Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

7 nieznanych faktów: aborcja a nowotwory

Co ro­ku oko­ło pię­ciu ty­się­cy Po­lek prze­gry­wa wal­kę z ra­kiem pier­si. USG i mam­mo­gra­fia raz na rok, do te­go re­gu­lar­ne sa­mo­ba­da­nie pier­si, die­ta an­ty­no­wo­two­ro­wa – to wie­my. Są jed­nak czyn­ni­ki, zwięk­sza­ją­ce ry­zy­ko ra­ka, o któ­rych mó­wi się zde­cy­do­wa­nie za mało.

Prze­ry­wa­nie cią­ży by­ło dłu­go try­wia­li­zo­wa­ne ja­ko za­bieg, ma­ją­cy przy­po­mi­nać wy­rwa­nie zę­ba. Jed­nak gdy li­te­ra­tu­ra me­dycz­na o skut­kach abor­cji dla zdro­wia ko­bie­ty za­czę­ła się wzbo­ga­cać o no­we ra­por­ty z ba­dań, prze­sta­no lek­ce­wa­żyć kon­se­kwen­cje abor­cji dla fi­zycz­ne­go zdro­wia ko­bie­ty. Wciąż jed­nak sły­chać gło­sy, że kon­se­kwen­cje abor­cji dla psy­chi­ki ko­biet są je­dy­nie wy­my­słem jej prze­ciw­ni­ków. Tym­cza­sem wśród licz­nych nie­ko­rzyst­nych dla ko­bie­ty kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych usu­nię­cia dziec­ka znaj­du­je się rów­nież ta, któ­ra w dzi­siej­szych cza­sach prze­ra­ża chy­ba naj­bar­dziej: zwięk­szo­ne ry­zy­ko nowotworu.

Prawa kobiet

Na pew­nie tra­gicz­ny pa­ra­doks na­szych cza­sów zwra­ca­ją au­to­rzy pe­rio­dy­ku na­uko­we­go ame­ry­kań­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia le­ka­rzy i chi­rur­gów: „W cza­sach, gdy pra­wa ko­biet ak­cen­to­wa­ne są tak otwar­cie na are­nie po­li­tycz­nej, god­nym po­ża­ło­wa­nia jest fakt, że tym sa­mym ko­bie­tom od­ma­wia się pra­wa do po­zna­nia praw­dy o ra­ku pier­si, któ­re­go zwięk­szo­ne ry­zy­ko spo­wo­do­wa­ne jest abor­cją” („Jo­ur­nal of Ame­ri­can Phy­si­cians and Sur­ge­ons”, Vol. 10, 2005). Abor­cję przed­sta­wia się ja­ko przed­miot wol­ne­go wy­bo­ru, jed­no­cze­śnie prze­mil­cza­jąc praw­dę o jej ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cjach zdro­wot­nych dla ko­bie­ty. Ta­kie prze­mil­cza­nie ne­gu­je pra­wo ko­biet do po­sia­da­nia in­for­ma­cji, nie­zbęd­nych przy po­dej­mo­wa­niu waż­nych dla nich decyzji.

Prze­by­ta abor­cja ma więk­szy wpływ na ry­zy­ko wy­stą­pie­nia ra­ka pier­si niż nie­pra­wi­dło­wy wskaź­nik ma­sy ciała.

7 faktów o związku aborcji z nowotworami

  1. Ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia na ra­ka pier­si po prze­by­ciu abor­cji jest dwu­krot­nie więk­sze – mó­wią na­ukow­cy z Ha­rvar­du. Ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez ze­spół re­pre­zen­tu­ją­cy har­wardz­ką szko­łę zdro­wia pu­blicz­ne­go w Bo­sto­nie (USA) po­le­ga­ły na po­rów­na­niu 820 ateń­skich pa­cjen­tek ze zdia­gno­zo­wa­nym ra­kiem pier­si z 795 pa­cjent­ka­mi od­dzia­łu or­to­pe­dycz­ne­go oraz 753 zdro­wy­mi oso­ba­mi, od­wie­dza­ją­cy­mi pa­cjent­ki w tym szpi­ta­lu. Wśród ko­biet, któ­re ro­dzi­ły, wy­ka­za­no zwią­zek po­mię­dzy abor­cją do­ko­na­ną przed pierw­szym po­ro­dem a ry­zy­kiem ra­ka pier­si – prze­pro­wa­dzo­na abor­cja zwięk­sza­ła to ry­zy­ko o 2,06 ra­zy („In­ter­na­tio­nal Jo­ur­nal of Can­cer”, 1995).
  2. Każ­da ko­lej­na abor­cja dra­ma­tycz­nie zwięk­sza to ry­zy­ko. W Chi­nach prze­ba­da­no 263 ko­bie­ty ze zdia­gno­zo­wa­nym ra­kiem pier­si i 457 ko­biet z gru­py kon­tro­l­nej. Wy­ka­za­no, że u ko­biet, któ­re prze­szły dwie lub wię­cej abor­cji, ry­zy­ko za­cho­ro­wal­no­ści na ra­ka pier­si by­ło 12,3 ra­zy więk­sze, a wśród ko­biet z do­świad­cze­niem jed­nej abor­cji – o 2,5 ra­zy więk­sze niż u ko­biet z gru­py kon­tro­l­nej („Asian Pa­ci­fic Jo­ur­nal of Can­cer Pre­ven­tion”, 2012).
  3. Abor­cja po­wo­du­je więk­szy wzrost ry­zy­ka wy­stą­pie­nia ra­ka pier­si niż oty­łość. W Ira­nie pod­da­no ba­da­niu 250 ko­biet ze zdia­gno­zo­wa­nym ra­kiem pier­si oraz 500 ko­biet z gru­py kon­tro­l­nej. Stwier­dzo­no, że jed­nym z czyn­ni­ków zwięk­sza­ją­cych ry­zy­ko wy­stą­pie­nia ra­ka pier­si jest prze­by­ta abor­cja. U ko­biet po abor­cji ry­zy­ko wy­stą­pie­nia ra­ka pier­si by­ło o 62 proc. więk­sze niż u ko­biet z gru­py kon­tro­l­nej. W ba­da­niu wy­ka­za­no, że prze­by­ta abor­cja ma więk­szy wpływ na ry­zy­ko wy­stą­pie­nia ra­ka pier­si niż nie­pra­wi­dło­wy wskaź­nik ma­sy cia­ła („Asian Pa­ci­fic Jo­ur­nal of Can­cer Pre­ven­tion”, 2007).
  4. Abor­cja po­wo­du­je więk­szy wzrost ry­zy­ka wy­stą­pie­nia ra­ka pier­si niż bier­ne pa­le­nie. Z ko­lei ba­da­cze ze Sri Lan­ki stwier­dzi­li, że prze­by­ta abor­cja zwięk­sza po­nad trzy­krot­nie ry­zy­ko za­cho­ro­wal­no­ści na ra­ka pier­si i sta­no­wi więk­sze ry­zy­ko dla ko­bie­ty niż bier­ne pa­le­nie („Can­cer Epi­de­mio­lo­gy”, 2010).
  5. Abor­cja zwięk­sza ry­zy­ko wy­stę­po­wa­nia no­wo­two­ru jaj­ni­ka. Je­śli cho­dzi o ry­zy­ko za­cho­wa­nia na ra­ka jaj­ni­ka, to abor­cja jest groź­niej­sza niż po­ro­nie­nie sa­mo­ist­ne – stwier­dzi­li na­ukow­cy po prze­ba­da­niu pa­cjen­tek z 27 szpi­ta­li w Wiet­na­mie. Prze­ana­li­zo­wa­li 262 przy­pad­ki ra­ka jaj­ni­ka i usta­li­li, że u ko­biet, któ­re prze­szły abor­cję, ry­zy­ko za­cho­ro­wal­no­ści jest zwięk­szo­ne 1,5 ra­zy, na­to­miast po­ro­nie­nie sa­mo­ist­ne nie zwięk­sza te­go ry­zy­ka („Con­tra­cep­tion”, 2001).
  6. Abor­cja zwięk­sza ry­zy­ko wy­stę­po­wa­nia no­wo­two­ru en­do­me­trium (to bło­na ślu­zo­wa wy­ście­ła­ją­ca ma­ci­cę). Ba­da­cze z Uni­wer­sy­te­tu Min­ne­so­ta prze­ana­li­zo­wa­li da­ne pra­wie 25 ty­się­cy ko­biet w wie­ku 55–69 lat, miesz­ka­ją­cych w sta­nie Io­wa. Wśród ko­biet, któ­re prze­szły abor­cję, ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia na no­wo­twór en­do­me­trium by­ło 2,5 ra­za więk­sze niż wśród ich ró­wie­śni­czek bez do­świad­cze­nia abor­cji („Ame­ri­can Jo­ur­nal of Epi­de­mio­lo­gy”, 1996).

Prze­by­ta abor­cja na­le­ży do gru­py czyn­ni­ków za­ka­że­nia wi­ru­sem HPV o wy­so­kim ry­zy­ku. W Hong­kon­gu ob­ję­to ba­da­nia­mi 2 080 ko­biet, któ­re zgło­si­ły się na prze­sie­wo­we ba­da­nia w kie­run­ku ra­ka szyj­ki ma­ci­cy. Za­ka­że­nie wi­ru­sem bro­daw­cza­ka ludz­kie­go wśród ko­biet, któ­re nie prze­szły abor­cji, mia­ło miej­sce w 3,1 proc. przy­pad­ków, u ko­biet po abor­cji – 5,4 („The Jo­ur­nal of In­fec­tio­us Di­se­ases”, 2002).

 

Ka­mi­la Gałuszka