Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

3500 dzieci uczestniczyło w konkursie o rodzinie

I miejsce, Konkurs dla dzieci, Helena Michalik

Roz­strzy­gnię­ty zo­stał kon­kurs pro-li­fe dla przed­szko­la­ków i uczniów klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych. Wzię­ło w nim udział 3500 uczest­ni­ków. Na­de­sła­li oni 2761 prac.

1 czerw­ca 2022 r. o godz. 17.00 od­by­ło się w for­mie on­li­ne ogło­sze­nie wy­ni­ków IV Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, któ­re­go or­ga­ni­za­to­rem jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Kon­kurs ten za­chę­ca ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców do roz­mów z dzieć­mi na te­mat war­to­ści ro­dzi­ny w ich ży­ciu. Pod­kre­śla zna­cze­nie ro­dzi­ców i ro­dzi­ny w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści każ­de­go czło­wie­ka. Roz­wi­ja rów­nież ta­len­ty pla­stycz­ne dzie­ci. Roz­gry­wa się w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i dzie­ci z klas I–III szkół podstawowych.

Ga­lę po­pro­wa­dzi­ła dr Kin­ga We­nklar, spe­cja­li­sta ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Do uczest­ni­ków kon­kur­su, ich ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li zwró­cił się Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka: – Dro­gie dzie­ci, oglą­da­jąc na­de­sła­ne na kon­kurs pra­ce zo­ba­czy­łem opi­sy wa­szych ro­dzin: szczę­śli­wych, ko­cha­ją­cych się, peł­nych czu­ło­ści, wspar­cia i bez­pie­czeń­stwa. To wspa­nia­łe świa­dec­twa mi­ło­ści wa­szych ro­dzi­ców i ro­dzeń­stwa do was. Po­ka­zu­ją one jak sil­ne wię­zi i uczu­cia łą­czą ro­dzi­nę. Mó­wi się, że przy­ja­cie­le przy­cho­dzą i od­cho­dzą, a ro­dzi­na jest do koń­ca ży­cia. To praw­dzi­we po­wie­dze­nie. Rób­my wszyst­ko, aby wię­zi w na­szych ro­dzi­nach by­ły jak naj­sil­niej­sze. Aby­śmy za­wsze się ko­cha­li, spę­dza­li z so­bą du­żo cza­su i roz­ma­wia­li ze so­bą. Aby­śmy mie­li do sie­bie cier­pli­wość i zro­zu­mie­nie. Przed wa­mi trud­ny, ale też i pięk­ny okres wy­cho­wa­nia i do­ra­sta­nia. Mam na­dzie­ję, że w tym okre­sie bę­dzie­cie pa­mię­tać, że wa­si naj­bliż­si za­wsze was ko­cha­ją i chcą dla was jak naj­le­piej. Ufam, że te pra­ce bę­dą wam o tym przy­po­mi­nać. W trud­nych chwi­lach przy­po­mnij­cie so­bie o prze­sła­niu swo­jej pra­cy i po­sta­raj­cie się wy­cią­gnąć rę­kę na zgo­dę. Jesz­cze raz gra­tu­lu­ję wam wspa­nia­łych prac, a wa­szym na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com bar­dzo dzię­ku­ję za za­chę­ce­nie was do re­flek­sji nad war­to­ścią rodziny.

W kon­kur­sie wzię­ło udział 3500 uczest­ni­ków. Dzie­ci na­de­sła­ły łącz­nie 2761 prac. Ze szkół pod­sta­wo­wych przy­sła­no 1084 pra­ce, z cze­go 1055 by­ło in­dy­wi­du­al­nych i 29 zbio­ro­wych. Z przed­szko­li na­de­sła­no 1677 prac, w tym 1610 in­dy­wi­du­al­nych i 67 zbio­ro­wych. Kon­kur­so­wi­cze wy­ka­za­li się wie­lo­ma ta­len­ta­mi pla­stycz­ny­mi, du­żą kre­atyw­no­ścią i wy­obraź­nią. Stwo­rzy­li pra­ce róż­ny­mi tech­ni­ka­mi. Zna­la­zły się wśród nich m.in. pra­ce prze­strzen­ne, ksią­żecz­ki, wy­dzie­ran­ki, ry­sun­ki, pra­ce wy­ko­na­ne z pla­ste­li­ny, mo­de­li­ny, bi­bu­ły czy kamyków.

Dzie­ci przed­sta­wi­ły swo­je ro­dzi­ny. Uwiecz­ni­ły na pra­cach ro­dzi­ców, ro­dzeń­stwo, dziad­ków, cio­cie i wuj­ków, chrzest­nych. Nie za­po­mnia­ły rów­nież o swo­ich psach i ko­tach. Po­ka­za­ły swo­je ro­dzi­ny m.in. w cza­sie pik­ni­ków, ro­dzin­nych uro­czy­sto­ści, jaz­dy na ro­we­rach, upra­wia­nia róż­nych spor­tów, cho­dze­nia po gó­rach, pły­wa­nia łód­ką, la­ta­nia ba­lo­nem i spa­ce­rów. Stwo­rzy­ły por­tre­ty ro­dzin­ne, w tym przed­sta­wia­ją­ce ich, ro­dzi­ców i ro­dzeń­stwo w stro­jach lu­do­wych. Na­ry­so­wa­ły swo­je ma­my ocze­ku­ją­ce na na­ro­dzi­ny ich ro­dzeń­stwa. Kon­cen­tro­wa­ły się na po­ka­za­niu mi­ło­ści łą­czą­cej ich ma­my, oj­ców, bra­ci i sio­stry. Część dzie­ci opo­wie­dzia­ła o utra­co­nym ro­dzeń­stwie, przed­sta­wia­jąc je ja­ko anioł­ki pa­trzą­ce na ro­dzi­nę z nie­ba. Po­ja­wi­ły się pra­ce za­wie­ra­ją­ce mo­ty­wy do­ty­czą­ce woj­ny to­czą­cej się obec­nie na Ukra­inie. Nie­któ­re dzie­cię­ce dzie­ła do­ty­ka­ły te­ma­tu nie­peł­no­spraw­no­ści i wie­lo­po­ko­le­nio­wych rodzin.

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad IV Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sem Pla­stycz­nym dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” ob­ję­li Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki oraz Ku­ra­to­rium Oświa­ty w Krakowie.

Na­gra­nie trans­mi­sji z wy­da­rze­nia moż­na obej­rzeć na stro­nie https://pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci  fanpage’u Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka i na ka­na­le sto­wa­rzy­sze­nia na YouTube.

Na­zwi­ska wszyst­kich lau­re­atów i wy­róż­nio­nych w ka­te­go­riach przed­szko­li i szkół pod­sta­wo­wych oraz ich pra­ce znaj­du­ją się na stro­nie https://pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci

AG

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj