Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Współpraca z nauczycielami

Współpraca z nauczycielami

Go­ści­li­śmy na sym­po­zjum w ra­mach 86. Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ce Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców na Ja­sną Gó­rę. Mie­li­śmy oka­zję do spo­tka­nia z kil­ku­set pe­da­go­ga­mi, któ­rym przed­sta­wia­li­śmy moż­li­wo­ści wspól­nej edu­ka­cji mło­de­go po­ko­le­nia w za­kre­sie pro-life.

Roz­da­li­śmy set­ki ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych, od­by­li­śmy waż­ne roz­mo­wy. Dzię­ku­je­my or­ga­ni­za­to­ro­wi sym­po­zjum, czy­li „Wy­cho­waw­cy” – Mie­sięcz­ni­ko­wi Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich i do zo­ba­cze­nia za rok! 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj