Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Polski Senat za pigułką „dzień po”. Ustawę poparło 58 senatorów

Sejm RP. Fot.: Piotr Waglowski (VaGla) http://www.vagla.pl

Pro­jekt no­we­li­za­cji Pra­wa Far­ma­ceu­tycz­ne­go, do­ty­czą­cej do­stęp­no­ści pi­guł­ki „dzień po”, zo­stał prze­gło­so­wa­ny przez Se­nat bez żad­nych po­pra­wek. Te­raz usta­wa cze­ka na de­cy­zję prezydenta.

W śro­dę se­na­to­ro­wie de­ba­to­wa­li nad po­praw­ka­mi do usta­wy, umoż­li­wia­ją­cy­mi oso­bom po­wy­żej 15. ro­ku ży­cia na­by­cie pi­guł­ki „dzień po” bez ko­niecz­no­ści wi­zy­ty u lekarza.

Jak po­in­for­mo­wa­ła Kan­ce­la­ria Se­na­tu, usta­wę po­par­ło 58 se­na­to­rów, 33 by­ło prze­ciw, a 3 wstrzy­ma­ło się od gło­su – No­we­li­za­cja prze­wi­du­je do­stęp­ność jed­ne­go z hor­mo­nal­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych (octa­nu uli­pry­sta­lu), czy­li tzw. ta­blet­ki dzień po, dla osób po­wy­żej 15. ro­ku życia.

Wcze­śniej prze­pro­wa­dzo­no gło­so­wa­nie nad wnio­skiem se­na­to­rów z par­tii Pra­wo i Spra­wie­dli­wość o od­rzu­ce­nie pro­po­no­wa­nej no­we­li­za­cji. Jed­nak­że nie uda­ło im się zdo­być więk­szo­ści poparcia.

We wto­rek usta­wa opu­ści­ła ko­mi­sję zdro­wia Se­na­tu po tym, jak w gło­so­wa­niu nad jej przy­ję­ciem w obec­nym kształ­cie za­koń­czy­ła się re­mi­sem. Pod­czas dys­ku­sji nad pro­jek­tem jed­ną z kon­tro­wer­syj­nych kwe­stii by­ła m.in. gra­ni­ca wie­ko­wa umoż­li­wia­ją­ca za­kup te­go środka.

Co na to Prezydent?

Usta­wa zo­sta­nie te­raz prze­ka­za­na do pre­zy­den­ta. W wy­wia­dzie z Pol­sat News 23 lu­te­go An­drzej Du­da okre­ślił ten śro­dek ja­ko „bom­bę hor­mo­nal­ną”. Nie chciał jed­nak od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, czy pod­pi­sał­by usta­wę, gdy­by pi­guł­ka „dzień po” sta­ła się do­stęp­na bez re­cep­ty dla osób peł­no­let­nich. W Pol­sce od lip­ca 2017 ro­ku ta­blet­ki „dzień po” są do­stęp­ne wy­łącz­nie na receptę.

Dzia­ła­nie pi­guł­ki an­ty­kon­cep­cyj­nej ellaOne

W 2015 ro­ku ksiądz An­drzej Ko­by­liń­ski, na­uczy­ciel aka­de­mic­ki z Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go, pod­jął ana­li­zę pro­ble­ma­ty­ki pi­guł­ki an­ty­kon­cep­cyj­nej w ar­ty­ku­le opu­bli­ko­wa­nym w cza­so­pi­śmie na­uko­wym „Stu­dia Eco­lo­giae et Bio­ethi­cae”. Prze­świe­tlił w nim za­rów­no aspek­ty etycz­ne, jak i praw­ne zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem te­go środ­ka na rynek.

Eu­ro­pej­ska Agen­cja Le­ków ak­cen­tu­je, że pi­guł­ka „dzia­ła przez za­po­bie­ga­nie lub opóź­nia­nie owu­la­cji”. Jed­nak w ob­szer­nym opra­co­wa­niu księ­dza Ko­by­liń­skie­go pod­kre­ślo­no, że w ulot­ce dla użyt­kow­ni­ków pre­pa­ra­tu el­la­One wska­za­ne jest, iż śro­dek „za­po­bie­ga owu­la­cji i za­płod­nie­niu”. Ksiądz za­uwa­żył brak in­for­ma­cji na te­mat unie­moż­li­wie­nia za­gnież­dże­nia za­rod­ka, co ma klu­czo­we zna­cze­nie dla oce­ny mo­ral­nej sto­so­wa­nia te­go preparatu.

Ta­blet­ka el­la­One za­wie­ra 30 mg octa­nu uli­pry­sta­lu, któ­ry dzia­ła po­przez blo­ko­wa­nie re­cep­to­rów pro­ge­ste­ro­no­wych. Wy­kła­dow­ca z Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go pod­kre­śla w swo­jej pu­bli­ka­cji, że pre­pa­rat mo­że rze­czy­wi­ście dzia­łać ja­ko śro­dek an­ty­kon­cep­cyj­ny, jed­nak tyl­ko wte­dy, gdy ko­bie­ta jesz­cze nie owulowała.

Roz­wa­ża­jąc swo­bod­ną sprze­daż te­go środ­ka bez re­cep­ty, na­le­ży uwzględ­nić wzrost ry­zy­ka nad­uży­wa­nia go w jed­nym cy­klu men­stru­acyj­nym, co mo­że pro­wa­dzić do po­waż­nych kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych, ta­kich jak uszko­dze­nie wą­tro­by oraz po­ten­cjal­nie ra­ko­twór­cze dzia­ła­nie. Do­stęp­ność pre­pa­ra­tów an­ty­kon­cep­cji awa­ryj­nej, ta­kich jak pi­guł­ka „dzień po”, bez ko­niecz­no­ści kon­sul­ta­cji le­kar­skiej i zgo­dy ro­dzi­ców dla nie­let­nich, stwa­rza za­gro­że­nie dla ich zdro­wia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go. W obec­nym mo­men­cie to Pre­zy­dent ma wła­dzę, by zde­cy­do­wać, czy usta­wę pod­pi­sać, czy też nie. War­to, aby­śmy wszy­scy, włącz­nie z Pre­zy­den­tem, zro­bi­li wszyst­ko, co w na­szej mo­cy, aby za­pew­nić ochro­nę zdro­wia i do­bra młodzieży.

Wię­cej o dzia­ła­niu pi­guł­ki „dzień po”: https://www.youtube.com/watch?v=Y3Psd0ZTpCE

 

jb

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj