Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Protest katolickich lekarzy wobec Rezolucji UE

Noworodek

„W wie­lu miej­scach treść Re­zo­lu­cji jest nie­zgod­na z praw­dą, wie­dzą me­dycz­ną, sta­no­wi kal­kę pro­pa­gan­do­wych ha­seł pol­skiej agen­dy pro­abor­cyj­nej” – pi­szą w swo­im oświad­cze­niu le­ka­rze zrze­sze­ni w Ka­to­lic­kim Sto­wa­rzy­sze­niu Le­ka­rzy Pol­skich w od­po­wie­dzi na Re­zo­lu­cję Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go w spra­wie prze­pi­sów pol­skie­go pra­wa od­no­szą­ce­go się do aborcji.

Po­ni­żej peł­na treść oświad­cze­nia Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Le­ka­rzy Polskich:

W tro­sce o ży­cie i zdro­wie pol­skich ko­biet i dzie­ci, ety­kę za­wo­do­wą le­ka­rzy oraz świa­do­mość spo­łecz­ną, wy­ra­ża­my zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wo­bec Re­zo­lu­cji przy­ję­tej przez Par­la­ment Eu­ro­pej­ski w dniu 11 li­sto­pa­da 2021 r. w pierw­szą rocz­ni­cę de­cy­zji Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go zno­szą­cej do­pusz­czal­ność abor­cji eu­ge­nicz­nej w Polsce.

W ostrych sło­wach Par­la­ment po­ucza Pol­skę w spra­wach, któ­re mia­ły, we­dług trak­ta­tów, po­zo­sta­wać w kom­pe­ten­cji państw wcho­dzą­cych w skład Unii Eu­ro­pej­skiej (UE). Przy­ję­cie re­zo­lu­cji wzy­wa­ją­cej do „szyb­kie­go i peł­ne­go za­gwa­ran­to­wa­nia do­stęp­no­ści usług abor­cyj­nych” oraz „za­pew­nie­nia do­stę­pu do tych usług wszyst­kim ko­bie­tom i dziew­czę­tom” w Pol­sce w Dniu Nie­pod­le­gło­ści sta­no­wi ilu­stra­cję te­go, jak obec­nie trak­to­wa­na jest su­we­ren­ność państw, któ­re two­rzą UE.

Te­za o tzw. bez­piecz­nej abor­cji jest nie­zgod­na z praw­dą. Abor­cja ni­gdy nie jest bez­piecz­na dla mat­ki a za­wsze krań­co­wo nie­bez­piecz­na dla dziec­ka. Przy­czy­nia się do po­wsta­nia cho­rób u ko­biet, w tym ra­ka, wy­wo­łu­je u ma­tek za­bu­rze­nia de­pre­syj­ne i lę­ko­we, zwięk­sza ry­zy­ko sa­mo­bój­stwa, przy­czy­nia się do roz­pa­du ro­dzin. Uszka­dza wtór­nie płod­ność ko­biet i zmniej­sza ich dziet­ność. Utrud­nia rów­nież po­czę­cie, do­no­sze­nie na­stęp­nej cią­ży i uro­dze­nie zdro­we­go dziec­ka. Abor­cja łą­czy się z cier­pie­niem dzie­ci, któ­re w pro­ce­du­rze póź­nej abor­cji eu­ge­nicz­nej od­czu­wa­ją ból, du­szą się w dro­gach rod­nych ma­tek. Je­że­li uda się im prze­żyć abor­cję nie otrzy­mu­ją po uro­dze­niu się po­mo­cy me­dycz­nej. Abor­cja nisz­czy wraż­li­wość su­mień le­ka­rzy i po­łoż­nych po­wo­ła­nych do ra­to­wa­nia życia.

Treść Re­zo­lu­cji fał­szy­wie na­zy­wa tro­ską o zdro­wie pol­skich ko­biet i ich dzie­ci dzia­ła­nie na rzecz zwięk­sze­nia do­stęp­no­ści za­bój­stwa pre­na­tal­ne­go, któ­rym jest abor­cja. W wie­lu miej­scach treść Re­zo­lu­cji jest nie­zgod­na z praw­dą, wie­dzą me­dycz­ną, sta­no­wi kal­kę pro­pa­gan­do­wych ha­seł pol­skiej agen­dy proaborcyjnej:

- Brak po­wszech­ne­go do­stę­pu do abor­cji ma być rów­no­znacz­na z tor­tu­ra­mi i nie­ludz­kim, po­ni­ża­ją­cym trak­to­wa­niem ko­biet ©. Po­wy­żej wspo­mnia­no o tor­tu­rach, któ­rym pod­le­ga abor­to­wa­ne dziec­ko i o nie­ludz­kim trak­to­wa­niu dziec­ka, któ­re prze­ży­ło abor­cję. Sa­ma abor­cja, za­bój­stwo wła­sne­go dziec­ka jest dla mat­ki po­ni­ża­ją­ca. Two­rze­nie pra­wa po­zwa­la­ją­ce­go na za­bi­ja­nie we­wnątrz­ło­no­we bez­bron­nych dzie­ci jest hań­bą dla spo­łe­czeń­stwa, dla na­ro­du. Jest cał­ko­wi­tym od­hu­ma­ni­zo­wa­niem człowieka.

- Bez żad­ne­go uza­sad­nie­nia, wbrew lo­gi­ce, po­wo­łu­jąc się na me­dial­ną hi­po­te­zę o „od­stra­sza­ją­cym wpły­wie ogra­ni­czeń do­ty­czą­cych le­gal­nej abor­cji na le­ka­rzy w Pol­sce” (J) do­szu­ku­je się w Re­zo­lu­cji związ­ku po­mię­dzy bra­kiem do­stęp­no­ści abor­cji eu­ge­nicz­nej a „śmier­cią 30 – let­niej ko­bie­ty cię­żar­nej, imie­niem Iza­be­la w dniu 22 wrze­śnia 2021 ro­ku”. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że uda­na w Ir­lan­dii 10 lat te­mu ope­ra­cja zmia­ny na­sta­wie­nia spo­łe­czeń­stwa do abor­cji na kan­wie po­dob­ne­go przy­pad­ku kli­nicz­ne­go po­wi­kła­nia cią­ży, w przy­pad­ku Pol­ski się nie powiedzie.

- Wy­ra­ża się w tre­ści Re­zo­lu­cji ubo­le­wa­nie, że je­dy­nie 300 ko­biet pod­da­no abor­cji w ostat­nich 10 mie­sią­cach w Pol­sce ze wzglę­du na za­gro­że­nie dla zdro­wia i ży­cia (O). Umie­ral­ność ma­tek w Pol­sce jest tym­cza­sem jed­ną z naj­niż­szych na świe­cie. Nie jest tak, że mniej­sza do­stęp­ność abor­cji, za­kaz abor­cji „za­gra­ża zdro­wiu i ży­ciu ko­bie­ty” (2). Prze­ciw­nie, to abor­cja stwa­rza ta­kie zagrożenie.

- Kwe­stio­nu­je się pra­wo le­ka­rza do klau­zu­li su­mie­nia po­da­jąc, że „oso­bi­ste prze­ko­na­nia le­ka­rza do­ty­czą­ce abor­cji nie mo­gą wpły­wać na pra­wo pa­cjent­ki do peł­ne­go do­stę­pu do opie­ki zdro­wot­nej” (R, 15). Na­le­ży się z tym zgo­dzić do­da­jąc przy tym, że abor­cja na żą­da­nie nie na­le­ży do pro­ce­dur opie­ki zdro­wot­nej, jest wy­ra­zem bra­ku opie­ki nad zdro­wiem i ży­ciem czło­wie­ka, a na­wet sta­no­wi bez­praw­ny za­mach na je­go ży­cie i zdrowie.

- Treść Re­zo­lu­cji od­no­si się do „pra­wa ko­biet do de­cy­do­wa­nia o wła­snym cie­le” (Y,3). Dziec­ko prze­by­wa­ją­ce cza­so­wo w jej ma­ci­cy nie jest sztucz­nym prze­szcze­pem ani pro­te­zą, jest in­nym, od­ręb­nym czło­wie­kiem ma­ją­cym pra­wo do god­no­ści, do obro­ny życia.

- W wie­lu miej­scach au­to­rzy Re­zo­lu­cji po­wo­łu­ją się na pro­te­sty w Pol­sce prze­ciw­ko sta­no­wi­sku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go o za­ka­zie abor­cji eu­ge­nicz­nej. Nie bio­rą na­to­miast pod uwa­gę, że pra­wo abor­cyj­ne jest two­rzo­ne przez or­ga­ny de­mo­kra­tycz­ne­go pań­stwa po­wsta­łe w wol­nych wy­bo­rach parlamentarnych.

- Na­le­ży zgo­dzić się z po­trze­bą prze­strze­ga­nia pra­wa do zdro­wia (23, 25, 26). Jed­nak to abor­cja ja­ko pro­ce­du­ra bru­tal­nie in­ge­ru­ją­ca w or­ga­nizm mat­ki pra­wu te­mu zagraża.

Pro­ce­du­ra abor­cji na­ru­sza głów­ną za­sa­dę opie­ki me­dycz­nej: „Przede wszyst­kim nie szko­dzić – Pri­mum non no­ce­re”, jest sprzecz­na z Ko­dek­sem Ety­ki Le­kar­skiej oraz pra­wa­mi za­gwa­ran­to­wa­ny­mi każ­de­mu czło­wie­ko­wi w Kon­sty­tu­cji RP.

Re­zo­lu­cja Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go to pró­ba na­rzu­ce­nia Pol­sce sta­no­wi­ska skie­ro­wa­ne­go prze­ciw­ko po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­mu pra­wu do ży­cia, prze­ciw­ko po­wo­ła­niu i obo­wiąz­kom za­wo­do­wym lekarzy.

 

War­sza­wa – Ka­to­wi­ce dnia 18.XI.2021

 

dr n.med. Elż­bie­ta Kor­tycz­ko, pre­zes KSLP, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i neonatologii;

prof. dr hab. n. med. Bog­dan Cha­zan, wi­ce­pre­zes KSLP, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, dy­rek­tor Me­dycz­ny Ma­ter­Ca­re International;

dr Gra­ży­na Ry­bak Pre­zes Od­dzia­łu Ma­zo­wiec­kie­go KSLP, spe­cja­li­sta pediatrii.

 

Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj