Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

43. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

43. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Za­pra­sza­my na 43. Piel­grzym­kę Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę, któ­ra od­bę­dzie się 18 mar­ca 2023 r.

Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę, któ­rej hi­sto­ria się­ga 1980 ro­ku to wy­jąt­ko­wy czas mo­dli­twy za ży­cie. Mi­ło­śni­cy ży­cia – przed­sta­wi­cie­le ru­chów i sto­wa­rzy­szeń pro-li­fe, ale rów­nież piel­grzy­mi in­dy­wi­du­al­ni, gro­ma­dzą się na Ja­snej Gó­rze, by pro­sić o ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzie­ci, a tak­że o kon­kret­ne za­an­ga­żo­wa­nie się struk­tur pań­stwo­wych w tro­skę o oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. To od­po­wiedź na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”.

Spo­tka­nie na Ja­snej Gó­rze roz­pocz­nie się o godz. 9.00 w au­li św. Ja­na Paw­ła II. Uczest­ni­cy bę­dą mo­gli wy­słu­chać pre­lek­cji w dwóch blo­kach te­ma­tycz­nych oraz świa­dec­twa ro­dzi­ny wy­cho­wu­ją­cej nie­peł­no­spraw­ne­go sy­na. Szcze­gól­ną uwa­gę pod­czas czę­ści wy­kła­do­wej zwró­ci­my na po­trze­bę wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich opie­ku­nów, a tak­że za­sta­no­wi­my się ja­kie wy­zwa­nia ak­tu­al­nie sto­ją przed ru­cha­mi pro-life.

Cen­tral­nym punk­tem spo­tka­nia bę­dzie Msza św. W ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu, pod prze­wod­nic­twem JE ab­pa Wa­cła­wa De­po, me­tro­po­li­ty częstochowskiego.

Spo­tka­nie za­koń­czy się wspól­ną Dro­gą Krzy­żo­wą na Wa­łach Jasnogórskich.

Pod­czas piel­grzym­ki zo­sta­ną wrę­czo­ne na­gro­dy XIX edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla mło­dzie­ży pro-li­fe „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Popiełuszki.

Przez ostat­nie dwa la­ta w wy­ni­ku pa­nu­ją­cej w Pol­sce i na świe­cie pan­de­mii Co­vid-19 spo­tka­nie u stóp Ja­sno­gór­skiej Pa­ni mia­ło skrom­niej­szy wy­miar i ogra­ni­cza­ło się do czę­ści mo­dli­tew­nej, a uczest­ni­ka­mi by­li je­dy­nie przed­sta­wi­cie­le ru­chów i sto­wa­rzy­szeń pro-li­fe. Dla­te­go cie­szy­my się, że w tym ro­ku mo­że­my za­pro­sić do udzia­łu w piel­grzym­ce wszyst­kich, dla któ­rych idea obro­ny ży­cia jest bli­ska sercu.


Pro­gram Pielgrzymki:


Au­la św. Ja­na Paw­ła IIUwa­ga, zmia­na miej­sca! Sa­la o. Au­gu­sty­na Kor­dec­kie­go:

9.00 – An­na i Zbi­gniew Ka­sprzy­ko­wie – świadectwo.

9.25 – Woj­ciech Zię­ba, pre­zes PSOŻC – „Słod­ko-gorz­ki suk­ces. Za­po­mnia­ne dzie­ci z niepełnosprawnościami”.

9.5010.40 Roz­da­nie na­gród w kon­kur­sie „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”.

Ka­pli­ca Cu­dow­ne­go Obrazu:

11.00 – Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem JE ks. abp. Wa­cła­wa Depo.


Au­la św. Ja­na Paw­ła IIUwa­ga, zmia­na miej­sca! Sa­la o. Au­gu­sty­na Kor­dec­kie­go:

12.15 – Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak „Pro-Li­fe – tak, ale jak?”

12.50 – Jan Po­spie­szal­ski „Stop­nio­wo, po ci­chu i kon­se­kwent­nie. Unij­ne pra­wo prze­ciw życiu”.

13.20 – Pa­weł Wo­sic­ki (Fun­da­cja „Głos dla Ży­cia”) – „Stra­te­gie obro­ny życia”.

13.45 – Za­koń­cze­nie czę­ści w Auli.

15.30 – Dro­ga Krzy­żo­wa na Wa­łach Jasnogórskich.


Dla chęt­nych piel­grzy­mów zo­sta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne bez­płat­ne prze­jaz­dy do Częstochowy:

  • z Kra­ko­wa – za­pi­sów moż­na do­ko­nać pod nr tel. 12 421 08 43
  • z Rze­szo­wa – za­pi­sy u Pa­ni An­ny pod nr tel. 798 472 255
  • z Biel­ska-Bia­łej – za­pi­sy u Pa­na Ada­ma pod nr tel. 694 351 948
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj