li­fi­ko­wa­niu. Moż­na to zro­bić li­stow­nie na ad­res PSOŻC lub ma­ilo­wo na kontakt@pro-life.pl. Rów­nież w cią­gu ty­go­dnia na­le­ży wpła­cić na wska­za­ny nu­mer kon­ta opła­tę za warsz­ta­ty. W przy­pad­ku nie­do­sła­nia pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza i/lub bra­ku wpła­ty do udzia­łu zo­sta­nie za­pro­szo­na ko­lej­na oso­ba z listy.
 8. Uczest­nik Aka­de­mii zo­bo­wią­za­ny jest do prze­strze­ga­nia ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu i in­nych prze­pi­sów obo­wią­zu­ją­cych na te­re­nie ośrod­ka zakwaterowania.

Uwa­ga! Obec­nie przyj­mu­je­my za­pi­sy wy­łącz­nie na li­stę rezerwową.

Pro­si­my o wy­peł­nie­nie po­niż­sze­go for­mu­la­rza, któ­ry jest za­ra­zem kar­tą zgło­sze­nio­wą i po­ma­ga nam w jak naj­lep­szym przy­go­to­wa­niu Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe, 28 czerw­ca –2 lip­ca 2023 r.

Ga­le­ria zdjęć z Let­niej Aka­de­mii 2022:

Ga­le­ria zdjęć z Let­niej Aka­de­mii 2021:

Czu­jesz, że Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to miej­sce dla Cie­bie?
Na­pisz do nas a po­wia­do­mi­my Cię o ko­lej­nej edy­cji – kontakt(małpa)pro-life.pl

Da­ta: 10–14 sierp­nia 2022 r. 

Miej­sce: Do­mus Ma­ter – Ho­tel z ser­cem i du­szą (https://domusmater.pl/), ul. Sa­ska 2C, 30–715 Kraków

Uczest­ni­cy: Za­pra­sza­my wszyst­kich mi­ło­śni­ków ży­cia w wie­ku 18–40 lat. Ukoń­czo­ny 18. r.ż. jest wa­run­kiem ko­niecz­nym udzia­łu w warsztatach.

Koszt: Koszt udzia­łu w Aka­de­mii wy­no­si 280 zł. Płat­ny dla Do­mus Ma­ter dniu roz­po­czę­cia warsz­ta­tów. Or­ga­ni­za­tor za­pew­nia za­kwa­te­ro­wa­nie, peł­ne wy­ży­wie­nie (3 po­sił­ki dzien­nie), prze­rwy ka­wo­we oraz ma­te­ria­ły do pra­cy. Kosz­ty prze­jaz­dy ko­mu­ni­ka­cją miej­ską oraz do­dat­ko­wych atrak­cji tu­ry­stycz­nych (bi­le­ty wstę­pów itd.) po­no­szą uczest­ni­cy (orien­ta­cyj­ny koszt ok. 100 zł płat­ny in­dy­wi­du­al­nie przez uczest­ni­ków go­tów­ką na miej­scu). Do­jazd we wła­snym zakresie.

Oprócz warsz­ta­tów w pro­gra­mie: Co­dzien­ne Msze św., po­god­ne wie­czo­ry, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi, wspól­ne wy­ciecz­ki, tu­ry­sty­ka miej­ska (w za­leż­no­ści od ak­tu­al­nej sy­tu­acji pandemicznej).

Opie­kę du­cho­wą nad uczest­ni­ka­mi bę­dzie spra­wo­wał o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFMCap.

Or­ga­ni­za­to­rem Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, któ­re­go mi­sją jest tro­ska o każ­de ży­cie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci.

Zgło­sze­nia: Wa­run­kiem uczest­nic­twa jest zgło­sze­nie po­przez elek­tro­nicz­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do­stęp­ny na www.pro-life.pl/warsztaty oraz za­ak­cep­to­wa­nie re­gu­la­mi­nu Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe. De­cy­zję o kwa­li­fi­ka­cji po­dej­mu­je or­ga­ni­za­tor i in­for­mu­je o tym chęt­ne­go uczest­ni­ka. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Mak­sy­mal­na licz­ba uczest­ni­ków: 56 osób.

Prze­twa­rza­my da­ne, któ­re po­wie­rzy­li nam Pań­stwo pod­czas za­pi­sy­wa­nia się do udzia­łu w wy­da­rze­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka (ta­kich jak kon­fe­ren­cje, sym­po­zja, kon­kur­sy, wy­jaz­dy na piel­grzym­ki, kon­cer­ty itp.), a wy­ma­ga­ją­cych po­da­nia nam pew­nych da­nych oso­bo­wych. Dzia­ła­nia te­go ty­pu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie ze­bra­nych zgód (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Peł­na treść klau­zu­li RODO znaj­du­je się tu­taj: Klau­zu­la o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych. W każ­dym mo­men­cie przy­słu­gu­je pra­wo do mo­dy­fi­ka­cji da­nych lub wy­co­fa­nia zgo­dy pi­sząc na ido@pro-life.pl.

Partnerzy medialni:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj