Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Ukryta epidemia: 70% aborcji jest wymuszonych

Płacząca. Fot: https://pl.123rf.com/

We­dług opu­bli­ko­wa­ne­go ba­da­nia w cza­so­pi­śmie me­dycz­nym Cu­reus, nie­mal 70% ko­biet w USA, któ­re prze­szły abor­cję, zgła­sza, że ta de­cy­zja nie by­ła zgod­na z ich ocze­ki­wa­nia­mi, pre­fe­ren­cja­mi czy wy­zna­wa­ny­mi war­to­ścia­mi. Z tej gru­py, jed­na czwar­ta opi­su­je tę de­cy­zję ja­ko nie­chcia­ną lub narzuconą.

Dr. Da­vid Re­ar­don z In­sty­tu­tu Char­lot­te Lo­zier prze­pro­wa­dził ko­lej­ne ba­da­nie do­ty­czą­ce te­go te­ma­tu. Wy­ni­ki po­twier­dza­ją, że po­nad 60% ko­biet, któ­re prze­szły abor­cję, do­świad­czy­ło znacz­ne­go na­ci­sku, aby pod­jąć tę de­cy­zję, po­cho­dzą­ce­go z róż­nych źró­deł. Te sa­me ko­bie­ty zgła­sza­ją rów­nież wyż­szy po­ziom pro­ble­mów zdro­wia psy­chicz­ne­go oraz niż­szą ja­kość dal­sze­go życia.

„To ba­da­nie po­twier­dza wcze­śniej­sze usta­le­nia, że ukry­ta epi­de­mia nie­chcia­nych abor­cji jest praw­dzi­wa i znacz­nie więk­sza, niż więk­szość lu­dzi so­bie wy­obra­ża” – po­wie­dział głów­ny au­tor, dr Da­vid Re­ar­don, współ­pra­cow­nik In­sty­tu­tu Lo­zier i dy­rek­tor In­sty­tu­tu Elliota.

Na­ukow­cy prze­pro­wa­dzi­li wy­wia­dy z ogól­no­kra­jo­wą pró­bą 1000 ko­biet w wie­ku 41–45 lat. Mniej wię­cej jed­na na czte­ry ko­bie­ty zgło­si­ła abor­cję w swo­im ży­ciu (po­dob­nie jak śred­nia krajowaUSA).

Za­uwa­ża­jąc, że „re­ak­cje ne­ga­tyw­ne i po­zy­tyw­ne czę­sto współ­ist­nie­ją”, ze­spół Re­ar­do­na po­sta­no­wił prze­pro­wa­dzić bar­dziej szcze­gó­ło­wą oce­nę uczuć ko­biet i wy­ni­ków w za­kre­sie zdro­wia psychicznego.

Klu­czo­we usta­le­nia obejmują:

  • 67% ko­biet okre­śli­ło swo­je abor­cje ja­ko „ak­cep­to­wa­ne, ale nie­zgod­ne z ich war­to­ścia­mi i pre­fe­ren­cja­mi” (43%) lub „nie­chcia­ne lub wy­mu­szo­ne” (24%).
  • tyl­ko 33% okre­śli­ło swo­je abor­cje ja­ko pożądane.
  • 60% wo­la­ło­by uro­dzić dziec­ko, gdy­by otrzy­ma­ło więk­sze wspar­cie emo­cjo­nal­ne lub więk­sze bez­pie­czeń­stwo finansowe.

„Mu­si­my od­rzu­cić nie­bez­piecz­ne za­ło­że­nie, że„ wol­ność wy­bo­ru” od­zwier­cie­dla rze­czy­wi­stość sto­ją­cą za do­świad­cze­nia­mi więk­szo­ści ko­biet z abor­cją” – po­wie­dział Re­ar­don . „Tyl­ko mniej­szość abor­cji jest do­bro­wol­nie wy­bie­ra­na bez ze­wnętrz­nych nacisków”.

Tes­sa Long­bons, star­szy pra­cow­nik na­uko­wy Lo­zier i współ­au­tor­ka ba­da­nia po­wie­dzia­ła: „Ma­my ten­den­cję do my­śle­nia o przy­mu­sie do abor­cji w kra­jach o opre­syj­nych re­żi­mach, ta­kich jak ko­mu­ni­stycz­ne Chi­ny. W rze­czy­wi­sto­ści ta szo­ku­ją­ca, ukry­ta epi­de­mia dzie­je się wo­kół nas. Wy­sył­ko­we pi­guł­ki abor­cyj­ne usu­wa­ją le­ka­rza z po­ko­ju i uła­twia­ją niż kie­dy­kol­wiek wy­mu­sza­nie abor­cji na ko­bie­tach i dziew­czę­tach, któ­re ich nie chcą – ich cier­pie­nie po­tę­gu­je wi­dok wy­raź­nie ludz­kie­go cia­ła ich dziec­ka . Nie­zli­czo­ne ko­bie­ty cier­pią w mil­cze­niu pod po­zo­rem „wy­bo­ru”, pod­czas gdy ni­gdy nie czu­ły, że na­praw­dę go mają.”

Ni­gdy nie moż­na uspra­wie­dli­wiać za­bi­ja­nia nie­win­ne­go, bez­bron­ne­go dziec­ka pod pre­tek­stem, że jest to w imię wol­no­ści in­nej oso­by. Abor­cja, ja­ko świa­do­me po­zba­wie­nie ży­cia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, stoi w sprzecz­no­ści z fun­da­men­ta­mi na­sze­go czło­wie­czeń­stwa. Praw­dzi­wa wol­ność po­le­ga na sza­cun­ku i obro­nie ży­cia od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Na­szym za­da­niem jest dą­że­nie do stwo­rze­nia spo­łe­czeń­stwa, w któ­rym każ­de ży­cie jest chro­nio­ne i sza­no­wa­ne, a ko­bie­ty otrzy­mu­ją wspar­cie i po­moc w trud­nych sy­tu­acjach życiowych.

 

JB
Źró­dło: ozierinstitute.org

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj