Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Senat: przełomowa ustawa z bardzo korzystnymi poprawkami

Niepełnosprawni. Fot.: pl.123rf.com

Z ogrom­ną ra­do­ścią i wdzięcz­no­ścią przy­ję­li­śmy wy­ni­ki gło­so­wa­nia w Se­na­cie nad Usta­wą o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym.

Jej uchwa­le­nie naj­pierw przez Sejm , po­tem przez Se­nat jest pierw­szym od 30 lat sys­te­mo­wym roz­wią­za­niem, zna­czą­co po­pra­wia­ją­cym sy­tu­ację ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Usta­wa speł­nia po­stu­la­ty sta­wia­ne przez bar­dzo sze­ro­kie śro­do­wi­sko osób, dzia­ła­ją­cych od wie­lu lat na rzecz dzie­ci do­tknię­tych niepełnosprawnościami.

Usta­wa nie tyl­ko znie­sie za­kaz pra­cy dla ich opie­ku­nów, ale tak­że przyj­mu­je roz­wią­za­nia dla osób po­bie­ra­ją­cych świad­cze­nia, a pro­wa­dzą­cych go­spo­dar­stwo rol­ne. Usta­wa do­strze­ga też ro­dzi­ny, w któ­rych ży­je wię­cej niż jed­no dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią i przy­zna­je świad­cze­nia na każ­de z nich.

Szcze­gól­nie dzię­ku­je­my za przy­ję­cie przez Se­nat po­praw­ki, po­stu­lo­wa­nej m.in.  przez Ko­mi­tet i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, mó­wią­cej, że świad­cze­nie bę­dzie przy­zna­wa­ne oso­bom, któ­re uzy­ska­ją mi­ni­mum 50 pkt w ska­li okre­śla­ją­cej po­trze­bę wspar­cia (nie zaś jak wcze­śniej: 70 pkt). Dzię­ki te­mu świad­cze­nie bę­dzie przy­słu­gi­wa­ło znacz­nie szer­szej gru­pie po­trze­bu­ją­cych osób.

Ape­lu­je­my do Sej­mu o nie­zwłocz­ne uchwa­le­nie po­pra­wio­nej wer­sji Usta­wy, aby jak naj­szyb­ciej tra­fi­ła na biur­ko Prezydenta.

W imie­niu Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pracy”

 

Woj­ciech Zięba
peł­no­moc­nik Komitetu

 

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj