Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

29 kwietnia, 2024

Pigułka „dzień po” nie jest obojętna dla zdrowia

Po tym, jak pre­zy­dent An­drzej Du­da za­we­to­wał usta­wę, któ­ra umoż­li­wia­ła­by do­stęp do pi­guł­ki „dzień po” bez re­cep­ty dla osób po­wy­żej 15 ro­ku ży­cia, rząd ogło­sił al­ter­na­tyw­ne roz­wią­za­nie. Zgod­nie z no­wym pla­nem, do­stęp do tych ta­ble­tek ma być za­gwa­ran­to­wa­ny dzię­ki roz­po­rzą­dze­niu ministerialnemu.

Przeczytaj więcej »

16 maja wysłuchanie publiczne w sprawie aborcji

Wy­słu­cha­nie pu­blicz­ne w spra­wie wszyst­kich czte­rech pro­jek­tów zmian w prze­pi­sach do­ty­czą­cych abor­cji, zgło­szo­nych przez Le­wi­cę, Ko­ali­cję Oby­wa­tel­ską i Trze­cią Dro­gę, zo­sta­ło za­pla­no­wa­ne na 16 ma­ja na go­dzi­nę 10:00.

Przeczytaj więcej »