Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Zniesiony zakaz pracy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Weronika

Wraz z Ko­mi­te­tem Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy” z za­do­wo­le­niem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że Sejm i Se­nat uchwa­li­ły usta­wę o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym. Za­sad­ni­czo po­pra­wia ona sy­tu­ację ro­dzi­ców i opie­ku­nów, któ­rzy co­dzien­nie opie­ku­ją się naj­cię­żej cho­ry­mi dzieć­mi i któ­rzy do tej po­ry nie mo­gli za­ra­biać, otrzy­mu­jąc jed­no­cze­śnie świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne. To zna­czą­ca zmia­na, po­pra­wia­ją­ca wa­run­ki ży­cio­we dzie­ci z niepełnosprawnościami.

Cie­szy nas, że usta­wa re­ali­zu­je po­stu­la­ty Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pracy”:

  • Przede wszyst­kim zno­si za­kaz pra­cy dla opie­ku­nów dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi (do 18 r.ż.), po­bie­ra­ją­cych świad­cze­nie pielęgnacyjne;
  • Zno­si też za­kaz pro­wa­dze­nia go­spo­dar­stwa rol­ne­go w tej sa­mej sytuacji;
  • Ro­dzi­ce otrzy­ma­ją świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne na każ­de cho­re dziecko.

Dzię­ki wspól­ne­mu wy­sił­ko­wi ca­łe­go śro­do­wi­ska i zjed­no­cze­niu sce­ny po­li­tycz­nej po­nad par­tyj­ny­mi po­dzia­ła­mi uda­ło się wpro­wa­dzić te, ko­rzyst­ne dla dzie­sią­tek ty­się­cy ro­dzin w Pol­sce, roz­wią­za­nia.

Usta­wa jest waż­nym kro­kiem w do­brą stro­nę, acz­kol­wiek – jak każ­da – nie jest do­sko­na­ła. Bę­dzie­my na bie­żą­co mo­ni­to­ro­wać jej wdro­że­nie. Sejm od­rzu­cił po­stu­lo­wa­ne przez nas – i ca­łą stro­nę spo­łecz­ną – po­praw­ki o przy­zna­niu świad­cze­nia wspie­ra­ją­ce­go oso­bom, któ­re uzy­ska­ły mi­ni­mum 50 pkt. w ska­li okre­śla­ją­cej po­trze­bę wspar­cia. Je­śli w prak­ty­ce oka­że się, że ta­ka kon­struk­cja prze­pi­sów wy­rzu­ca po­za na­wias wspar­cia oso­by naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­ce i świad­cze­nie wspie­ra­ją­ce jest przy­zna­wa­ne nie­licz­nym, bę­dzie­my o tym in­for­mo­wać i dą­żyć do zmia­ny pra­wa. Przy­po­mi­na­my, że ska­la ta jest usta­la­na na po­zio­mie roz­po­rzą­dze­nia wła­ści­we­go mi­ni­stra i do jej zmia­ny nie trze­ba no­we­li­za­cji ustawy.

Obec­nie usta­wa cze­ka na pod­pis Pre­zy­den­ta. Li­czy­my, że na­stą­pi to w naj­szyb­szym z moż­li­wych ter­mi­nów, dzię­ki cze­mu naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­ce oso­by otrzy­ma­ją re­al­ne wspar­cie od stycz­nia 2024 r.

Ko­mi­tet na­dal zbie­ra pod­pi­sy oby­wa­te­li pod pro­jek­tem „STOP za­ka­zo­wi pracy”.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj