Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wręczenie Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego Carlowi Andersonowi

Wręczenie Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego Carlowi Andersonowi. Fot.: diecezja.pl

W czwar­tek, 17 li­sto­pa­da 2022 r. w ka­pli­cy Pa­ła­cu Ar­cy­bi­sku­pów Kra­kow­skich wrę­czo­na zo­sta­ła na­gro­da imie­nia Czci­god­ne­go Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Cie­siel­skie­go – Oj­ca Ro­dzi­ny. Otrzy­mał ją by­ły Naj­wyż­szy Ry­cerz Ry­ce­rzy Ko­lum­ba, Carl Anderson.

Ka­pi­tu­ła Na­gro­dy „Źró­dła” przy Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka już po raz dwu­dzie­sty siód­my wy­róż­ni­ła oso­bę, któ­ra w szcze­gól­ny spo­sób za­słu­ży­ła się w dzia­łal­no­ści na rzecz umac­nia­nia ro­dzi­ny. Na­gro­da zo­sta­ła wrę­czo­na pod­czas od­by­wa­ją­ce­go się w Kra­ko­wie II Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­gre­su dla Mał­żeń­stwa i Ro­dzi­ny „Mał­żeń­stwo wy­bór czy dar?”.

Pod­czas uro­czy­sto­ści prze­wod­ni­czą­cy ka­pi­tu­ły na­gro­dy, prof. Ja­nusz Ka­wec­ki zwró­cił uwa­gę, że Carl An­der­son jest jej pierw­szym za­gra­nicz­nym lau­re­atem. Carl An­der­son to 13. Naj­wyż­szy Ry­cerz w hi­sto­rii Ry­ce­rzy Ko­lum­ba, któ­ry prze­wo­dził Ry­ce­rzom w wie­lu cha­ry­ta­tyw­nych przed­się­wzię­ciach ukie­run­ko­wa­nych na po­moc ro­dzi­nom. Carl An­der­son był mia­no­wa­ny przez pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II i pa­pie­ża Be­ne­dyk­ta XVI na róż­ne sta­no­wi­ska w wie­lu wa­ty­kań­skich ko­mi­sjach. Peł­nił rów­nież funk­cje w róż­nych ko­mi­te­tach Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Sta­nów Zjednoczonych.

Dzię­ku­jąc za wy­róż­nie­nie, lau­re­at wy­ra­ził na­dzie­ję, że po­stę­pu­ją­cy pro­ces be­aty­fi­ka­cyj­ny Je­rze­go Cie­siel­skie­go spra­wi, że je­go syl­wet­ka bę­dzie wzo­rem do na­śla­do­wa­nia dla mał­żon­ków, du­chow­nych i świec­kich w Kościele.

Pod­kre­ślił, że dzie­dzic­two za­war­te w na­ucza­niu św. Ja­na Paw­ła II jest waż­ne dla dzi­siej­szej od­po­wie­dzi na fi­lo­zo­ficz­ne i kul­tu­ro­we wy­zwa­nia współ­cze­sno­ści. Przy­wo­łał wy­stą­pie­nie pa­pie­ża Po­la­ka w cza­sie je­go pierw­szej piel­grzym­ki do USA w 1979 r., gdy w Wa­szyng­to­nie mó­wił, że za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych ni­gdy nie mo­że zo­stać za­ak­cep­to­wa­ne. Te sło­wa wów­czas da­ły si­łę ru­cho­wi pro-li­fe w USA. Carl An­der­son za­zna­czył, że wy­rok Roe prze­ciw­ko Wa­de le­ga­li­zu­ją­cy abor­cję w USA nie zo­stał­by w tym ro­ku uchy­lo­ny przez Sąd Naj­wyż­szy Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdy­by nie wpływ Ja­na Paw­ła II, ja­ki wy­warł na for­ma­cję mi­lio­nów ka­to­li­ków opo­wia­da­ją­cych się za ży­ciem w USA: „To po­win­no da­wać nam wiel­ką na­dzie­ję i po­ka­zy­wać, ja­ką dro­gą po­dą­żać w przy­szło­ści” – zakończył.

Me­tro­po­li­ta kra­kow­ski abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gro­dy im. Sł. B. Je­rze­go Cie­siel­skie­go, po­wie­dział: „Znaj­du­jąc się po tej stro­nie ży­cia głę­bo­ko wie­rzy­my, że oni – św. Jan Pa­weł II Wiel­ki i Słu­ga Bo­ży Je­rzy Cie­siel­ski – są ra­zem wy­sła­wia­jąc Bo­ga – daw­cę wszel­kie­go ży­cia. Pod­kre­ślił tak­że obo­wią­zek chrze­ści­jan da­wa­nia świa­dec­twa o świę­to­ści każ­de­go ży­cia i dzię­ko­wał wła­śnie za ta­kie świa­dec­two Car­lo­wi Andersonowi.

W ce­re­mo­nii wrę­cze­nia na­gro­dy przy Fran­cisz­kań­skiej 3 wzię­li udział tak­że wdo­wa po Słu­dze Bo­żym, Da­nu­ta Cie­siel­ska oraz Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Wręczenie Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego Carlowi Andersonowi 17.11.2022 r.

Na­gro­da im. Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Cie­siel­skie­go – Oj­ca Ro­dzi­ny jest przy­zna­wa­na przez Ka­pi­tu­łę usta­no­wio­ną przez Fun­da­cję „Źró­dło”. Po za­koń­cze­niu dzia­łal­no­ści Fun­da­cji, w 2021 r. tę ini­cja­ty­wę prze­ka­za­no Pol­skie­mu Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Słu­ga Bo­ży Je­rzy Cie­siel­ski (1929–1970) swo­im ży­ciem da­wał świa­dec­two mi­ło­ści Bo­ga i bliź­nich. Z je­go oso­bą wią­żą się trzy cha­rak­te­ry­stycz­ne okre­śle­nia: „oj­ciec ro­dzi­ny, in­ży­nier i na­uko­wiec, chrze­ści­ja­nin XX wie­ku”. Jan Pa­weł II, pod­czas spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi świa­ta na­uki w ko­le­gia­cie św. An­ny w Kra­ko­wie (8 czerw­ca 1997 r.), po­wie­dział o nim: Po­słu­gę uczo­ne­go – po­słu­gę my­śle­nia – uczy­nił dro­gą do świętości.

 

JB
Źró­dło: diecezja.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj