Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Telefon Zaufania Pro-life

Telefon Zaufania Pro-life

Je­steś w cią­ży, ale w ogó­le jej nie planowałaś?
Czu­jesz gniew, wście­kłość, po­czu­cie winy…?
Do­świad­czasz prze­mo­cy, nie masz wspar­cia w bli­skich ci osobach?
Bo­isz się, że stra­cisz partnera/pracę/szansę na rozwój…?

Nie je­steś sama!

Za­dzwoń do Te­le­fo­nu Za­ufa­nia Pro-li­fe: 798 636 493.

Przy te­le­fo­nie dy­żu­ru­je cer­ty­fi­ko­wa­na psy­cho­te­ra­peut­ka, któ­ra jest rów­nież na­uczy­cie­lem me­tod roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści i spe­cja­list­ką od ety­ki seksualnej.

Te­le­fon Za­ufa­nia Pro-Li­fe jest czyn­ny: w śro­dy od godz. 19 do 21 i w piąt­ki od godz. 10 do 12.

Daj so­bie szan­sę, za­dzwoń. Słu­cha­my. Nie oceniamy.

Za­sa­dy Te­le­fo­nu Za­ufa­nia Pro-Life

  1. Te­le­fon Za­ufa­nia Pro-li­fe świad­czy do­raź­ną po­moc ko­bie­tom, któ­re zna­la­zły się w nie­spo­dzie­wa­nej cią­ży i nie po­tra­fią lub nie chcą za­ak­cep­to­wać tej sytuacji.
  2. Dy­żu­ru­ją­ca psy­cho­te­ra­peut­ka wy­słu­chu­je roz­mów­ców bez kry­ty­ko­wa­nia i po­tę­pia­nia, oka­zu­je życzliwość.
  3. Na proś­bę te­le­fo­nu­ją­ce­go psy­cho­te­ra­peut­ka mo­że po­in­for­mo­wać, do ja­kiej in­sty­tu­cji zwró­cić się o pomoc.
  4. Te­le­fon gwa­ran­tu­je moż­li­wość ano­ni­mo­wej wy­mia­ny my­śli (oso­ba dzwo­nią­ca nie po­da­je żad­nych swo­ich da­nych). Oso­ba dy­żu­ru­ją­ca za­pew­nia ab­so­lut­ną dyskrecję.
  5. Z Te­le­fo­nu Za­ufa­nia Pro-li­fe mo­gą sko­rzy­stać tak­że oj­co­wie spo­dzie­wa­ją­cy się na­ro­dzin dziec­ka oraz in­ne bli­skie oso­by ko­bie­ty w cią­ży, któ­ra zna­la­zła się w kryzysie.
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj