Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wakacyjne spotkania z młodzieżą

Wakacyjne spotkania z młodzieżą

To by­ły nie­zwy­kłe spo­tka­nia! W pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy na Ju­rze Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej od­wie­dzi­li­śmy uczest­nicz­ki obo­zu dla dziewcząt. 

Roz­ma­wia­ły­śmy na te­mat ko­bie­ce­go cia­ła – mó­wi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, sze­fo­wa dzia­łu edu­ka­cji w na­szym Sto­wa­rzy­sze­niu. – O tym, jak zna­leźć rów­no­wa­gę mię­dzy prze­sad­nym sta­wia­niem go na pie­de­stał, jak­by to tyl­ko o nas świad­czy­ło, a trak­to­wa­niem jak przed­mio­tu, je­dy­nie opa­ko­wa­nia dla du­cha, zbęd­ne­go, spra­wia­ją­ce­go kło­po­ty, któ­re non stop trze­ba po­ga­niać, dys­cy­pli­no­wać, okieł­zny­wać. Bez czu­ło­ści, tro­ski, za­dba­nia o nie. A prze­cież mo­je cia­ło to mój naj­wier­niej­szy przy­ja­ciel! Po­ga­wę­dzi­ły­śmy też o zmia­nach, któ­re za­cho­dzą w na­szych cia­łach w okre­sie doj­rze­wa­nia; o tym, że cza­sem jest nam z ni­mi trud­no, ale są one ele­men­tem więk­sze­go planu.

To był do­bry czas spo­tka­nia z wspa­nia­ły­mi dziew­czy­na­mi! Dziękujemy!

Moż­na nas za­pro­sić na ko­lej­ne pre­lek­cje dla mło­dzie­ży (lub do­ro­słych np. na wa­ka­cyj­nych re­ko­lek­cjach). Za­pra­sza­my do kontaktu! 

Kon­ty­nu­uje­my na­sze wa­ka­cyj­ne spo­tka­nia pro-li­fe. Za na­mi pre­lek­cje i wy­kła­dy w Wa­do­wi­cach i Wi­śnio­wej. Na re­ko­lek­cjach ru­chu Do­mo­we­go Ko­ścio­ła Mag­da­le­na i Mar­cin No­wa­ko­wie prze­pro­wa­dza­li szko­le­nia: Jak mó­wić o obro­nie ży­cia, że­by jak naj­wię­cej osób chcia­ło po­ko­chać dzie­ci i ich mamy?

Na re­ko­lek­cjach dla ro­dzin mó­wi­li­śmy o eko­lo­gii płod­no­ści, ety­ce ży­cia mał­żeń­skie­go i in­nych te­ma­tach pro-life.

Dzię­ku­je­my za za­pro­sze­nia i fan­ta­stycz­ne spo­tka­nia. To nie ko­niec na­szych wa­ka­cyj­nych spo­tkań – na­stęp­ne bę­dą Bieszczady.

Na za­koń­cze­nie wa­ka­cji w Rze­pe­dzi, któ­ra jest ba­zą wy­pa­do­wą w Biesz­cza­dy, od­był się mło­dzie­żo­wy Fe­sti­wal BATHOS. Ba­thos – czy­li głę­bia. Dość pły­ci­zny, by­le­ja­ko­ści, i ja­koś to będzie.

Spo­tka­li­śmy wspa­nia­łą, za­an­ga­żo­wa­ną mło­dzież. Roz­ma­wia­li­śmy o doj­rze­wa­niu do mi­ło­ści, o twór­czym rand­ko­wa­niu, by jak naj­le­piej się po­znać. O jak naj­lep­szym wy­ko­rzy­sta­niu cza­su na­rze­czeń­stwa. O tym, jak nie zmar­no­wać so­bie ży­cia głu­pi­mi, po­chop­ny­mi de­cy­zja­mi. I o tym, jak ko­chać – tę dru­gą po­ło­wę, ale rów­nież słab­szych, bez­bron­nych, po­trze­bu­ją­cych na­sze­go wspar­cia. Czy­li to zna­czy „być pro-li­fe”. Dzię­ku­je­my za za­pro­sze­nia i fan­ta­stycz­ne spotkania!

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj