Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Zmiana na lepsze: pomoc dla rodziców ciężko chorych dzieci

Konferencja „Tak dla życia – prawdziwa pomoc dla kobiet”. Fot.: https://sejm.gov.pl

Ar­gu­ment, że pań­stwo po­zo­sta­wia bez wspar­cia mat­kę czy oj­ca z cięż­ko cho­rym dziec­kiem jest już nie­ak­tu­al­ny – po­wie­dział Woj­ciech Zię­ba z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Sej­mie pod­czas kon­fe­ren­cji „Tak dla ży­cia – praw­dzi­wa po­moc dla kobiet”.

Wy­da­rze­nie zo­sta­ło zor­ga­ni­zo­wa­no z oka­zji Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia usta­no­wio­ne­go przez Sejm pra­wie 20 lat te­mu. Woj­ciech Zię­ba przy­po­mniał, że pod­czas mar­szów pro­abor­cyj­nych po­ja­wiał się ar­gu­ment, ja­ko­by pań­stwo zmu­sza­ło ko­bie­ty do ro­dze­nia cho­rych dzie­ci, po czym po­zo­sta­wia­ło je sa­me so­bie. Do­dał, że po­dob­ne po­glą­dy wy­ra­ża­li na­wet ci, któ­rzy opo­wia­da­ją się za ochro­ną ży­cia, zwra­ca­jąc uwa­gę na brak wy­star­cza­ją­ce­go wspar­cia ze stro­ny pań­stwa dla ro­dzi­ców dzie­ci z niepełnosprawnościami.

Przez dłu­gie la­ta sy­tu­acja by­ła wręcz skan­da­licz­na, gdyż oko­ło 70% ro­dzin bo­ry­ka­ło się z trud­no­ścia­mi fi­nan­so­wy­mi zwią­za­ny­mi z za­ku­pem nie­zbęd­nych le­karstw. Jed­nak­że w ostat­nich la­tach do­ko­na­ła się ra­dy­kal­na zmiana.

Ak­tu­al­nie, mat­ka ocze­ku­ją­ca na­ro­dzin cięż­ko cho­re­go dziec­ka ma świa­do­mość, że otrzy­ma jed­no­ra­zo­we wspar­cie w wy­so­ko­ści 4 ty­się­cy zło­tych net­to, do­dat­ko­wo za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny wzrósł do 215 zł mie­sięcz­nie, a każ­de dziec­ko otrzy­mu­je za­si­łek w wy­so­ko­ści 800 zł. Woj­ciech Zię­ba pod­kre­ślił, że na ko­niec ubie­głe­go ro­ku mie­sięcz­ne świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne dla opie­ku­na zo­sta­ło pod­nie­sio­ne do nie­mal 3 ty­się­cy zło­tych. Co wię­cej, zli­kwi­do­wa­no nie­spra­wie­dli­wy, obo­wią­zu­ją­cy przez dwie de­ka­dy, za­kaz pra­cy dla tych osób, co umoż­li­wia im za­ra­bia­nie, jed­no­cze­śnie po­bie­ra­jąc świadczenie.

„W tej chwi­li po­zba­wio­ny sen­su jest ar­gu­ment, że pań­stwo po­zo­sta­wia bez wspar­cia mat­kę czy oj­ca z cięż­ko cho­rym dziec­kiem” – oce­nił Woj­ciech Zię­ba do­da­jąc, że „jest do­bre pra­wo, któ­re chro­ni ży­cie i jest przy­zwo­ita po­moc so­cjal­na”. Za­zna­czył, że choć po­moc ta­ka ni­gdy nie po­kry­je wszyst­kich kosz­tów, nie­mniej obec­ne kwo­ty zbli­ża­ją się do re­aliów zwią­za­nych z kosz­tem utrzy­ma­nia cho­re­go dziecka.

Pre­le­gent za­uwa­żył, że pro­ble­mem jest za­koń­cze­nie wy­pła­ty świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go dla opie­ku­na po osią­gnię­ciu przez cho­re dziec­ko 18. ro­ku ży­cia, ale wów­czas sam cho­ry mo­że ubie­gać się o od­po­wied­nie wspar­cie. Jed­nak­że świad­cze­nie to jest obec­nie znacz­nie niż­sze niż pier­wot­ne świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne, co wska­zu­je na po­trze­bę pod­ję­cia dzia­łań ma­ją­cych na ce­lu roz­wią­za­nie tej kwestii.

„Pa­mię­taj­my, że sku­tecz­na po­li­ty­ka pro­ro­dzin­na w sto­sun­ku do osób cho­rych i nie­peł­no­spraw­nych jest tak­że sku­tecz­nym ele­men­tem wspar­cia po­staw pro-li­fe w spo­łe­czeń­stwie – za­zna­czył Woj­ciech Zięba.

Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji za­chę­ca­li do udzia­łu w Na­ro­do­wym Mar­szu Ży­cia, któ­ry za­pla­no­wa­no na 14 kwiet­nia w Warszawie.

Ini­cja­ty­wę zor­ga­ni­zo­wał Par­la­men­tar­ny Ze­spół na rzecz Ży­cia i Ro­dzi­ny oraz Ko­ali­cja dla Ży­cia i Ro­dzi­ny, któ­ra sku­pia 30 or­ga­ni­za­cji po­pie­ra­ją­cych idee pro-life.

Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na by­ła jed­nym z głów­nych pa­tro­nów me­dial­nych wydarzenia.

 

jb
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj