fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

7 nieznanych faktów: aborcja a nowotwory

Co roku około pięciu tysięcy Polek prze­grywa walkę z rakiem piersi. USG i mam­mo­grafia raz na rok, do tego regu­larne samo­ba­danie piersi, dieta anty­no­wo­tworowa – to wiemy. Są jednak czynniki, zwięk­szające ryzyko raka, o których mówi się zde­cy­do­wanie za mało.

Prze­ry­wanie ciąży było długo try­wia­li­zowane jako zabieg, mający przy­po­minać wyrwanie zęba. Jednak gdy lite­ratura medyczna o skutkach aborcji dla zdrowia kobiety zaczęła się wzbo­gacać o nowe raporty z badań, prze­stano lek­ce­ważyć kon­se­kwencje aborcji dla fizycznego zdrowia kobiety. Wciąż jednak słychać głosy, że kon­se­kwencje aborcji dla psy­chiki kobiet są jedynie wymysłem jej prze­ciw­ników. Tym­czasem wśród licznych nie­ko­rzystnych dla kobiety kon­se­kwencji zdro­wotnych usu­nięcia dziecka znajduje się również ta, która w dzi­siej­szych czasach przeraża chyba naj­bar­dziej: zwięk­szone ryzyko nowo­tworu.

Prawa kobiet

Na pewnie tra­giczny paradoks naszych czasów zwracają autorzy periodyku naukowego ame­ry­kań­skiego sto­wa­rzy­szenia lekarzy i chi­rurgów: „W czasach, gdy prawa kobiet akcen­towane są tak otwarcie na arenie poli­tycznej, godnym poża­ło­wania jest fakt, że tym samym kobietom odmawia się prawa do poznania prawdy o raku piersi, którego zwięk­szone ryzyko spo­wo­dowane jest aborcją” („Journal of Ame­rican Phy­si­cians and Sur­geons”, Vol. 10, 2005). Aborcję przed­stawia się jako przedmiot wolnego wyboru, jed­no­cześnie prze­mil­czając prawdę o jej nega­tywnych kon­se­kwen­cjach zdro­wotnych dla kobiety. Takie prze­mil­czanie neguje prawo kobiet do posia­dania infor­macji, nie­zbędnych przy podej­mo­waniu ważnych dla nich decyzji.

Przebyta aborcja ma większy wpływ na ryzyko wystą­pienia raka piersi niż nie­pra­wi­dłowy wskaźnik masy ciała.

7 faktów o związku aborcji z nowotworami

  1. Ryzyko zacho­ro­wania na raka piersi po prze­byciu aborcji jest dwu­krotnie większe – mówią naukowcy z Harvardu. Badania prze­pro­wa­dzone przez zespół repre­zen­tujący har­wardzką szkołę zdrowia publicznego w Bostonie (USA) polegały na porów­naniu 820 ateń­skich pacjentek ze zdia­gno­zo­wanym rakiem piersi z 795 pacjentkami oddziału orto­pe­dycznego oraz 753 zdrowymi osobami, odwie­dza­jącymi pacjentki w tym szpitalu. Wśród kobiet, które rodziły, wykazano związek pomiędzy aborcją dokonaną przed pierwszym porodem a ryzykiem raka piersi – prze­pro­wa­dzona aborcja zwięk­szała to ryzyko o 2,06 razy („Inter­na­tional Journal of Cancer”, 1995).
  2. Każda kolejna aborcja dra­ma­tycznie zwiększa to ryzyko. W Chinach prze­badano 263 kobiety ze zdia­gno­zo­wanym rakiem piersi i 457 kobiet z grupy kon­trolnej. Wykazano, że u kobiet, które przeszły dwie lub więcej aborcji, ryzyko zacho­ro­wal­ności na raka piersi było 12,3 razy większe, a wśród kobiet z doświad­czeniem jednej aborcji – o 2,5 razy większe niż u kobiet z grupy kon­trolnej („Asian Pacific Journal of Cancer Pre­vention”, 2012).
  3. Aborcja powoduje większy wzrost ryzyka wystą­pienia raka piersi niż otyłość. W Iranie poddano badaniu 250 kobiet ze zdia­gno­zo­wanym rakiem piersi oraz 500 kobiet z grupy kon­trolnej. Stwier­dzono, że jednym z czyn­ników zwięk­sza­jących ryzyko wystą­pienia raka piersi jest przebyta aborcja. U kobiet po aborcji ryzyko wystą­pienia raka piersi było o 62 proc. większe niż u kobiet z grupy kon­trolnej. W badaniu wykazano, że przebyta aborcja ma większy wpływ na ryzyko wystą­pienia raka piersi niż nie­pra­wi­dłowy wskaźnik masy ciała („Asian Pacific Journal of Cancer Pre­vention”, 2007).
  4. Aborcja powoduje większy wzrost ryzyka wystą­pienia raka piersi niż bierne palenie. Z kolei badacze ze Sri Lanki stwier­dzili, że przebyta aborcja zwiększa ponad trzy­krotnie ryzyko zacho­ro­wal­ności na raka piersi i stanowi większe ryzyko dla kobiety niż bierne palenie („Cancer Epi­de­miology”, 2010).
  5. Aborcja zwiększa ryzyko wystę­po­wania nowo­tworu jajnika. Jeśli chodzi o ryzyko zacho­wania na raka jajnika, to aborcja jest groź­niejsza niż poro­nienie samo­istne – stwier­dzili naukowcy po prze­ba­daniu pacjentek z 27 szpitali w Wiet­namie. Prze­ana­li­zowali 262 przy­padki raka jajnika i ustalili, że u kobiet, które przeszły aborcję, ryzyko zacho­ro­wal­ności jest zwięk­szone 1,5 razy, nato­miast poro­nienie samo­istne nie zwiększa tego ryzyka („Con­tra­ception”, 2001).
  6. Aborcja zwiększa ryzyko wystę­po­wania nowo­tworu endo­me­trium (to błona śluzowa wyście­łająca macicę). Badacze z Uni­wer­sytetu Min­nesota prze­ana­li­zowali dane prawie 25 tysięcy kobiet w wieku 55–69 lat, miesz­ka­jących w stanie Iowa. Wśród kobiet, które przeszły aborcję, ryzyko zacho­ro­wania na nowotwór endo­me­trium było 2,5 raza większe niż wśród ich rówie­śniczek bez doświad­czenia aborcji („Ame­rican Journal of Epi­de­miology”, 1996).

Przebyta aborcja należy do grupy czyn­ników zaka­żenia wirusem HPV o wysokim ryzyku. W Hong­kongu objęto bada­niami 2 080 kobiet, które zgłosiły się na prze­siewowe badania w kie­runku raka szyjki macicy. Zaka­żenie wirusem bro­daw­czaka ludz­kiego wśród kobiet, które nie przeszły aborcji, miało miejsce w 3,1 proc. przy­padków, u kobiet po aborcji – 5,4 („The Journal of Infec­tious Diseases”, 2002).

 

Kamila Gałuszka

%d bloggers like this: