Tylko życie ma przyszłość!

Nowenna Życia za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, prze­ni­kająca cały świat”
(św. Jan Paweł II, Evan­gelium vitae, nr 100)

 

Dziś prze­słanka euge­niczna pozwala na legalne zabi­janie nie­winnych dzieci z podej­rzeniem nie­peł­no­spraw­ności lub innej choroby. Nie­stety te liczby ciągle rosną. W ubiegłym roku w pol­skich szpi­talach zabito ponad 1100 dzieci, a przecież wiele z nich mogłoby samo­dzielnie żyć, uczyć się i pra­cować. Prawo w Polsce dys­kry­minuje i uderza w godność czło­wieka, pozwa­lając na doko­ny­wanie selekcji ze względu na stan zdrowia. W dzień litur­gicznego wspo­mnienia św. Jana Pawła II, 22 paź­dziernika Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny zbada nie­zgodność tzw. prze­słanki euge­nicznej z Kon­sty­tucją Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej. Papież prosił podczas I piel­grzymki do Ojczyzny w 1979 r., abyśmy stali na straży życia i god­ności czło­wieka nie­na­ro­dzonego. Naj­waż­niejszym prze­słaniem Jego pon­ty­fikatu było wezwanie do modlitwy. Chcemy podjąć to zadanie, dlatego Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka zor­ga­ni­zowało dzie­wię­cio­dniową Nowennę za przy­czyną św. Jana Pawła II w intencji sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego. Modlitwa roz­pocznie się 13 paź­dziernika br. Będziemy prosić Ducha Świętego o umoc­nienie ich sumień, by z odwagą położyli kres zabi­janiu nie­na­ro­dzonych chorych dzieci w Polsce.

Jan Paweł II

Decyzja Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego potwier­dzająca nie­zgodność tzw. prze­słanki euge­nicznej ma ogromne zna­czenie, będzie to cywi­li­za­cyjna szansa dla naszej Ojczyzny. Jako obrońcy życia wal­czymy również o to, żeby państwo polskie zapewniło rodzicom chorych dzieci odpo­wiednie warunki finansowe i dostępność do świadczeń medycznych, tak by mogli oni zadbać o swoje dzieci w naj­lepszy możliwy sposób.

Niech nasza gorliwa modlitwa, przy­czyni się do zmiany prawa zezwa­la­jącego obecnie na zabi­janie tych spośród nas, którzy ochrony życia naj­bar­dziej potrzebują.

Prawo do życia jest fun­da­men­talnym prawem każdego czło­wieka, tego zdrowego i chorego, peł­no­sprawnego i z nie­peł­no­spraw­nością, naro­dzonego i nienarodzonego.

Dołącz do nowenny za sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego i otrzymaj jej treść wraz z pakietem bez­płatnych mate­riałów pro-life.

  1. Wpisz swoje dane, aby zapisać się do modlitwy i otrzymać dzie­wię­cio­dniową nowennę z bez­płatnymi mate­riałami pro-life. 
  2. Wypełnij for­mularz kon­taktowy, abyśmy mogli przesłać Ci wybrane materiały.
  3. Na adres mailowy zostanie prze­słane potwier­dzenie zapisu do dzie­wię­cio­dniowej nowenny.

Aktualna liczba uczestników nowenny: 

Zachęcamy do zamó­wienia naszych bez­płatnych mate­riałów pro-life. W przy­padku większej liczby egzem­plarzy, prosimy o kontakt tele­fo­niczny: 12 421–08-43.
Zamawiam bez­płatne mate­riały w obronie życia 

Zapisać można się także tele­fo­nicznie: 12 423 25 56.

Do pobrania bro­szury PDF o nowennie:

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszech­mo­gącego – źródło wszel­kiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przy­zywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Prze­naj­świętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wraż­liwość serca na los dzieci nie­na­ro­dzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

Jesteśmy dziś świadkami dep­tania fun­da­men­talnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bez­bronnych istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nie­na­ro­dzone. Jeżeli u schyłku ubie­głego stu­lecia Kościół nie mógł milczeć wobec ist­nie­jących wówczas form nie­spra­wie­dli­wości, tym bar­dziej nie wolno mu milczeć dzisiaj, gdy obok dawnych nie­spra­wie­dli­wości spo­łecznych, nie­stety nie wszędzie jeszcze prze­zwy­cię­żonych, w wielu czę­ściach świata obser­wujemy zja­wiska większej jeszcze nie­spra­wie­dli­wości i ucisku, mylnie nieraz uważane za dowód postępu na drodze do usta­no­wienia nowego porządku świa­towego. Evan­gelium vitae, 5

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odku­pi­cielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami

Zanu­rzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjed­no­czony z Chry­stusem, Odku­pi­cielem człowieka,

Napeł­niony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Cał­ko­wicie oddany Maryi,

Przy­ja­cielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wyko­nawco jego wskazań,

Umac­niający jedność chrze­ścijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miło­śniku Eucharystii,

Nie­stru­dzony Piel­grzymie tej ziemi,

Misjo­narzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apo­stole pojed­nania i pokoju,

Pro­mo­torze cywi­li­zacji miłości,

Gło­si­cielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzy­wający do wypły­nięcia na głębię,

Nauczy­cielu uka­zujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gro­ma­dzący Kościół na skła­danie ofiary,

Pasterzu pro­wa­dzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umoc­nienie małżonków,

Obrońco nie­na­ro­dzonych,

Opie­kunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przy­ja­cielu i Wycho­wawco młodzieży,

Dobry Sama­ry­ta­ninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi star­szych i samotnych,

Gło­si­cielu prawdy o god­ności człowieka,

Mężu modlitwy zanu­rzony w Bogu,

Miło­śniku liturgii spra­wujący Ofiarę na ołta­rzach świata,

Uoso­bienie pracowitości,

Zako­chany w krzyżu Chrystusa,

Przy­kładnie reali­zujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umie­rania dla Pana,

Upo­mi­nający grzeszników,

Wska­zujący drogę błądzącym,

Prze­ba­czający krzywdzicielom,

Sza­nujący prze­ciw­ników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspie­rający bezrobotnych,

Zatro­skany o bezdomnych,

Odwie­dzający więźniów,

Umac­niający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gła­dzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gła­dzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gła­dzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Janie Pawle.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chry­stusa, Odku­pi­ciela człowieka.

Módlmy się:

Miło­sierny Boże, przyjmij nasze dzięk­czy­nienie za dar apo­stol­skiego życia i posłan­nictwa świętego Jana Pawła II i za jego wsta­wien­nictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chry­stusa wszystkim ludziom. Przez Chry­stusa, Pana naszego. Amen.

Zakoń­czenie

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wsze­lakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno Chwa­lebna i Błogosławiona.

O Pani nasza, Orę­dow­niczko nasza, Pośred­niczko nasza, Pocie­szy­cielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszech­mo­gącego – źródło wszel­kiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przy­zywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Prze­naj­świętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wraż­liwość serca na los dzieci nie­na­ro­dzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

W szcze­gólny sposób, pragnę przy­po­mnieć wam słowa Matki Teresy z Kalkuty, skie­rowane do uczest­ników Mię­dzy­na­ro­dowej Kon­fe­rencji ONZ: «Mówię dziś do was z głębi serca — do każdego czło­wieka we wszystkich krajach świata, (…) do matek, ojców i dzieci w mia­stach, mia­steczkach i wsiach. Każdy z nas jest (…) tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył, i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest naj­pięk­niejszym darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co się dzieje (…) w wielu miej­scach świata: życie jest umyślnie nisz­czone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież zosta­liśmy stwo­rzeni przez Boga do wyż­szych rzeczy — by kochać i być kochanym (…)

Homilia Jana Pawła II w Sank­tu­arium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku.

Litania do św. Jana Pawła II…

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko…

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszech­mo­gącego – źródło wszel­kiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przy­zywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Prze­naj­świętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wraż­liwość serca na los dzieci nie­na­ro­dzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

Rewin­dy­kacja prawa do prze­ry­wania ciąży, dzie­cio­bójstwa i euta­nazji oraz prawne jego uznanie jest rów­no­znaczne z przy­jęciem wyna­tu­rzonej i nik­czemnej wizji ludzkiej wol­ności: z uznaniem jej za abso­lutną władzę nad innymi i przeciw innym. To jednak oznacza śmierć praw­dziwej wol­ności: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest nie­wol­nikiem grzechu” (J 8, 34). Otóż to właśnie ma dziś miejsce także na scenie polityki i państwa: pier­wotne i nie­zby­walne prawo do życia staje się przed­miotem dys­kusji lub zostaje wręcz zane­gowane na mocy gło­so­wania par­la­mentu lub z woli części spo­łe­czeństwa, choćby nawet liczebnie prze­wa­ża­jącej. Jest to zgubny rezultat nie­ogra­ni­czonego pano­wania rela­ty­wizmu: „prawo” prze­staje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fun­da­mencie nie­na­ru­szalnej god­ności osoby, ale zostaje pod­po­rząd­kowane woli sil­niej­szego. W ten sposób demo­kracja, sprze­nie­wie­rzając się własnym zasadom, prze­radza się w istocie w system tota­li­tarny. Państwo nie jest już „wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z pod­sta­wowymi zasadami rów­ności, ale prze­kształca się w państwo tyrańskie, uzur­pujące sobie prawo do dys­po­no­wania życiem słab­szych i bez­bronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych.(…)

Evan­gelium vitae, 20

Litania do św. Jana Pawła II…

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko…

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszech­mo­gącego – źródło wszel­kiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przy­zywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Prze­naj­świętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wraż­liwość serca na los dzieci nie­na­ro­dzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

Okiem wiary, w sposób szcze­gólnie wyraźny, możemy dostrzec nie­skoń­czoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewan­gelia głosząc dobrą nowinę o Jezusie jest również dobrą nowiną o czło­wieku – o jego wielkiej god­ności. Uczy wraż­li­wości na czło­wieka. Na każdego czło­wieka. „Zosta­liśmy nazwani dziećmi Bożymi”. Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uni­wer­salnej płasz­czyzny obo­wią­zu­jącej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią świa­to­po­glądu, nie jest tylko prawem reli­gijnym, ale jest prawem czło­wieka. Naj­bar­dziej pod­sta­wowym prawem czło­wieka! Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). Miarą cywi­li­zacji – miarą uni­wer­salną, ponad­czasową, obej­mującą wszystkie kultury – jest jej sto­sunek do życia. Cywi­li­zacja, która odrzuca bez­bronnych, zasługuje na miano bar­ba­rzyń­skiej. Obrona życia nie­na­ro­dzonych jest kon­se­kwencją tej wielkiej misji Kościoła. [Jeżeli Kościół broni prawa do życia nie naro­dzonych, to dlatego że pochyla się ze szcze­gólną miłością i troską nad każdą kobietą, która ma rodzić.]

Homilia Jana Pawła II w Sank­tu­arium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku.

Litania do św. Jana Pawła II…

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko…

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszech­mo­gącego – źródło wszel­kiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przy­zywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Prze­naj­świętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wraż­liwość serca na los dzieci nie­na­ro­dzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

Abso­lutne posza­no­wanie każdego nie­winnego życia ludz­kiego nakazuje także sko­rzystać z prawa do sprzeciwu sumienia wobec aborcji i euta­nazji. „Uśmier­cenie” nigdy nie może zostać uznane za dzia­łanie lecz­nicze, nawet wówczas, gdy jedyną intencją jest speł­nienie żądania pacjenta: jest to raczej sprze­nie­wie­rzenie się zawodowi lekar­skiemu, który można określić jako żarliwe i sta­nowcze „tak” wobec życia. Także w dzie­dzinie poszu­kiwań bio­me­dycznych, fascy­nu­jącej i zapo­wia­da­jącej nowe wielkie odkrycia służące dobru ludz­kości, należy zawsze unikać eks­pe­ry­mentów, badań i zasto­sowań, które lek­ce­ważąc nie­na­ru­szalną godność ludzkiej istoty prze­stają służyć czło­wiekowi i choć pozornie mu pomagają, w rze­czy­wi­stości są wymie­rzone przeciw niemu.

Evan­gelium vitae, 89

Litania do św. Jana Pawła II…

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko…

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszech­mo­gącego – źródło wszel­kiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przy­zywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Prze­naj­świętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wraż­liwość serca na los dzieci nie­na­ro­dzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

Wiele razy powtarzam – i jestem tego pewny – że naj­większym nie­bez­pie­czeń­stwem zagra­ża­jącym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie poza­bijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna kon­fe­rencja i żaden rząd. (…) Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci sta­niemy twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie odpo­wie­dzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? (…) Dziecko jest naj­pięk­niejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzu­cajmy tego daru Bożego.

Homilia Jana Pawła II w Sank­tu­arium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku

Litania do św. Jana Pawła II…

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko…

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszech­mo­gącego – źródło wszel­kiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przy­zywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Prze­naj­świętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wraż­liwość serca na los dzieci nie­na­ro­dzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

W tym miejscu pra­gniemy jednak zwrócić szcze­gólną uwagę na inny rodzaj zagrożeń wymie­rzonych przeciw życiu poczętemu lub życiu, które zbliża się do końca: dostrzegamy w nich nowe aspekty, nie­znane w prze­szłości oraz pro­blemy nie­zwykłej wagi, związane z faktem, że w świa­do­mości zbio­rowej te zamachy na życie tracą stop­niowo cha­rakter „prze­stępstwa” i w para­dok­salny sposób zyskują status „prawa”, do tego stopnia, że żąda się uznania ich pełnej legal­ności przez państwo, a następnie wyko­ny­wania ich bez­płatnie przez pra­cow­ników służby zdrowia. Zamachy te ude­rzają w ludzkie życie, gdy jest ono naj­słabsze i całkiem pozba­wione moż­li­wości obrony. Jeszcze groź­niejszy jest fakt, że w dużej mierze dochodzi do nich w gronie rodziny i za sprawą rodziny, która przecież ze swej natury powinna być „sank­tu­arium życia”. Evan­gelium vitae, 11

Litania do św. Jana Pawła II…

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko…

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszech­mo­gącego – źródło wszel­kiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przy­zywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Prze­naj­świętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wraż­liwość serca na los dzieci nie­na­ro­dzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

Umi­łowani Bracia i Siostry, bądźcie soli­darni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na prze­ko­nania reli­gijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłą­czając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powie­działem w paź­dzierniku ubie­głego roku: naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przy­szłości. [Wierzcie, że nie było mi łatwo to powie­dzieć. Nie było mi łatwo powie­dzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przy­szłości, wspa­niałej przy­szłości.] Potrzebna jest więc powszechna mobi­li­zacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wpro­wadzić w czyn wielką stra­tegię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywi­li­zacją życia a cywi­li­zacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budo­wanie „kultury życia”: two­rzenie dzieł i wzorców kul­tu­rowych, które będą pod­kre­ślały wielkość i godność ludz­kiego życia; zakła­danie insty­tucji naukowych i oświa­towych, które będą pro­mowały praw­dziwą wizję osoby ludzkiej, życia mał­żeń­skiego i rodzinnego; two­rzenie śro­dowisk wcie­la­jących w praktykę codziennego życia miłość miło­sierną, którą Bóg obdarza każdego czło­wieka, zwłaszcza cier­piącego, słabego i ubo­giego, [nie­na­ro­dzonego].

Homilia Jana Pawła II w Sank­tu­arium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku.

Litania do św. Jana Pawła II…

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko…

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszech­mo­gącego – źródło wszel­kiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przy­zywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Prze­naj­świętszą o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wraż­liwość serca na los dzieci nie­na­ro­dzonych. Amen.

Z nauczania św. Jan Pawła II

Być „nie­wol­nikiem” wszystkich. Tą logiką kie­rowała się Matka Teresa z Kalkuty, zało­ży­cielka zgro­madzeń misjo­narzy i misjo­narek miłości, którą z radością wpisuję dziś w poczet bło­go­sła­wionych. Jestem oso­biście wdzięczny tej odważnej kobiecie, której bli­skość zawsze odczu­wałem. Była uoso­bieniem Dobrego Sama­ry­tanina: gdzie tylko mogła, służyła Chry­stusowi w naj­uboż­szych z ubogich. Nawet kon­flikty i wojny nie były w stanie jej powstrzymać.

Czasami opo­wiadała mi o swojej służbie war­to­ściom ewan­ge­licznym i zwią­zanych z tym doświad­cze­niach. Pamiętam jej wystą­pienia w obronie życia i przeciw aborcji, między innymi podczas uro­czy­stości wrę­czenia jej Poko­jowej Nagrody Nobla (Oslo, 10 grudnia 1979 r.). Mawiała nieraz: „Jeśli usły­szycie, że jakaś kobieta nie chce dziecka i posta­nowiła przerwać ciążę, posta­rajcie się ją prze­konać, aby oddała mi to dziecko. Ja będę je kochała, dostrze­gając w nim znak Bożej miłości”.

Homilia Jana Pawła II podczas beaty­fi­kacji Matki Teresy 19 paź­dziernika 2003 roku

Litania do św. Jana Pawła II…

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko…

opr. o. dr Leonard Hry­niewski OFM

Patronat medialny:
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj