Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Pigułka aborcyjna zabiła nastolatkę

Pigułki aborcyjne. Fot.: Lightfieldstudios/ pl.123rf.com

Zroz­pa­czo­ny oj­ciec 16-let­niej cór­ki we­zwał mi­ni­ster­stwo zdro­wia do zba­da­nia pro­ce­de­ru sprze­da­ży pi­gu­łek abor­cyj­nych na te­re­nie Pa­pui No­wej Gwi­nei po tym, jak je­go na­sto­let­nia cór­ka zmar­ła po za­ży­ciu misoprostolu. 

Abor­cja w Pa­pui No­wej Gwi­nei jest nie­le­gal­na, ale dzia­ła­ją gru­py wy­po­sa­ża­ją­ce mło­dzież w pre­zer­wa­ty­wy i in­ne to­wa­ry zwią­za­ne ze „zdro­wiem re­pro­duk­cyj­nym”. Nie­ste­ty ist­nie­je do­brze roz­wi­nię­ta dys­try­bu­cja an­ty­kon­cep­cji bez po­sza­no­wa­nia pra­wa na­byw­cy do in­for­ma­cji o pro­duk­tach i ich skut­kach ubocz­nych. Re­kla­mu­ją oni abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną ja­ko „bez­piecz­ną i skuteczną”.

Oj­ciec dziew­czy­ny wy­znał, że je­go cór­ka po­pro­si­ła go o 500 ki­nów pa­pu­askich (140 USD) na bu­ty i przy­bo­ry szkol­ne. Dziew­czy­na by­ła je­dy­ną je­go cór­ką, naj­star­szą z ro­dzeń­stwa. „Wciąż pro­si­ła przez kil­ka dni i wy­glą­da­ła na smut­ną, więc da­łem jej pie­nią­dze na za­kup rze­czy, o któ­re pro­si­ła nie zda­jąc so­bie spra­wy, że da­łem jej pie­nią­dze na za­kup  mi­so­pro­sto­lu,  któ­ry w koń­cu ją za­bił” – po­wie­dział jed­nej z lo­kal­nych gazet.

Gru­py pro­abor­cyj­ne po­cho­dzą­ce ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Eu­ro­py za­chę­ca­ją ko­bie­ty to ku­po­wa­nia środ­ków abor­cyj­nych mó­wiąc, że są bez­piecz­ne w sto­so­wa­niu w domu.

„Po stra­cie mo­jej je­dy­nej cór­ki nie chcę, aby in­ne ro­dzi­ny rów­nież tra­ci­ły cór­ki w wy­ni­ku abor­cji” – po­wie­dział  oj­ciec i do­dał:  „Wzy­wam wła­dze i De­par­ta­ment Zdro­wia, aby przyj­rza­ły się te­mu i do­wie­dzia­ły się, jak mi­zo­pro­stol jest sprze­da­wa­ny na uli­cach w bia­ły dzień”.

Dr Sam Yoc­ko­pua, na­czel­ny le­karz me­dy­cy­ny ra­tun­ko­wej w Szpi­ta­lu Ogól­nym Port Mo­res­by, po­wie­dział, że do­mo­we abor­cje są ro­sną­cym pro­ble­mem w ich kra­ju i co­raz wię­cej ko­biet i dziew­cząt tra­fia do szpi­ta­la z po­wi­kła­nia­mi. Nie­któ­re ko­bie­ty ukry­wa­ją fakt, że do­ko­na­ły abor­cji i wów­czas czę­sto na po­moc jest już za późno.

Dr Yoc­ko­pua  przy­znał, że abor­cja jest „bar­dzo nie­bez­piecz­na”, nie­sie ze so­bą ry­zy­ko cięż­kiej utra­ty krwi, in­fek­cji i bez­płod­no­ści. Po­wie­dział tak­że, że nie­któ­re ap­te­ki i pry­wat­ne pla­ców­ki me­dycz­ne na­dal sprze­da­ją le­ki abor­cyj­ne z na­ru­sze­niem prawa.

W Sta­nach Zjed­no­czo­nych abor­cja che­micz­na jest zwy­kle wy­ko­ny­wa­na przy uży­ciu dwóch pre­pa­ra­tów. Pierw­szym jest Mi­fe­pri­ston, zna­ny tak­że ja­ko ta­blet­ka RU-486, a dru­gi to Mi­zo­pro­stol. Pi­guł­ka RU-486 jest po­wią­za­na z po­waż­ny­mi kom­pli­ka­cja­mi i zgo­na­mi w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Od­no­to­wa­no śmierć 24 ko­biet a 4000 przy­pad­ków wią­za­ło się z po­waż­ny­mi kom­pli­ka­cja­mi. Za­gro­że­nia te obej­mo­wa­ły nad­mier­ne krwa­wie­nie, sil­ny ból brzu­cha, in­fek­cję i krwo­tok. Po­mi­mo ry­zy­ka, ad­mi­ni­stra­cja pre­zy­den­ta Joe Bi­de­na nie­daw­no prze­sta­ła eg­ze­kwo­wać prze­pi­sy bez­pie­czeń­stwa do­ty­czą­ce środ­ków abor­cyj­nych i za­czę­ła ze­zwa­lać pla­ców­kom abor­cyj­nym na ich sprze­daż pocz­tą bez ko­niecz­no­ści oso­bi­ste­go od­wie­dza­nia lekarza.

Abor­cja che­micz­na nie tyl­ko uśmier­ca no­we ży­cie ludz­kie na pierw­szym eta­pie je­go roz­wo­ju, ale w nie­któ­rych przy­pad­kach jest tak­że nie­bez­piecz­na dla ży­cia i zdro­wia ko­biet. Glo­bal­ne zja­wi­sko do­mo­wej abor­cji jest bar­dzo nie­bez­piecz­ne. Ży­cie czło­wie­ka roz­po­czy­na się od po­czę­cia, to fakt na­uko­wy po­twier­dzo­ny set­ka­mi badań.

 

JB

Źró­dło: lifenews.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj