fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Powstało kolejne Okno Życia

Przy Powia­towym Zakładzie Opieki Zdro­wotnej w Sta­ra­cho­wicach otwarto Okno Życia. Dzięki tym miejscom pro­wa­dzonym przez Caritas Polska, ura­towano dotychczas 110 dzieci.

W die­cezji radom­skiej już od 11 lat ist­nieje Okno Życia przy domu Zgro­ma­dzenia Sióstr Matki Bożej Miło­sierdzia na ul. Struga 31 w Radomiu. Teraz powstało drugie miejsce, gdzie matka może pozo­stawić ano­nimowo swoje nowo naro­dzone dziecko. Sta­raniem władz powia­towych i przy współ­pracy z Caritas Die­cezji Radom­skiej reak­ty­wowano Okno Życia przy Powia­towym Zakładzie Opieki Zdro­wotnej w Sta­ra­cho­wicach. To Okno Życia wróciło po latach, ponieważ funk­cjo­nowało wówczas przy starym szpitalu do 2009 roku.

Nowe Okno Życia znajduje się na terenie Powia­towego Zakładu Opieki Zdro­wotnej w Sta­ra­cho­wicach, w budynku dawnej por­tierni, w okolicy lądo­wiska dla heli­kop­terów. Jest to spe­cjalnie przy­go­towane pomiesz­czenie otwie­rające się na zewnątrz. Po jego otwarciu auto­ma­tycznie akty­wowany jest system alarmowy, który wysyła sms na numery pra­cow­ników ochrony i oddziału neo­na­to­lo­gicznego szpitala. Potem nie­zwłocznie uru­cha­miane są pro­cedury medyczno-admi­ni­stra­cyjne, to znaczy powia­do­mione zostają pogo­towie ratunkowe i sąd rodzinny.

„Cieszę się ogromnie, że powstało takie miejsce w Sta­ra­cho­wicach. Z radom­skiego Okna Życia trójka dzieci bardzo szybko zna­lazła nowy dom. Zachęcam wszystkie mamy, które mają wąt­pli­wości związane z wycho­waniem swojego dziecka, by szukały takich miejsc w Radomiu, Sta­ra­cho­wicach czy w całej Polsce” – wskazał ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas die­cezji radomskiej.

W Polsce pierwsze Okno Życia, w którym matka może ano­nimowo zostawić swoje nowo­na­ro­dzone dziecko, powstało 19 marca 2006 r. w Kra­kowie w odpo­wiedzi na infor­macje o mar­twych nowo­rodkach znaj­do­wanych na par­kingach, w parkach czy w śmiet­nikach. W pierwszą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, Caritas Archi­die­cezji Kra­kow­skiej wraz z Wydziałem Dusz­pa­sterstwa Rodzin Kurii Metro­po­li­talnej, posta­nowiły w Domu Samotnej Matki utworzyć bez­pieczne miejsce, gdzie zde­spe­rowana matka mogłaby pozo­stawić swoje nowo­na­ro­dzone dziecko.

Mamy, które nie są w stanie sprostać trudom wycho­wania swoich nowo­na­ro­dzonych dzieci, mają dzięki Oknom Życia moż­liwość zapew­nienia im bez­piecznych domów i zatrosz­czenia się o ich przy­szłość. Przy­po­minają również, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia i realizują raty­fi­kowaną przez Polskę w 1991 r. Kon­wencję o prawach dziecka, która jed­no­znacznie pre­cyzuje, że „dziecko (…) wymaga szcze­gólnej opieki i troski, w tym wła­ściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Lista Okien Życia wraz z ich adresami znajduje się na stronie Caritasu – www.caritas.pl/projekty/okna-zycia

 

JB
Źródło: www.diecezja.radom.pl

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj