Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

43. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

43. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Za­pra­sza­my na 43. Piel­grzym­kę Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę, któ­ra od­bę­dzie się 18 mar­ca 2023 r.

Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę, któ­rej hi­sto­ria się­ga 1980 ro­ku to wy­jąt­ko­wy czas mo­dli­twy za ży­cie. Mi­ło­śni­cy ży­cia – przed­sta­wi­cie­le ru­chów i sto­wa­rzy­szeń pro-li­fe, ale rów­nież piel­grzy­mi in­dy­wi­du­al­ni, gro­ma­dzą się na Ja­snej Gó­rze, by pro­sić o ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzie­ci, a tak­że o kon­kret­ne za­an­ga­żo­wa­nie się struk­tur pań­stwo­wych w tro­skę o oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. To od­po­wiedź na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”.

Spo­tka­nie na Ja­snej Gó­rze roz­pocz­nie się o godz. 9.00 w au­li św. Ja­na Paw­ła II. Uczest­ni­cy bę­dą mo­gli wy­słu­chać pre­lek­cji w dwóch blo­kach te­ma­tycz­nych oraz świa­dec­twa ro­dzi­ny wy­cho­wu­ją­cej nie­peł­no­spraw­ne­go sy­na. Szcze­gól­ną uwa­gę pod­czas czę­ści wy­kła­do­wej zwró­ci­my na po­trze­bę wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich opie­ku­nów, a tak­że za­sta­no­wi­my się ja­kie wy­zwa­nia ak­tu­al­nie sto­ją przed ru­cha­mi pro-life.

Cen­tral­nym punk­tem spo­tka­nia bę­dzie Msza św. W ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu, pod prze­wod­nic­twem JE ab­pa Wa­cła­wa De­po, me­tro­po­li­ty częstochowskiego.

Spo­tka­nie za­koń­czy się wspól­ną Dro­gą Krzy­żo­wą na Wa­łach Jasnogórskich.

Pod­czas piel­grzym­ki zo­sta­ną wrę­czo­ne na­gro­dy XIX edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla mło­dzie­ży pro-li­fe „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Popiełuszki.

Przez ostat­nie dwa la­ta w wy­ni­ku pa­nu­ją­cej w Pol­sce i na świe­cie pan­de­mii Co­vid-19 spo­tka­nie u stóp Ja­sno­gór­skiej Pa­ni mia­ło skrom­niej­szy wy­miar i ogra­ni­cza­ło się do czę­ści mo­dli­tew­nej, a uczest­ni­ka­mi by­li je­dy­nie przed­sta­wi­cie­le ru­chów i sto­wa­rzy­szeń pro-li­fe. Dla­te­go cie­szy­my się, że w tym ro­ku mo­że­my za­pro­sić do udzia­łu w piel­grzym­ce wszyst­kich, dla któ­rych idea obro­ny ży­cia jest bli­ska sercu.


Pro­gram Pielgrzymki:


Au­la św. Ja­na Paw­ła IIUwa­ga, zmia­na miej­sca! Sa­la o. Au­gu­sty­na Kor­dec­kie­go:

9.00 – An­na i Zbi­gniew Ka­sprzy­ko­wie – świadectwo.

9.25 – Woj­ciech Zię­ba, pre­zes PSOŻC – „Słod­ko-gorz­ki suk­ces. Za­po­mnia­ne dzie­ci z niepełnosprawnościami”.

9.5010.40 Roz­da­nie na­gród w kon­kur­sie „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”.

Ka­pli­ca Cu­dow­ne­go Obrazu:

11.00 – Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem JE ks. abp. Wa­cła­wa Depo.


Au­la św. Ja­na Paw­ła IIUwa­ga, zmia­na miej­sca! Sa­la o. Au­gu­sty­na Kor­dec­kie­go:

12.15 – Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak „Pro-Li­fe – tak, ale jak?”

12.50 – Jan Po­spie­szal­ski „Stop­nio­wo, po ci­chu i kon­se­kwent­nie. Unij­ne pra­wo prze­ciw życiu”.

13.20 – Pa­weł Wo­sic­ki (Fun­da­cja „Głos dla Ży­cia”) – „Stra­te­gie obro­ny życia”.

13.45 – Za­koń­cze­nie czę­ści w Auli.

15.30 – Dro­ga Krzy­żo­wa na Wa­łach Jasnogórskich.


Dla chęt­nych piel­grzy­mów zo­sta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne bez­płat­ne prze­jaz­dy do Częstochowy:

  • z Kra­ko­wa – za­pi­sów moż­na do­ko­nać pod nr tel. 12 421 08 43
  • z Rze­szo­wa – za­pi­sy u Pa­ni An­ny pod nr tel. 798 472 255
  • z Biel­ska-Bia­łej – za­pi­sy u Pa­na Ada­ma pod nr tel. 694 351 948
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj