Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

15 lutego, 2023

Świadek świętości życia

Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci wy­ro­sła bez­po­śred­nio z na­ucza­nia Ja­na Paw­ła II. „I ży­czę, i mo­dlę się o to sta­le, aże­by ro­dzi­na pol­ska da­wa­ła ży­cie, że­by by­ła wier­na świę­te­mu pra­wu ży­cia” – po­wie­dział Oj­ciec Świę­ty pod­czas piel­grzym­ki do w No­we­go Targu.

Przeczytaj więcej »