Tylko życie ma przyszłość!

Francja: darmowa antykoncepcja

Fran­cu­ski Mi­ni­ster Zdro­wia, Oli­vier Ve­ran, za­po­wie­dział dar­mo­wy do­stęp do środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych wszyst­kim ko­bie­tom do 25 ro­ku ży­cia. Prze­pi­sy bę­dą obo­wią­zy­wać od przy­szłe­go roku.

Mi­ni­ster Zdro­wia po­in­for­mo­wał 9 wrze­śnia, że od 2022 ro­ku ko­bie­ty do 25 ro­ku ży­cia bę­dą mia­ły za­pew­nio­ny bez­płat­ny do­stęp do an­ty­kon­cep­cji. Oli­vier Ve­ran za­de­kla­ro­wał tak­że „wspar­cie dla an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej” oraz ob­ję­cie re­fun­da­cją wszyst­kich do­stęp­nych pre­pa­ra­tów jak: pi­guł­ki, wkład­ki do­ma­cicz­ne, pla­stry, krąż­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne, czy implanty.

Dar­mo­wy do­stęp ko­biet do an­ty­kon­cep­cji sza­co­wa­ny jest na 21 mi­lio­nów eu­ro rocz­nie. Re­fun­da­cja an­ty­kon­cep­cji bę­dzie do­stęp­na w su­mie dla 1,6 mln ko­biet. Ist­nie­ją gło­sy, że rząd wpro­wa­dza ta­kie roz­wią­za­nia, po­nie­waż roz­po­czął już przy­go­to­wa­nia do wy­bo­rów prezydenckich.

No­wa usta­wa oprócz dar­mo­wej re­fun­da­cji na środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne, bę­dzie tak­że za­pew­niać kon­sul­ta­cje le­kar­skie w za­kre­sie za­po­bie­ga­nia ciąży.

„Za­uwa­ży­li­śmy, że licz­ba mło­dych ko­biet sto­su­ją­cych an­ty­kon­cep­cję ma­le­je. Głów­nie ze wzglę­du na fi­nan­se. Jest to dla nich zbyt dro­gie. To nie­do­pusz­czal­ne, że­by ko­bie­ty nie mo­gły się za­bez­pie­czać, tyl­ko dla­te­go że ich sy­tu­acja fi­nan­so­wa na to nie po­zwa­la”- po­wie­dział mi­ni­ster zdro­wia Oli­vier Véran.

Usta­no­wie­nie ta­kie­go pra­wa jest nie­do­rzecz­ne, po­nie­waż rząd fran­cu­ski wpro­wa­dził nie­daw­no no­we­li­za­cję usta­wy sa­ni­tar­nej, któ­ra zno­si do­tych­cza­so­wą re­fun­da­cję te­stów PCR. Tu rzą­dzą­cy nie do­strze­gli pro­ble­mu fi­nan­so­we­go dla spo­łe­czeń­stwa. Re­fun­do­wa­ne do­tych­czas te­sty co­vi­do­we ma­ją zo­stać ob­ję­te opła­tą a oso­by, któ­re się nie za­szcze­pi­ły, bę­dą mu­sia­ły te­raz po­no­sić dość du­że kosz­ty ich wy­ko­ny­wa­nia. Pasz­port sa­ni­tar­ny wy­ma­ga­ny jest mię­dzy in­ny­mi w ka­wiar­niach, re­stau­ra­cjach, cen­trach han­dlo­wych, ki­nach, mu­ze­ach i szpi­ta­lach, nie moż­na tak­że ko­rzy­stać z trans­por­tu ko­le­jo­we­go i autobusowego.

An­ty­kon­cep­cja nie wy­eli­mi­nu­je abor­cji a pro­mo­wa­nie sto­so­wa­nia środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych pro­wa­dzi w ska­li spo­łecz­nej nie do spad­ku, lecz do wzro­stu licz­by abor­cji. Jed­ną z przy­czyn abor­cji jest pro­pa­go­wa­nie fał­szy­we­go mi­tu o 100 % sku­tecz­no­ści an­ty­kon­cep­cyj­nych środ­ków. Trze­ba ja­sno za­zna­czyć, że nie ma stu­pro­cen­to­wo sku­tecz­nej me­to­dy an­ty­kon­cep­cyj­nej. Środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne nisz­czą rów­no­wa­gę hor­mo­nal­ną i mo­gą trwa­le zde­for­mo­wać funk­cje bio­lo­gicz­ne or­ga­ni­zmu, zwięk­sza­ją ry­zy­ko no­wo­two­rów zło­śli­wych: ra­ka pier­si oraz szyj­ki ma­ci­cy. Mó­wiąc o pi­guł­ce na­le­ży pod­kre­ślić, że ma­ją tak­że dzia­ła­nie wcze­sno­po­ron­ne. Ła­twy do­stęp do an­ty­kon­cep­cji da­je mło­dzie­ży złud­ne po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i przy­czy­nia się do ła­twiej­sze­go po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji o współ­ży­ciu, a to ne­ga­tyw­nie od­bi­ja się na zdro­wiu przy­szłych matek.

 

JB
Źró­dło: rte.ie, rp.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj