Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

20 marca, 2022

42. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Ja­snej Gó­rze w so­bo­tę, 19 mar­ca mia­ła miej­sce 42. Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Tra­dy­cyj­nie za­in­au­gu­ro­wa­ła ją po­ran­na Msza św. w Ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu. Naj­waż­niej­szym prze­sła­niem te­go­rocz­nej piel­grzym­ki by­ła mo­dli­twa o po­kój na Ukra­inie i o po­głę­bie­nie za­an­ga­żo­wa­nia w ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzieci.

Przeczytaj więcej »