fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Telefon Zaufania Pro-life

Jesteś w ciąży, ale w ogóle jej nie planowałaś?
Czujesz gniew, wście­kłość, poczucie winy…?
Doświad­czasz przemocy, nie masz wsparcia w bli­skich ci osobach?
Boisz się, że stracisz partnera/pracę/szansę na rozwój…?

Nie jesteś sama!

Zadzwoń do Telefonu Zaufania Pro-life: 798 636 493.

Przy tele­fonie dyżuruje cer­ty­fi­kowana psy­cho­te­ra­peutka, która jest również nauczy­cielem metod roz­po­zna­wania płod­ności i spe­cja­listką od etyki seksualnej.

Telefon Zaufania Pro-Life jest czynny: w środy od godz. 19 do 21 i w piątki od godz. 10 do 12.

Daj sobie szansę, zadzwoń. Słu­chamy. Nie oceniamy.

Zasady Telefonu Zaufania Pro-Life

  1. Telefon Zaufania Pro-life świadczy doraźną pomoc kobietom, które zna­lazły się w nie­spo­dzie­wanej ciąży i nie potrafią lub nie chcą zaak­cep­tować tej sytuacji.
  2. Dyżu­rująca psy­cho­te­ra­peutka wysłu­chuje roz­mówców bez kry­ty­ko­wania i potę­piania, okazuje życzliwość.
  3. Na prośbę tele­fo­nu­jącego psy­cho­te­ra­peutka może poin­for­mować, do jakiej insty­tucji zwrócić się o pomoc.
  4. Telefon gwa­rantuje moż­liwość ano­ni­mowej wymiany myśli (osoba dzwo­niąca nie podaje żadnych swoich danych). Osoba dyżu­rująca zapewnia abso­lutną dyskrecję.
  5. Z Telefonu Zaufania Pro-life mogą sko­rzystać także ojcowie spo­dzie­wający się narodzin dziecka oraz inne bliskie osoby kobiety w ciąży, która zna­lazła się w kryzysie.
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj