Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Chrońmy zdrowie kobiet i dzieci!

Kobieta w ciąży. Fot.: pl.123rf.com

„Z naj­więk­szym za­nie­po­ko­je­niem przyj­mu­je­my skie­ro­wa­nie do Sej­mu RP pro­jek­tów ustaw zmie­rza­ją­cych do wpro­wa­dze­nia da­le­ko idą­cej swo­bo­dy w prze­pro­wa­dze­niu abor­cji u na­sto­la­tek oraz do­ro­słych ko­biet, któ­re ude­rza­ją w ich psy­cho­fi­zycz­ne zdro­wie oraz ży­cie ich dzie­ci w okre­sie pre­na­tal­nym” – na­pi­sa­ła w swo­im oświad­cze­niu Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Życia.

 

Oświad­cze­nie
Chroń­my zdro­wie ko­biet i dzieci!
Nie na­ru­szaj­my pod­sta­wo­wych praw człowieka!

 

Z naj­więk­szym za­nie­po­ko­je­niem przyj­mu­je­my skie­ro­wa­nie do Sej­mu RP pro­jek­tów ustaw zmie­rza­ją­cych do wpro­wa­dze­nia da­le­ko idą­cej swo­bo­dy w prze­pro­wa­dze­niu abor­cji u na­sto­la­tek oraz do­ro­słych ko­biet, któ­re ude­rza­ją w ich psy­cho­fi­zycz­ne zdro­wie oraz ży­cie ich dzie­ci w okre­sie prenatalnym.

Pro­jek­ty te sta­no­wią bar­dzo po­waż­ne zagrożenia: 

  • dla zdro­wia psy­cho­fi­zycz­ne­go wie­lu ko­biet, po­nie­waż ich in­ten­cją jest znacz­ne roz­sze­rze­nie prak­ty­ki abor­cji, któ­ra po­wo­du­je po­waż­ne na­stęp­stwa – bo­wiem le­ga­li­za­cja abor­cji nie czy­ni ją bezpieczną;
  • na­ru­sza­ją pra­wo dziec­ka w okre­sie pre­na­tal­nym do ochro­ny zdro­wia i ży­cia, ja­kie gwa­ran­tu­je Kon­sty­tu­cja RP – Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny w róż­nych la­tach wy­dał dwa orze­cze­nia w tej sprawie;
  • pro­wa­dzą do kon­flik­tu spo­łecz­ne­go, po­nie­waż zde­cy­do­wa­na więk­szość spo­łe­czeń­stwa jest prze­ciw­na ta­kim roz­wią­za­niom. Świad­czą o tym m.in. naj­now­sze ba­da­nia CBOS‑u, z któ­rych wy­ni­ka, że więk­szość ba­da­nych (65%) nie ak­cep­tu­je prze­ry­wa­nia cią­ży z po­wo­du trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej lub oso­bi­stej ko­bie­ty, a 69% sprze­ci­wia się abor­cji na ży­cze­nie, gdy ko­bie­ta po pro­stu nie chce mieć dziecka.

Jed­no­cze­śnie ape­lu­je­my do:

  • ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców i na­uczy­cie­li – o wy­cho­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży do od­po­wie­dzial­ne­go ro­dzi­ciel­stwa, sza­nu­ją­ce­go zdro­wie ko­biet i ludz­kie życie;
  • pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia – o jak naj­wyż­sze stan­dar­dy opie­ki zdro­wot­nej nad ko­bie­tą w cią­ży oraz w cza­sie i po porodzie;
  • me­diów – o uka­zy­wa­nie pięk­na i na­uko­wej praw­dy o ży­ciu czło­wie­ka w pre­na­tal­nej fa­zie je­go rozwoju;
  • rzą­du, par­la­men­tu i sa­mo­rzą­dów – o roz­wią­za­nia praw­ne i or­ga­ni­za­cyj­ne, któ­re bę­dą sprzy­jać ochro­nie ma­cie­rzyń­stwa i rodzicielstwa.

Dzia­łaj­my w ta­ki spo­sób, aby­śmy ży­li w kra­ju, w któ­rym do­ro­bek, mą­dre roz­wią­za­nia spo­łecz­ne i życz­li­wość po­zwo­li­ły ko­bie­tom w cią­ży i ich dzie­ciom czuć się ak­cep­to­wa­ny­mi, po­trzeb­ny­mi i bezpiecznymi.

W imie­niu PFROŻ

Ja­kub Bał­tro­sze­wicz – prezes
Ewa Ko­wa­lew­ska – wiceprezes
ks. To­masz Kan­ce­lar­czyk – wiceprezes

War­sza­wa, 31 stycz­nia 2024 r.

 

Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Ży­cia dzia­ła od 1992 r. Zrze­sza kil­ka­dzie­siąt or­ga­ni­za­cji chro­nią­cych ży­cie i pro­ro­dzin­nych. W 2012 ro­ku Fe­de­ra­cja za swo­ją dzia­łal­ność zo­sta­ła na­gro­dzo­na Eu­ro­pej­ską Na­gro­dą Oby­wa­tel­ską Par­la­men­tu Europejskiego.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj