Tylko życie ma przyszłość!

1,8 miliona dzieci uratowanych przed aborcją

Jed­na z naj­więk­szych na świe­cie sie­ci abor­cyj­nych MSI Re­pro­duc­ti­ve Cho­ice, od­no­to­wa­ła w 2020 r. spa­dek licz­by abor­cji – 1,8 mi­lio­na mniej w sto­sun­ku do ro­ku 2019, kie­dy wy­ko­na­no ich 4,6 miliona.

MSI Re­pro­duc­ti­ve Cho­ice, daw­niej Ma­rie Sto­pes In­ter­na­tio­nal, to bry­tyj­ska sieć abor­cyj­na z ośrod­ka­mi w 37 kra­jach na ca­łym świe­cie. Jed­nym z jej de­kla­ro­wa­nych ce­lów jest roz­sze­rze­nie abor­cji na ży­cze­nie. Od daw­na pro­wa­dzą pro­abor­cyj­ny lob­bing po­li­tycz­ny oraz sta­ra­ją się wy­wie­rać wpły­wy na rzą­dy krajowe.

Jak wy­ni­ka z rocz­ne­go ra­por­tu, pod­czas pan­de­mii COVID-19 w 2020 ro­ku, MSI wy­ko­na­ło oko­ło 1,8 mi­lio­na mniej abor­cji i usług abor­cyj­nych. Sieć pro­abor­cyj­na za­bi­ła 2,8 mi­lio­na nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, w po­rów­na­niu do 4,6 mi­lio­na w 2019 roku.

Dla MSI i in­nych grup do­ko­nu­ją­cych abor­cji pan­de­mia sta­no­wi­ła „zna­czą­ce wy­zwa­nie”. MSI zwró­ci­ło uwa­gę na pro­ble­my z do­sta­wa­mi pi­gu­łek abor­cyj­nych i niż­szym za­po­trze­bo­wa­niem ich w Indiach.

W swo­im ra­por­cie sieć pro­abor­cyj­na na­pi­sa­ła: „Kra­jo­we blo­ka­dy, ogra­ni­cze­nia po­dró­ży, opóź­nie­nia w łań­cu­chu do­staw i brak za­pa­sów po­waż­nie wpły­nę­ły na licz­bę osób, któ­re sko­rzy­sta­ły z bez­piecz­nej abor­cji i opie­ki po­abor­cyj­nej u nas w ubie­głym roku”.

Pa­da tu sfor­mu­ło­wa­nie, któ­re jest kom­plet­nie fał­szy­we, nie­zgod­ne z fak­ta­mi. War­to wy­ja­śnić, że le­gal­na abor­cja nie jest i ni­gdy nie bę­dzie bez­piecz­na. To ode­bra­nie ży­cia nie­win­ne­mu dziec­ku w spo­sób naj­bar­dziej okrut­ny. Abor­cja jest źró­dłem po­waż­nych i czę­stych po­wi­kłań zdro­wot­nych dla ko­bie­ty. Te po­wi­kła­nia mo­że­my po­dzie­lić na wcze­sne i od­le­głe. Do na­tych­mia­sto­wych na­le­żą: krwo­tok, prze­bi­cie ma­ci­cy, prze­bi­cie je­li­ta, uszko­dze­nie są­sied­nich na­rzą­dów. Ist­nie­ją tak­że kon­se­kwen­cje od­le­głe, czy­li: za­bu­rze­nia płod­no­ści, po­ród przed­wcze­sny w na­stęp­nej cią­ży, trud­no­ści w utrzy­ma­niu cią­ży oraz rak pier­si. W nie­któ­rych przy­pad­kach abor­cja koń­czy się śmier­cią, je­że­li ma ona miej­sce w za­awan­so­wa­nej cią­ży i dla­te­go nie moż­na mó­wić o okre­śle­niu „le­gal­nej bez­piecz­nej aborcji”.

Pod­czas gdy MSI wy­ra­zi­ło opty­mizm, że licz­ba abor­cji po­now­nie ro­śnie, wie­my już, że to tyl­ko czcze sło­wa. Rząd bry­tyj­ski od­mó­wił fi­nan­so­wa­nia ośrod­kom za­gra­nicz­nym i tym sa­mym za­mknął czte­ry pla­ców­ki abor­cyj­ne w Au­stra­lii z po­wo­du ogra­ni­czeń fi­nan­so­wych. Su­ge­ru­je to, że licz­ba abor­cji w tym kra­ju jest du­żo niższa.

Jed­nak sieć abor­cyj­na za­po­wie­dzia­ła, że ​​pla­nu­je roz­sze­rzyć za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci na in­ne spo­so­by, zwłasz­cza po­przez te­le­po­ra­dę me­dycz­ną. Ozna­cza to wy­sy­ła­nie pocz­tą i do­star­cza­nie pi­gu­łek abor­cyj­nych mat­kom do ich do­mu. We­dług przed­sta­wio­ne­go ra­por­tu, MSI roz­po­czę­ło już abor­cje po­przez te­le­po­ra­dę me­dycz­ną w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Afry­ce Po­łu­dnio­wej w 2020 r., a w naj­bliż­szej przy­szło­ści pra­cu­je nad roz­sze­rze­niem dzia­łal­no­ści na Gha­nę, Ne­pal i Indie.

Od­by­wa się to kosz­tem zdro­wia ko­biet. Ba­da­nia wska­zu­ją, że pi­guł­ki abor­cyj­ne nie są bez­piecz­ne dla ma­tek, zwłasz­cza gdy są przyj­mo­wa­ne bez nad­zo­ru le­ka­rza. MSI by­ło przed­mio­tem licz­nych skan­da­li zwią­za­nych z nie­uda­ny­mi i wy­mu­szo­ny­mi abor­cja­mi oraz in­ny­mi na­ru­sze­nia­mi bez­pie­czeń­stwa. Ten gwał­tow­ny spa­dek licz­by abor­cji w 2020 ro­ku jest po­wro­tem do na­dziei, prze­ży­ło pra­wie dwa mi­lio­ny dzie­ci. Nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko od sa­me­go po­cząt­ku i na każ­dym eta­pie swe­go roz­wo­ju jest oso­bą ludz­ką, po­sia­da nie­zby­wal­ne pra­wa do życia.

 

JB
Źró­dło: lifenews.com

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj