Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Szokująca wypowiedź poseł Żukowskiej

Anna Maria Żukowska. Fot.: https://www.youtube.com/@KanalZeroPL

Po­seł An­na Ma­ria Żu­kow­ska z Le­wi­cy wy­po­wia­da się uży­wa­jąc skan­da­licz­nych i nie­praw­dzi­wych ar­gu­men­tów, co nie tyl­ko pod­wa­ża na­uko­we fak­ty, ale tak­że god­ność ży­cia ludzkiego.

Twier­dze­nie, że w trak­cie cią­ży mo­że po­wstać in­ne „stwo­rze­nie niż czło­wiek”, jest ra­żą­cym nie­do­trzy­ma­niem sza­cun­ku dla war­to­ści ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Zdro­we de­ba­ty po­win­ny opie­rać się na rze­tel­nych da­nych na­uko­wych, a nie na ab­sur­dal­nych teo­riach sprzecz­nych z me­dycz­ny­mi i bio­lo­gicz­ny­mi faktami.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj