Tylko życie ma przyszłość!

sport

Chore dziecko

Nie myślę o swoich ograniczeniach

Ży­ję tak, jak chcę. Ro­bię to, co lu­bię – mó­wi Alek­san­dra Zie­liń­ska w roz­mo­wie o szczę­ściu, nie­peł­no­spraw­no­ści i pod­no­sze­niu ciężarów.