Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Przesłanie 43. Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę 18 marca 2023 r.

43. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

My, przed­sta­wi­cie­le pol­skich ru­chów obro­ny ży­cia czło­wie­ka i praw ro­dzi­ny, ze­bra­ni przed Cu­dow­nym Ob­ra­zem Mat­ki Bo­żej Częstochowskiej:

  1. Wy­ra­ża­my wdzięcz­ność za do­bre pra­wo za­sad­ni­czo chro­nią­ce życie

W stycz­niu bie­żą­ce­go ro­ku mi­nę­ła trzy­dzie­sta rocz­ni­ca uchwa­le­nia usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży. Pol­ska ja­ko pierw­sze pań­stwo na świe­cie, dzia­ła­jąc w wa­run­kach de­mo­kra­tycz­nych, przy­ję­ła pra­wo blo­ku­ją­ce moż­li­wość do­ko­ny­wa­nia abor­cji z tak zwa­nych przy­czyn spo­łecz­nych, czy­li w prak­ty­ce „na życzenie”.

Usta­wa ta ura­to­wa­ła set­ki ty­się­cy nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci i po­mo­gła zmie­nić świa­do­mość Po­la­ków w za­kre­sie pra­wa do ży­cia. Obroń­cy ży­cia wy­ra­ża­ją wdzięcz­ność Bo­żej Opatrz­no­ści i wszyst­kim lu­dziom, któ­rzy do­pro­wa­dzi­li do jej przyjęcia.

  1. Pro­si­my o od­po­wie­dzial­ny i opar­ty o fak­ty dia­log do­ty­czą­cy obro­ny życia

Wy­rok Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r. osta­tecz­nie po­twier­dził, że praw­na ochro­na ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci z po­dej­rze­niem cho­ro­by lub nie­peł­no­spraw­no­ści wy­ni­ka wprost z pol­skiej usta­wy za­sad­ni­czej i nie mo­że być pod­wa­żo­na przez ża­den akt praw­ny niż­sze­go rzędu.

Wzy­wa­my po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy do od­po­wie­dzial­ne­go i rze­tel­ne­go wy­po­wia­da­nia się na te­mat obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa chro­nią­ce­go ży­cie. Na­gła­śnia­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie dra­ma­tów ma­tek i ich dzie­ci do ata­ko­wa­nia pra­wa do ży­cia uwa­ża­my za nie­do­pusz­czal­ne i wy­jąt­ko­wo cy­nicz­ne. To nie pra­wo chro­nią­ce ży­cie jest win­ne, ale nie­rzad­ko błąd le­kar­ski, nie­wła­ści­wa pro­ce­du­ra me­dycz­na czy brak kon­kret­ne­go wsparcia.

  1. Wzy­wa­my do po­mo­cy dla ro­dzin osób z niepełnosprawnościami

Go­rą­co ape­lu­je­my do piel­grzy­mów zgro­ma­dzo­nych na Ja­snej Gó­rze i do wszyst­kich lu­dzi do­brej wo­li o włą­cze­nie się w zbie­ra­nie pod­pi­sów pod pro­jek­tem oby­wa­tel­skim „STOP za­ka­zo­wi pracy”.

Pro­jekt ten za­kła­da znie­sie­nie dys­kry­mi­nu­ją­ce­go za­ka­zu po­dej­mo­wa­nia ja­kiej­kol­wiek pra­cy przez ro­dzi­ców i opie­ku­nów osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­rzy po­bie­ra­ją tzw. świad­cze­nia pielęgnacyjne.

Obroń­cy ży­cia oce­nia­ją obo­wią­zu­ją­cy za­kaz ja­ko nie­spra­wie­dli­wy i ocze­ku­ją je­go pil­ne­go znie­sie­nia. Nie mo­że­my zgo­dzić się na to, aby ro­dzi­ny wy­cho­wu­ją­ce nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci mia­ły za­kaz pra­cy, by­ły ska­za­ne na ubó­stwo i nie mo­gły przez to za­pew­nić swo­im dzie­ciom na­le­ży­tej re­ha­bi­li­ta­cji i leczenia.

Pro­si­my o so­li­dar­ność z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i pod­pi­sa­nie się pod tym pro­jek­tem oraz zbiór­kę pod­pi­sów w swo­ich ro­dzi­nach i wśród zna­jo­mych. Szcze­gó­ły i ta­be­le do zbie­ra­nia pod­pi­sów na stro­nie www.stopzakazowipracy.pl

  1. Ape­lu­je­my o udział w wy­bo­rach i wy­bór kan­dy­da­tów dla któ­rych ży­cie czło­wie­ka jest praw­dzi­wą wartością

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się wy­bo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi z nie­po­ko­jem śle­dzi­my de­kla­ra­cje przed­wy­bor­cze pa­da­ją­ce ze stro­ny li­de­rów nie­któ­rych ugru­po­wań po­li­tycz­nych, któ­rzy opo­wia­da­ją za re­fe­ren­dum abor­cyj­nym (PSL i Pol­ska 2050) al­bo wprost za le­ga­li­za­cją abor­cji „na ży­cze­nie” (PO, Le­wi­ca). Szcze­gól­nie po­tę­pia­my sło­wa li­de­ra Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej Do­nal­da Tu­ska, któ­ry za­po­wie­dział, że dla prze­ciw­ni­ków abor­cji „na ży­cze­nie” nie bę­dzie miej­sca na li­stach wy­bor­czych je­go partii.

Przy­po­mi­na­my, że te­go ty­pu po­my­sły są nie tyl­ko sprzecz­ne z pol­ską ra­cją sta­nu, ale go­dzą w po­rzą­dek kon­sty­tu­cyj­ny RP.

Ape­lu­je­my, aby wy­bie­ra­jąc do Sej­mu i Se­na­tu swo­ich przed­sta­wi­cie­li, pa­mię­tać o sło­wach św. Ja­na Paw­ła II, któ­ry 19 czerw­ca 1983 ro­ku tu­taj, na Ja­snej Gó­rze po­wie­dział: „Sto­su­nek do da­ru ży­cia jest wy­kład­ni­kiem i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem au­ten­tycz­ne­go sto­sun­ku czło­wie­ka do Bo­ga i do czło­wie­ka, czy­li wy­kład­ni­kiem i spraw­dzia­nem au­ten­tycz­nej re­li­gij­no­ści i moralności”.

 

W imie­niu pielgrzymów

 

Woj­ciech Zię­ba, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka,
Pa­weł Wo­sic­ki, Fun­da­cja „Głos dla Życia”,
Adam Ki­siel, Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzieci

 

Kon­takt:

Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka,

ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków, tel. 12 421 08 43,

e‑mail: biuro@pro-life.pl, www.pro-life.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj