fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Pogrzeb 640 nienarodzonych dzieci

W Otwocku w dzień wspo­mnienia Naj­świętszej Maryi Panny z Guadalupe patronki życia poczętego, odbyły się uro­czy­stości pogrzebowe 640 dzieci, które straciły życie w wyniku samo­istnych poronień i aborcji. Więk­szość dzieci pochodzi z war­szaw­skich szpitali.

W kościele w Goń­czycach odbyło się cało­nocne czu­wanie modli­tewne. Po nim ciała nie­na­ro­dzonych dzieci zostały złożone do grobu. Podczas uro­czy­stości pogrze­bowych wierni modlili się za rodziców tych dzieci. Następnie małe tru­mienki prze­nie­siono na cmentarz i złożono w grobie. Grób, w którym spo­częły ciała, będzie oto­czony kamie­niami, na którym rodzice będą mogli zapisać imiona nie­na­ro­dzonych dzieci.

W tym dniu została odpra­wiona Msza św. pogrzebowa, której prze­wod­niczył biskup sie­dlecki Kazi­mierz Gurda. Podczas swojej homilii powie­dział: „Dzieci te mają prawo do godnego pogrzebu. W oczach Boga są one osobami, których imiona zostały zapisane w Księdze Życia. Bogu dzię­kujemy za historię ich życia, którą roz­po­częły w chwili poczęcia w łonie matek. Zakoń­czona w ciągu kilku mie­sięcy, jeszcze przed naro­dzeniem nie oznacza, że prze­stały istnieć. Życie czło­wieka zmienia się, ale nie kończy. Ich życie trwa, Bóg prze­dłużył je na całą wieczność. To naj­wspa­nialsza infor­macja – mówił. Pogrzeb został zor­ga­ni­zowany dzięki zaan­ga­żo­waniu Marii Bien­kiewicz z Fun­dacji Nowy Nazaret.

Pro­boszcz parafii Trójcy św. w Goń­czycach koło Gar­wolina, ks. Jan Spólny powie­dział: „Chciałbym, by wszyscy rodzice mieli moż­liwość odwie­dzania grobów swoich nie­na­ro­dzonych dzieci. Teraz te maleństwa, które jak wie­rzymy, już są w obję­ciach Dobrego Ojca, dołą­czyły do naszych parafian. Ufam, że będą wstawiać się za nami i za Polską u Boga, podobnie jak robią to Męczennicy Pod­lascy, których relikwie prze­cho­wujemy w naszej świątyni”.

Mój brzuch, moja sprawa – krzyczą femi­nistki głosząc, że prawo do bez­piecznej aborcji jest jednym z naj­waż­niej­szych praw przy­słu­gu­jących kobiecie. Ten pogrzeb porusza dogłębnie i uświa­damia, czym jest tzw. „wybór” w kon­tekście aborcji. Poczęte dziecko nigdy nie jest częścią orga­nizmu matki. Naj­większą zbrodnią ludz­kości we współ­cze­snych czasach jest aborcja.

 

JB
Źródło: gosc.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj