Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Nowenna Życia za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Jan Paweł II

„Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”
(św. Jan Pa­weł II, Evan­ge­lium vi­tae, nr 100)

 

Dziś prze­słan­ka eu­ge­nicz­na po­zwa­la na le­gal­ne za­bi­ja­nie nie­win­nych dzie­ci z po­dej­rze­niem nie­peł­no­spraw­no­ści lub in­nej cho­ro­by. Nie­ste­ty te licz­by cią­gle ro­sną. W ubie­głym ro­ku w pol­skich szpi­ta­lach za­bi­to po­nad 1100 dzie­ci, a prze­cież wie­le z nich mo­gło­by sa­mo­dziel­nie żyć, uczyć się i pra­co­wać. Pra­wo w Pol­sce dys­kry­mi­nu­je i ude­rza w god­ność czło­wie­ka, po­zwa­la­jąc na do­ko­ny­wa­nie se­lek­cji ze wzglę­du na stan zdro­wia. W dzień li­tur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia św. Ja­na Paw­ła II, 22 paź­dzier­ni­ka Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny zba­da nie­zgod­ność tzw. prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej z Kon­sty­tu­cją Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Pa­pież pro­sił pod­czas I piel­grzym­ki do Oj­czy­zny w 1979 r., aby­śmy sta­li na stra­ży ży­cia i god­no­ści czło­wie­ka nie­na­ro­dzo­ne­go. Naj­waż­niej­szym prze­sła­niem Je­go pon­ty­fi­ka­tu by­ło we­zwa­nie do mo­dli­twy. Chce­my pod­jąć to za­da­nie, dla­te­go Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka zor­ga­ni­zo­wa­ło dzie­wię­cio­dnio­wą No­wen­nę za przy­czy­ną św. Ja­na Paw­ła II w in­ten­cji sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Mo­dli­twa roz­pocz­nie się 13 paź­dzier­ni­ka br. Bę­dzie­my pro­sić Du­cha Świę­te­go o umoc­nie­nie ich su­mień, by z od­wa­gą po­ło­ży­li kres za­bi­ja­niu nie­na­ro­dzo­nych cho­rych dzie­ci w Polsce.

Jan Paweł II

De­cy­zja Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go po­twier­dza­ją­ca nie­zgod­ność tzw. prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej ma ogrom­ne zna­cze­nie, bę­dzie to cy­wi­li­za­cyj­na szan­sa dla na­szej Oj­czy­zny. Ja­ko obroń­cy ży­cia wal­czy­my rów­nież o to, że­by pań­stwo pol­skie za­pew­ni­ło ro­dzi­com cho­rych dzie­ci od­po­wied­nie wa­run­ki fi­nan­so­we i do­stęp­ność do świad­czeń me­dycz­nych, tak by mo­gli oni za­dbać o swo­je dzie­ci w naj­lep­szy moż­li­wy sposób.

Niech na­sza gor­li­wa mo­dli­twa, przy­czy­ni się do zmia­ny pra­wa ze­zwa­la­ją­ce­go obec­nie na za­bi­ja­nie tych spo­śród nas, któ­rzy ochro­ny ży­cia naj­bar­dziej potrzebują.

Pra­wo do ży­cia jest fun­da­men­tal­nym pra­wem każ­de­go czło­wie­ka, te­go zdro­we­go i cho­re­go, peł­no­spraw­ne­go i z nie­peł­no­spraw­no­ścią, na­ro­dzo­ne­go i nienarodzonego.

Do­łącz do no­wen­ny za sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go i otrzy­maj jej treść wraz z pa­kie­tem bez­płat­nych ma­te­ria­łów pro-life.

  1. Wpisz swo­je da­ne, aby za­pi­sać się do mo­dli­twy i otrzy­mać dzie­wię­cio­dnio­wą no­wen­nę z bez­płat­ny­mi ma­te­ria­ła­mi pro-life. 
  2. Wy­peł­nij for­mu­larz kon­tak­to­wy, aby­śmy mo­gli prze­słać Ci wy­bra­ne materiały.
  3. Na ad­res ma­ilo­wy zo­sta­nie prze­sła­ne po­twier­dze­nie za­pi­su do dzie­wię­cio­dnio­wej nowenny.

Aktualna liczba uczestników nowenny: 

Za­chę­ca­my do za­mó­wie­nia na­szych bez­płat­nych ma­te­ria­łów pro-li­fe. W przy­pad­ku więk­szej licz­by eg­zem­pla­rzy, pro­si­my o kon­takt te­le­fo­nicz­ny: 12 421–08-43.
Za­ma­wiam bez­płat­ne ma­te­ria­ły w obro­nie życia 

Za­pi­sać moż­na się tak­że te­le­fo­nicz­nie: 12 423 25 56.

Do po­bra­nia bro­szu­ry PDF o nowennie:

Mo­dli­twa co­dzien­na nowenny

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą: wy­zna­je­my wia­rę w Bo­ga Oj­ca wszech­mo­gą­ce­go – źró­dło wszel­kie­go ży­cia; ufa­my sło­wom Pa­na Je­zu­sa, że o co­kol­wiek po­pro­si­my w Je­go imię, to otrzy­ma­my; przy­zy­wa­my Du­cha Świę­te­go, któ­ry od­mie­nia ob­li­cze ziemi.

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą bła­ga­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą o dar mą­dro­ści i pra­we­go su­mie­nia dla sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go na­szej Oj­czy­zny. Wy­jed­naj im ja­sność umy­słu i wraż­li­wość ser­ca na los dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Amen.

Z na­ucza­nia św. Jan Paw­ła II

Je­ste­śmy dziś świad­ka­mi dep­ta­nia fun­da­men­tal­ne­go pra­wa do ży­cia wiel­kiej rze­szy sła­bych i bez­bron­nych istot ludz­kich, ja­ki­mi są zwłasz­cza dzie­ci jesz­cze nie­na­ro­dzo­ne. Je­że­li u schył­ku ubie­głe­go stu­le­cia Ko­ściół nie mógł mil­czeć wo­bec ist­nie­ją­cych wów­czas form nie­spra­wie­dli­wo­ści, tym bar­dziej nie wol­no mu mil­czeć dzi­siaj, gdy obok daw­nych nie­spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nych, nie­ste­ty nie wszę­dzie jesz­cze prze­zwy­cię­żo­nych, w wie­lu czę­ściach świa­ta ob­ser­wu­je­my zja­wi­ska więk­szej jesz­cze nie­spra­wie­dli­wo­ści i uci­sku, myl­nie nie­raz uwa­ża­ne za do­wód po­stę­pu na dro­dze do usta­no­wie­nia no­we­go po­rząd­ku świa­to­we­go. Evan­ge­lium vi­tae, 5

Li­ta­nia do św. Ja­na Paw­ła II

Ky­rie ele­ison, Chri­ste ele­ison, Ky­rie eleison.

Chry­ste usłysz nas, Chry­ste wy­słu­chaj nas.

Oj­cze z nie­ba, Bo­że – zmi­łuj się nad nami.

Sy­nu Od­ku­pi­cie­lu świa­ta, Bo­że – zmi­łuj się nad nami.

Du­chu Świę­ty, Bo­że – zmi­łuj się nad nami.

Świę­ta Trój­co, Je­dy­ny Bo­że – zmi­łuj się nad nami.

Świę­ta Ma­ry­jo – módl się za nami.

Świę­ty Ja­nie Paw­le, módl się za nami

Za­nu­rzo­ny w Oj­cu, bo­ga­tym w miłosierdzie,

Zjed­no­czo­ny z Chry­stu­sem, Od­ku­pi­cie­lem człowieka,

Na­peł­nio­ny Du­chem Świę­tym, Pa­nem i Ożywicielem

Cał­ko­wi­cie od­da­ny Maryi,

Przy­ja­cie­lu Świę­tych i Błogosławionych,

Na­stęp­co Pio­tra i Słu­go sług Bożych,

Stró­żu Ko­ścio­ła na­ucza­ją­cy prawd wiary,

Oj­cze So­bo­ru i wy­ko­naw­co je­go wskazań,

Umac­nia­ją­cy jed­ność chrze­ści­jan i ca­łej ro­dzi­ny ludzkiej,

Gor­li­wy Mi­ło­śni­ku Eucharystii,

Nie­stru­dzo­ny Piel­grzy­mie tej ziemi,

Mi­sjo­na­rzu wszyst­kich narodów,

Świad­ku wia­ry, na­dziei i miłości,

Wy­trwa­ły Uczest­ni­ku cier­pień Chrystusowych,

Apo­sto­le po­jed­na­nia i pokoju,

Pro­mo­to­rze cy­wi­li­za­cji miłości,

Gło­si­cie­lu No­wej Ewangelizacji,

Mi­strzu wzy­wa­ją­cy do wy­pły­nię­cia na głębię,

Na­uczy­cie­lu uka­zu­ją­cy świę­tość ja­ko mia­rę życia,

Pa­pie­żu Bo­że­go Miłosierdzia,

Ka­pła­nie gro­ma­dzą­cy Ko­ściół na skła­da­nie ofiary,

Pa­ste­rzu pro­wa­dzą­cy owczar­nię do nieba,

Bra­cie i Mi­strzu kapłanów,

Oj­cze osób konsekrowanych,

Pa­tro­nie ro­dzin chrześcijańskich,

Umoc­nie­nie małżonków,

Obroń­co nienarodzonych,

Opie­ku­nie dzie­ci, sie­rot i opuszczonych,

Przy­ja­cie­lu i Wy­cho­waw­co młodzieży,

Do­bry Sa­ma­ry­ta­ni­nie dla cierpiących,

Wspar­cie dla lu­dzi star­szych i samotnych,

Gło­si­cie­lu praw­dy o god­no­ści człowieka,

Mę­żu mo­dli­twy za­nu­rzo­ny w Bogu,

Mi­ło­śni­ku li­tur­gii spra­wu­ją­cy Ofia­rę na oł­ta­rzach świata,

Uoso­bie­nie pracowitości,

Za­ko­cha­ny w krzy­żu Chrystusa,

Przy­kład­nie re­ali­zu­ją­cy powołanie,

Wy­trwa­ły w cierpieniu,

Wzo­rze ży­cia i umie­ra­nia dla Pana,

Upo­mi­na­ją­cy grzeszników,

Wska­zu­ją­cy dro­gę błądzącym,

Prze­ba­cza­ją­cy krzywdzicielom,

Sza­nu­ją­cy prze­ciw­ni­ków i prześladowców,

Rzecz­ni­ku i obroń­co prześladowanych,

Wspie­ra­ją­cy bezrobotnych,

Za­tro­ska­ny o bezdomnych,

Od­wie­dza­ją­cy więźniów,

Umac­nia­ją­cy słabych,

Uczą­cy wszyst­kich solidarności,

Ba­ran­ku Bo­ży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta – prze­puść nam, Panie.

Ba­ran­ku Bo­ży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta – wy­słu­chaj nas. Panie.

Ba­ran­ku Bo­ży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta – zmi­łuj się nad nami.

Módl się za na­mi świę­ty Ja­nie Pawle.

Aby­śmy ży­ciem i sło­wem gło­si­li świa­tu Chry­stu­sa, Od­ku­pi­cie­la człowieka.

Mó­dl­my się:

Mi­ło­sier­ny Bo­że, przyj­mij na­sze dzięk­czy­nie­nie za dar apo­stol­skie­go ży­cia i po­słan­nic­twa świę­te­go Ja­na Paw­ła II i za je­go wsta­wien­nic­twem po­móż nam wzra­stać w mi­ło­ści do Cie­bie i od­waż­nie gło­sić mi­łość Chry­stu­sa wszyst­kim lu­dziom. Przez Chry­stu­sa, Pa­na na­sze­go. Amen.

Za­koń­cze­nie

Pod Two­ją obro­nę ucie­ka­my się, Świę­ta Bo­ża rodzicielko,

na­szy­mi proś­ba­mi racz nie gar­dzić w po­trze­bach naszych,

ale od wsze­la­kich złych przy­gód racz nas za­wsze wybawiać.

Pan­no Chwa­leb­na i Błogosławiona.

O Pa­ni na­sza, Orę­dow­nicz­ko na­sza, Po­śred­nicz­ko na­sza, Po­cie­szy­ciel­ko nasza.

Z Sy­nem swo­im nas po­jed­naj, Sy­no­wi swo­je­mu nas po­le­caj, swo­je­mu Sy­no­wi nas od­da­waj. Amen.

Mo­dli­twa co­dzien­na nowenny

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą: wy­zna­je­my wia­rę w Bo­ga Oj­ca wszech­mo­gą­ce­go – źró­dło wszel­kie­go ży­cia; ufa­my sło­wom Pa­na Je­zu­sa, że o co­kol­wiek po­pro­si­my w Je­go imię, to otrzy­ma­my; przy­zy­wa­my Du­cha Świę­te­go, któ­ry od­mie­nia ob­li­cze ziemi.

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą bła­ga­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą o dar mą­dro­ści i pra­we­go su­mie­nia dla sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go na­szej Oj­czy­zny. Wy­jed­naj im ja­sność umy­słu i wraż­li­wość ser­ca na los dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Amen.

Z na­ucza­nia św. Jan Paw­ła II

W szcze­gól­ny spo­sób, pra­gnę przy­po­mnieć wam sło­wa Mat­ki Te­re­sy z Kal­ku­ty, skie­ro­wa­ne do uczest­ni­ków Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji ONZ: «Mó­wię dziś do was z głę­bi ser­ca — do każ­de­go czło­wie­ka we wszyst­kich kra­jach świa­ta, (…) do ma­tek, oj­ców i dzie­ci w mia­stach, mia­stecz­kach i wsiach. Każ­dy z nas jest (…) tu­taj dzię­ki mi­ło­ści Bo­ga, któ­ry nas stwo­rzył, i na­szych ro­dzi­ców, któ­rzy nas przy­ję­li i ze­chcie­li ob­da­rzyć nas ży­ciem. Ży­cie jest naj­pięk­niej­szym da­rem Bo­ga. Dla­te­go z tak wiel­kim bó­lem pa­trzy­my na to, co się dzie­je (…) w wie­lu miej­scach świa­ta: ży­cie jest umyśl­nie nisz­czo­ne przez woj­nę, prze­moc, abor­cję. A prze­cież zo­sta­li­śmy stwo­rze­ni przez Bo­ga do wyż­szych rze­czy — by ko­chać i być kochanym (…)

Ho­mi­lia Ja­na Paw­ła II w Sank­tu­arium św. Jó­ze­fa w Ka­li­szu 4 czerw­ca 1997 roku.

Li­ta­nia do św. Ja­na Paw­ła II…

Pod Two­ją obro­nę ucie­ka­my się, Świę­ta Bo­ża rodzicielko…

Mo­dli­twa co­dzien­na nowenny

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą: wy­zna­je­my wia­rę w Bo­ga Oj­ca wszech­mo­gą­ce­go – źró­dło wszel­kie­go ży­cia; ufa­my sło­wom Pa­na Je­zu­sa, że o co­kol­wiek po­pro­si­my w Je­go imię, to otrzy­ma­my; przy­zy­wa­my Du­cha Świę­te­go, któ­ry od­mie­nia ob­li­cze ziemi.

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą bła­ga­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą o dar mą­dro­ści i pra­we­go su­mie­nia dla sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go na­szej Oj­czy­zny. Wy­jed­naj im ja­sność umy­słu i wraż­li­wość ser­ca na los dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Amen.

Z na­ucza­nia św. Jan Paw­ła II

Re­win­dy­ka­cja pra­wa do prze­ry­wa­nia cią­ży, dzie­cio­bój­stwa i eu­ta­na­zji oraz praw­ne je­go uzna­nie jest rów­no­znacz­ne z przy­ję­ciem wy­na­tu­rzo­nej i nik­czem­nej wi­zji ludz­kiej wol­no­ści: z uzna­niem jej za ab­so­lut­ną wła­dzę nad in­ny­mi i prze­ciw in­nym. To jed­nak ozna­cza śmierć praw­dzi­wej wol­no­ści: „Za­praw­dę, za­praw­dę, po­wia­dam wam: Każ­dy, kto po­peł­nia grzech, jest nie­wol­ni­kiem grze­chu” (J 8, 34). Otóż to wła­śnie ma dziś miej­sce tak­że na sce­nie po­li­ty­ki i pań­stwa: pier­wot­ne i nie­zby­wal­ne pra­wo do ży­cia sta­je się przed­mio­tem dys­ku­sji lub zo­sta­je wręcz za­ne­go­wa­ne na mo­cy gło­so­wa­nia par­la­men­tu lub z wo­li czę­ści spo­łe­czeń­stwa, choć­by na­wet li­czeb­nie prze­wa­ża­ją­cej. Jest to zgub­ny re­zul­tat nie­ogra­ni­czo­ne­go pa­no­wa­nia re­la­ty­wi­zmu: „pra­wo” prze­sta­je być pra­wem, po­nie­waż nie jest już opar­te na moc­nym fun­da­men­cie nie­na­ru­szal­nej god­no­ści oso­by, ale zo­sta­je pod­po­rząd­ko­wa­ne wo­li sil­niej­sze­go. W ten spo­sób de­mo­kra­cja, sprze­nie­wie­rza­jąc się wła­snym za­sa­dom, prze­ra­dza się w isto­cie w sys­tem to­ta­li­tar­ny. Pań­stwo nie jest już „wspól­nym do­mem”, gdzie wszy­scy mo­gą żyć zgod­nie z pod­sta­wo­wy­mi za­sa­da­mi rów­no­ści, ale prze­kształ­ca się w pań­stwo ty­rań­skie, uzur­pu­ją­ce so­bie pra­wo do dys­po­no­wa­nia ży­ciem słab­szych i bez­bron­nych, dzie­ci jesz­cze nie narodzonych.(…)

Evan­ge­lium vi­tae, 20

Li­ta­nia do św. Ja­na Paw­ła II…

Pod Two­ją obro­nę ucie­ka­my się, Świę­ta Bo­ża rodzicielko…

Mo­dli­twa co­dzien­na nowenny

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą: wy­zna­je­my wia­rę w Bo­ga Oj­ca wszech­mo­gą­ce­go – źró­dło wszel­kie­go ży­cia; ufa­my sło­wom Pa­na Je­zu­sa, że o co­kol­wiek po­pro­si­my w Je­go imię, to otrzy­ma­my; przy­zy­wa­my Du­cha Świę­te­go, któ­ry od­mie­nia ob­li­cze ziemi.

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą bła­ga­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą o dar mą­dro­ści i pra­we­go su­mie­nia dla sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go na­szej Oj­czy­zny. Wy­jed­naj im ja­sność umy­słu i wraż­li­wość ser­ca na los dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Amen.

Z na­ucza­nia św. Jan Paw­ła II

Okiem wia­ry, w spo­sób szcze­gól­nie wy­raź­ny, mo­że­my do­strzec nie­skoń­czo­ną war­tość każ­dej ludz­kiej isto­ty. Ewan­ge­lia gło­sząc do­brą no­wi­nę o Je­zu­sie jest rów­nież do­brą no­wi­ną o czło­wie­ku – o je­go wiel­kiej god­no­ści. Uczy wraż­li­wo­ści na czło­wie­ka. Na każ­de­go czło­wie­ka. „Zo­sta­li­śmy na­zwa­ni dzieć­mi Bo­ży­mi”. Ko­ściół bro­niąc pra­wa do ży­cia od­wo­łu­je się do szer­szej, uni­wer­sal­nej płasz­czy­zny obo­wią­zu­ją­cej wszyst­kich lu­dzi. Pra­wo do ży­cia nie jest tyl­ko kwe­stią świa­to­po­glą­du, nie jest tyl­ko pra­wem re­li­gij­nym, ale jest pra­wem czło­wie­ka. Naj­bar­dziej pod­sta­wo­wym pra­wem czło­wie­ka! Bóg mó­wi: „Nie bę­dziesz za­bi­jał!” (Wj 20, 13). Mia­rą cy­wi­li­za­cji – mia­rą uni­wer­sal­ną, po­nad­cza­so­wą, obej­mu­ją­cą wszyst­kie kul­tu­ry – jest jej sto­su­nek do ży­cia. Cy­wi­li­za­cja, któ­ra od­rzu­ca bez­bron­nych, za­słu­gu­je na mia­no bar­ba­rzyń­skiej. Obro­na ży­cia nie­na­ro­dzo­nych jest kon­se­kwen­cją tej wiel­kiej mi­sji Ko­ścio­ła. [Je­że­li Ko­ściół bro­ni pra­wa do ży­cia nie na­ro­dzo­nych, to dla­te­go że po­chy­la się ze szcze­gól­ną mi­ło­ścią i tro­ską nad każ­dą ko­bie­tą, któ­ra ma rodzić.]

Ho­mi­lia Ja­na Paw­ła II w Sank­tu­arium św. Jó­ze­fa w Ka­li­szu 4 czerw­ca 1997 roku.

Li­ta­nia do św. Ja­na Paw­ła II…

Pod Two­ją obro­nę ucie­ka­my się, Świę­ta Bo­ża rodzicielko…

Mo­dli­twa co­dzien­na nowenny

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą: wy­zna­je­my wia­rę w Bo­ga Oj­ca wszech­mo­gą­ce­go – źró­dło wszel­kie­go ży­cia; ufa­my sło­wom Pa­na Je­zu­sa, że o co­kol­wiek po­pro­si­my w Je­go imię, to otrzy­ma­my; przy­zy­wa­my Du­cha Świę­te­go, któ­ry od­mie­nia ob­li­cze ziemi.

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą bła­ga­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą o dar mą­dro­ści i pra­we­go su­mie­nia dla sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go na­szej Oj­czy­zny. Wy­jed­naj im ja­sność umy­słu i wraż­li­wość ser­ca na los dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Amen.

Z na­ucza­nia św. Jan Paw­ła II

Ab­so­lut­ne po­sza­no­wa­nie każ­de­go nie­win­ne­go ży­cia ludz­kie­go na­ka­zu­je tak­że sko­rzy­stać z pra­wa do sprze­ci­wu su­mie­nia wo­bec abor­cji i eu­ta­na­zji. „Uśmier­ce­nie” ni­gdy nie mo­że zo­stać uzna­ne za dzia­ła­nie lecz­ni­cze, na­wet wów­czas, gdy je­dy­ną in­ten­cją jest speł­nie­nie żą­da­nia pa­cjen­ta: jest to ra­czej sprze­nie­wie­rze­nie się za­wo­do­wi le­kar­skie­mu, któ­ry moż­na okre­ślić ja­ko żar­li­we i sta­now­cze „tak” wo­bec ży­cia. Tak­że w dzie­dzi­nie po­szu­ki­wań bio­me­dycz­nych, fa­scy­nu­ją­cej i za­po­wia­da­ją­cej no­we wiel­kie od­kry­cia słu­żą­ce do­bru ludz­ko­ści, na­le­ży za­wsze uni­kać eks­pe­ry­men­tów, ba­dań i za­sto­so­wań, któ­re lek­ce­wa­żąc nie­na­ru­szal­ną god­ność ludz­kiej isto­ty prze­sta­ją słu­żyć czło­wie­ko­wi i choć po­zor­nie mu po­ma­ga­ją, w rze­czy­wi­sto­ści są wy­mie­rzo­ne prze­ciw niemu.

Evan­ge­lium vi­tae, 89

Li­ta­nia do św. Ja­na Paw­ła II…

Pod Two­ją obro­nę ucie­ka­my się, Świę­ta Bo­ża rodzicielko…

Mo­dli­twa co­dzien­na nowenny

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą: wy­zna­je­my wia­rę w Bo­ga Oj­ca wszech­mo­gą­ce­go – źró­dło wszel­kie­go ży­cia; ufa­my sło­wom Pa­na Je­zu­sa, że o co­kol­wiek po­pro­si­my w Je­go imię, to otrzy­ma­my; przy­zy­wa­my Du­cha Świę­te­go, któ­ry od­mie­nia ob­li­cze ziemi.

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą bła­ga­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą o dar mą­dro­ści i pra­we­go su­mie­nia dla sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go na­szej Oj­czy­zny. Wy­jed­naj im ja­sność umy­słu i wraż­li­wość ser­ca na los dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Amen.

Z na­ucza­nia św. Jan Paw­ła II

Wie­le ra­zy po­wta­rzam – i je­stem te­go pew­ny – że naj­więk­szym nie­bez­pie­czeń­stwem za­gra­ża­ją­cym po­ko­jo­wi jest dzi­siaj abor­cja. Je­że­li mat­ce wol­no za­bić wła­sne dziec­ko, cóż mo­że po­wstrzy­mać cie­bie i mnie, by­śmy się na­wza­jem nie po­za­bi­ja­li? Je­dy­nym, któ­ry ma pra­wo ode­brać ży­cie, jest Ten, kto je stwo­rzył. Nikt in­ny nie ma te­go pra­wa: ani mat­ka, ani oj­ciec, ani le­karz, żad­na agen­cja, żad­na kon­fe­ren­cja i ża­den rząd. (…) Prze­ra­ża mnie myśl o tych wszyst­kich, któ­rzy za­bi­ja­ją wła­sne su­mie­nie, aby móc do­ko­nać abor­cji. Po śmier­ci sta­nie­my twa­rzą w twarz z Bo­giem, Daw­cą ży­cia. Kto weź­mie od­po­wie­dzial­ność przed Bo­giem za mi­lio­ny i mi­lio­ny dzie­ci, któ­rym nie da­no szan­sy na to, by ży­ły, ko­cha­ły i by­ły ko­cha­ne? (…) Dziec­ko jest naj­pięk­niej­szym da­rem dla ro­dzi­ny, dla na­ro­du. Ni­gdy nie od­rzu­caj­my te­go da­ru Bożego.

Ho­mi­lia Ja­na Paw­ła II w Sank­tu­arium św. Jó­ze­fa w Ka­li­szu 4 czerw­ca 1997 roku

Li­ta­nia do św. Ja­na Paw­ła II…

Pod Two­ją obro­nę ucie­ka­my się, Świę­ta Bo­ża rodzicielko…

Mo­dli­twa co­dzien­na nowenny

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą: wy­zna­je­my wia­rę w Bo­ga Oj­ca wszech­mo­gą­ce­go – źró­dło wszel­kie­go ży­cia; ufa­my sło­wom Pa­na Je­zu­sa, że o co­kol­wiek po­pro­si­my w Je­go imię, to otrzy­ma­my; przy­zy­wa­my Du­cha Świę­te­go, któ­ry od­mie­nia ob­li­cze ziemi.

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą bła­ga­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą o dar mą­dro­ści i pra­we­go su­mie­nia dla sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go na­szej Oj­czy­zny. Wy­jed­naj im ja­sność umy­słu i wraż­li­wość ser­ca na los dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Amen.

Z na­ucza­nia św. Jan Paw­ła II

W tym miej­scu pra­gnie­my jed­nak zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na in­ny ro­dzaj za­gro­żeń wy­mie­rzo­nych prze­ciw ży­ciu po­czę­te­mu lub ży­ciu, któ­re zbli­ża się do koń­ca: do­strze­ga­my w nich no­we aspek­ty, nie­zna­ne w prze­szło­ści oraz pro­ble­my nie­zwy­kłej wa­gi, zwią­za­ne z fak­tem, że w świa­do­mo­ści zbio­ro­wej te za­ma­chy na ży­cie tra­cą stop­nio­wo cha­rak­ter „prze­stęp­stwa” i w pa­ra­dok­sal­ny spo­sób zy­sku­ją sta­tus „pra­wa”, do te­go stop­nia, że żą­da się uzna­nia ich peł­nej le­gal­no­ści przez pań­stwo, a na­stęp­nie wy­ko­ny­wa­nia ich bez­płat­nie przez pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia. Za­ma­chy te ude­rza­ją w ludz­kie ży­cie, gdy jest ono naj­słab­sze i cał­kiem po­zba­wio­ne moż­li­wo­ści obro­ny. Jesz­cze groź­niej­szy jest fakt, że w du­żej mie­rze do­cho­dzi do nich w gro­nie ro­dzi­ny i za spra­wą ro­dzi­ny, któ­ra prze­cież ze swej na­tu­ry po­win­na być „sank­tu­arium ży­cia”. Evan­ge­lium vi­tae, 11

Li­ta­nia do św. Ja­na Paw­ła II…

Pod Two­ją obro­nę ucie­ka­my się, Świę­ta Bo­ża rodzicielko…

Mo­dli­twa co­dzien­na nowenny

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą: wy­zna­je­my wia­rę w Bo­ga Oj­ca wszech­mo­gą­ce­go – źró­dło wszel­kie­go ży­cia; ufa­my sło­wom Pa­na Je­zu­sa, że o co­kol­wiek po­pro­si­my w Je­go imię, to otrzy­ma­my; przy­zy­wa­my Du­cha Świę­te­go, któ­ry od­mie­nia ob­li­cze ziemi.

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą bła­ga­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą o dar mą­dro­ści i pra­we­go su­mie­nia dla sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go na­szej Oj­czy­zny. Wy­jed­naj im ja­sność umy­słu i wraż­li­wość ser­ca na los dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Amen.

Z na­ucza­nia św. Jan Paw­ła II

Umi­ło­wa­ni Bra­cia i Sio­stry, bądź­cie so­li­dar­ni z ży­ciem. Wo­ła­nie to kie­ru­ję do wszyst­kich mo­ich ro­da­ków bez wzglę­du na prze­ko­na­nia re­li­gij­ne. Do wszyst­kich lu­dzi, nie wy­łą­cza­jąc ni­ko­go. Z te­go miej­sca jesz­cze raz po­wta­rzam to, co po­wie­dzia­łem w paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go ro­ku: na­ród, któ­ry za­bi­ja wła­sne dzie­ci, jest na­ro­dem bez przy­szło­ści. [Wierz­cie, że nie by­ło mi ła­two to po­wie­dzieć. Nie by­ło mi ła­two po­wie­dzieć to z my­ślą o mo­im na­ro­dzie, bo ja pra­gnę dla nie­go przy­szło­ści, wspa­nia­łej przy­szło­ści.] Po­trzeb­na jest więc po­wszech­na mo­bi­li­za­cja su­mień i wspól­ny wy­si­łek etycz­ny, aby wpro­wa­dzić w czyn wiel­ką stra­te­gię obro­ny ży­cia. Dzi­siaj świat stał się are­ną bi­twy o ży­cie. Trwa wal­ka mię­dzy cy­wi­li­za­cją ży­cia a cy­wi­li­za­cją śmier­ci. Dla­te­go tak waż­ne jest bu­do­wa­nie „kul­tu­ry ży­cia”: two­rze­nie dzieł i wzor­ców kul­tu­ro­wych, któ­re bę­dą pod­kre­śla­ły wiel­kość i god­ność ludz­kie­go ży­cia; za­kła­da­nie in­sty­tu­cji na­uko­wych i oświa­to­wych, któ­re bę­dą pro­mo­wa­ły praw­dzi­wą wi­zję oso­by ludz­kiej, ży­cia mał­żeń­skie­go i ro­dzin­ne­go; two­rze­nie śro­do­wisk wcie­la­ją­cych w prak­ty­kę co­dzien­ne­go ży­cia mi­łość mi­ło­sier­ną, któ­rą Bóg ob­da­rza każ­de­go czło­wie­ka, zwłasz­cza cier­pią­ce­go, sła­be­go i ubo­gie­go, [nie­na­ro­dzo­ne­go].

Ho­mi­lia Ja­na Paw­ła II w Sank­tu­arium św. Jó­ze­fa w Ka­li­szu 4 czerw­ca 1997 roku.

Li­ta­nia do św. Ja­na Paw­ła II…

Pod Two­ją obro­nę ucie­ka­my się, Świę­ta Bo­ża rodzicielko…

Mo­dli­twa co­dzien­na nowenny

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą: wy­zna­je­my wia­rę w Bo­ga Oj­ca wszech­mo­gą­ce­go – źró­dło wszel­kie­go ży­cia; ufa­my sło­wom Pa­na Je­zu­sa, że o co­kol­wiek po­pro­si­my w Je­go imię, to otrzy­ma­my; przy­zy­wa­my Du­cha Świę­te­go, któ­ry od­mie­nia ob­li­cze ziemi.

Świę­ty Ja­nie Paw­le II ra­zem z To­bą bła­ga­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą o dar mą­dro­ści i pra­we­go su­mie­nia dla sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go na­szej Oj­czy­zny. Wy­jed­naj im ja­sność umy­słu i wraż­li­wość ser­ca na los dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Amen.

Z na­ucza­nia św. Jan Paw­ła II

Być „nie­wol­ni­kiem” wszyst­kich. Tą lo­gi­ką kie­ro­wa­ła się Mat­ka Te­re­sa z Kal­ku­ty, za­ło­ży­ciel­ka zgro­ma­dzeń mi­sjo­na­rzy i mi­sjo­na­rek mi­ło­ści, któ­rą z ra­do­ścią wpi­su­ję dziś w po­czet bło­go­sła­wio­nych. Je­stem oso­bi­ście wdzięcz­ny tej od­waż­nej ko­bie­cie, któ­rej bli­skość za­wsze od­czu­wa­łem. By­ła uoso­bie­niem Do­bre­go Sa­ma­ry­ta­ni­na: gdzie tyl­ko mo­gła, słu­ży­ła Chry­stu­so­wi w naj­uboż­szych z ubo­gich. Na­wet kon­flik­ty i woj­ny nie by­ły w sta­nie jej powstrzymać.

Cza­sa­mi opo­wia­da­ła mi o swo­jej służ­bie war­to­ściom ewan­ge­licz­nym i zwią­za­nych z tym do­świad­cze­niach. Pa­mię­tam jej wy­stą­pie­nia w obro­nie ży­cia i prze­ciw abor­cji, mię­dzy in­ny­mi pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia jej Po­ko­jo­wej Na­gro­dy No­bla (Oslo, 10 grud­nia 1979 r.). Ma­wia­ła nie­raz: „Je­śli usły­szy­cie, że ja­kaś ko­bie­ta nie chce dziec­ka i po­sta­no­wi­ła prze­rwać cią­żę, po­sta­raj­cie się ją prze­ko­nać, aby od­da­ła mi to dziec­ko. Ja bę­dę je ko­cha­ła, do­strze­ga­jąc w nim znak Bo­żej miłości”.

Ho­mi­lia Ja­na Paw­ła II pod­czas be­aty­fi­ka­cji Mat­ki Te­re­sy 19 paź­dzier­ni­ka 2003 roku

Li­ta­nia do św. Ja­na Paw­ła II…

Pod Two­ją obro­nę ucie­ka­my się, Świę­ta Bo­ża rodzicielko…

opr. o. dr Le­onard Hry­niew­ski OFM

Patronat medialny:
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj