Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Aborcja u niewłaściwej pacjentki w szpitalu w Czechach

W szpitalu. Fot.: pl.123rf.com

Dra­ma­tycz­ne wy­da­rze­nie wstrzą­snę­ło Szpi­ta­lem Bu­lo­vka w Pra­dze. Zdro­wa mat­ka w czwar­tym mie­sią­cu cią­ży, sta­ła się ofia­rą błę­du me­dycz­ne­go. Za­miast ru­ty­no­we­go ba­da­nia kon­tro­l­ne­go, pod­da­na zo­sta­ła przy­pad­ko­wo pro­ce­du­rze aborcji.

Jak do­no­szą me­dia, obie ko­bie­ty po­cho­dze­nia azja­tyc­kie­go i nie wła­da­ły bie­gle ję­zy­kiem cze­skim, co mo­gło sta­no­wić czyn­nik przy­czy­nia­ją­cy się do tra­gicz­nej pomyłki.

Eva Sto­lej­da Li­bi­ge­ro­vá, rzecz­nicz­ka szpi­ta­la, w roz­mo­wie z CNN po­twier­dzi­ła szo­ku­ją­ce in­for­ma­cje o po­waż­nym na­ru­sze­niu we­wnętrz­nych pro­ce­dur w Kli­ni­ce Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa co spo­wo­do­wa­ło, że za­bieg zo­stał roz­po­czę­ty u pa­cjent­ki, któ­ra zo­sta­ła błęd­nie zidentyfikowana.

Szpi­tal wy­ra­ził głę­bo­kie ubo­le­wa­nie i prze­pro­sił pa­cjent­kę oraz jej ro­dzi­nę za to nie­szczę­śli­we zda­rze­nie. Za­pew­nił, że po­dej­mie wszel­kie moż­li­we kro­ki w ce­lu zła­go­dze­nia szkód i zre­kom­pen­so­wa­nia po­nie­sio­nych strat.

Jan Přáda, gi­ne­ko­log i wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Cze­skiej Izby Le­kar­skiej, za­zna­czył, że od­po­wie­dzial­ność za tę tra­gicz­ną sy­tu­ację spo­czy­wa na ca­łym za­an­ga­żo­wa­nym per­so­ne­lu, a nie tyl­ko na le­ka­rzu. — Głów­nym pro­ble­mem jest to, że w ogó­le do­tar­ła do sto­łu ope­ra­cyj­ne­go — powiedział.

Mi­ni­ster zdro­wia w ga­bi­ne­cie cie­ni, Ka­mal Far­ha po­wie­dział, że je­śli zo­sta­nie po­twier­dzo­ne nie­wła­ści­we dzia­ła­nie, mat­ka do­tknię­ta przy­pad­ko­wą abor­cją, po­win­na otrzy­mać re­kom­pen­sa­tę. Do­dał rów­nież: „nikt nie mo­że uko­ić stra­ty, ja­kiej do­świad­czy­ła mat­ka środ­ka­mi finansowymi”.

W Re­pu­bli­ce Cze­skiej abor­cja jest le­gal­na do 12. ty­go­dnia cią­ży z do­wol­ne­go po­wo­du, do 24. ty­go­dnia z przy­czyn me­dycz­nych oraz w każ­dym mo­men­cie, je­śli wy­stę­pu­ją po­waż­ne wa­dy płodu.

In­cy­dent w Pra­dze rzu­ca na ca­ły sys­tem cze­skich pla­có­wek me­dycz­nych cień wąt­pli­wo­ści co do sku­tecz­no­ści pro­ce­dur iden­ty­fi­ka­cyj­nych oraz bez­pie­czeń­stwa. Za­gła­da nie­win­ne­go ży­cia dziec­ka, ja­ko sku­tek tej tra­gicz­nej sy­tu­acji sta­no­wi po­twier­dze­nie nie do za­ak­cep­to­wa­nia mo­ral­ne­go cha­rak­te­ru abor­cji. Po­win­ni­śmy chro­nić ży­cie po­czę­te i za­pew­nić, że ta­kie pro­ce­du­ry ni­gdy wię­cej nie zo­sta­ną przeprowadzane.

 

jb
Źró­dło: onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj