Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Powstało kolejne Okno Życia

Okno życia

Przy Po­wia­to­wym Za­kła­dzie Opie­ki Zdro­wot­nej w Sta­ra­cho­wi­cach otwar­to Okno Ży­cia. Dzię­ki tym miej­scom pro­wa­dzo­nym przez Ca­ri­tas Pol­ska, ura­to­wa­no do­tych­czas 110 dzieci.

W die­ce­zji ra­dom­skiej już od 11 lat ist­nie­je Okno Ży­cia przy do­mu Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bo­żej Mi­ło­sier­dzia na ul. Stru­ga 31 w Ra­do­miu. Te­raz po­wsta­ło dru­gie miej­sce, gdzie mat­ka mo­że po­zo­sta­wić ano­ni­mo­wo swo­je no­wo na­ro­dzo­ne dziec­ko. Sta­ra­niem władz po­wia­to­wych i przy współ­pra­cy z Ca­ri­tas Die­ce­zji Ra­dom­skiej re­ak­ty­wo­wa­no Okno Ży­cia przy Po­wia­to­wym Za­kła­dzie Opie­ki Zdro­wot­nej w Sta­ra­cho­wi­cach. To Okno Ży­cia wró­ci­ło po la­tach, po­nie­waż funk­cjo­no­wa­ło wów­czas przy sta­rym szpi­ta­lu do 2009 roku.

No­we Okno Ży­cia znaj­du­je się na te­re­nie Po­wia­to­we­go Za­kła­du Opie­ki Zdro­wot­nej w Sta­ra­cho­wi­cach, w bu­dyn­ku daw­nej por­tier­ni, w oko­li­cy lą­do­wi­ska dla he­li­kop­te­rów. Jest to spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne po­miesz­cze­nie otwie­ra­ją­ce się na ze­wnątrz. Po je­go otwar­ciu au­to­ma­tycz­nie ak­ty­wo­wa­ny jest sys­tem alar­mo­wy, któ­ry wy­sy­ła sms na nu­me­ry pra­cow­ni­ków ochro­ny i od­dzia­łu neo­na­to­lo­gicz­ne­go szpi­ta­la. Po­tem nie­zwłocz­nie uru­cha­mia­ne są pro­ce­du­ry me­dycz­no-ad­mi­ni­stra­cyj­ne, to zna­czy po­wia­do­mio­ne zo­sta­ją po­go­to­wie ra­tun­ko­we i sąd rodzinny.

„Cie­szę się ogrom­nie, że po­wsta­ło ta­kie miej­sce w Sta­ra­cho­wi­cach. Z ra­dom­skie­go Okna Ży­cia trój­ka dzie­ci bar­dzo szyb­ko zna­la­zła no­wy dom. Za­chę­cam wszyst­kie ma­my, któ­re ma­ją wąt­pli­wo­ści zwią­za­ne z wy­cho­wa­niem swo­je­go dziec­ka, by szu­ka­ły ta­kich miejsc w Ra­do­miu, Sta­ra­cho­wi­cach czy w ca­łej Pol­sce” – wska­zał ks. Ro­bert Ko­wal­ski, dy­rek­tor Ca­ri­tas die­ce­zji radomskiej.

W Pol­sce pierw­sze Okno Ży­cia, w któ­rym mat­ka mo­że ano­ni­mo­wo zo­sta­wić swo­je no­wo­na­ro­dzo­ne dziec­ko, po­wsta­ło 19 mar­ca 2006 r. w Kra­ko­wie w od­po­wie­dzi na in­for­ma­cje o mar­twych no­wo­rod­kach znaj­do­wa­nych na par­kin­gach, w par­kach czy w śmiet­ni­kach. W pierw­szą rocz­ni­cę śmier­ci św. Ja­na Paw­ła II, Ca­ri­tas Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej wraz z Wy­dzia­łem Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin Ku­rii Me­tro­po­li­tal­nej, po­sta­no­wi­ły w Do­mu Sa­mot­nej Mat­ki utwo­rzyć bez­piecz­ne miej­sce, gdzie zde­spe­ro­wa­na mat­ka mo­gła­by po­zo­sta­wić swo­je no­wo­na­ro­dzo­ne dziecko.

Ma­my, któ­re nie są w sta­nie spro­stać tru­dom wy­cho­wa­nia swo­ich no­wo­na­ro­dzo­nych dzie­ci, ma­ją dzię­ki Oknom Ży­cia moż­li­wość za­pew­nie­nia im bez­piecz­nych do­mów i za­trosz­cze­nia się o ich przy­szłość. Przy­po­mi­na­ją rów­nież, że ży­cie ludz­kie za­czy­na się w mo­men­cie po­czę­cia i re­ali­zu­ją ra­ty­fi­ko­wa­ną przez Pol­skę w 1991 r. Kon­wen­cję o pra­wach dziec­ka, któ­ra jed­no­znacz­nie pre­cy­zu­je, że „dziec­ko (…) wy­ma­ga szcze­gól­nej opie­ki i tro­ski, w tym wła­ści­wej ochro­ny praw­nej, za­rów­no przed, jak i po urodzeniu”.

Li­sta Okien Ży­cia wraz z ich ad­re­sa­mi znaj­du­je się na stro­nie Ca­ri­ta­su – www.caritas.pl/projekty/okna-zycia

 

JB
Źró­dło: www.diecezja.radom.pl

 

 

 

 

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj