Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

W USA w 2023 r. na skutek aborcji zginęło ponad milion dzieci

Wydruk USG. Fot.: pl.123rf.com

In­sty­tut Gut­t­ma­che­ra opu­bli­ko­wał naj­now­sze sza­cun­ki do­ty­czą­ce abor­cji w ro­ku 2023. We­dług tych da­nych, licz­ba prze­pro­wa­dzo­nych abor­cji się­gnę­ła 1 026 690, co sta­no­wi wzrost o 10 pro­cent w po­rów­na­niu z ro­kiem 2020. Ten trend wzro­sto­wy jest zgod­ny z ob­ser­wo­wa­ny­mi ten­den­cja­mi od ro­ku 2017.

Klu­czo­wym usta­le­niem ra­por­tu jest rów­nież zna­czą­cy wzrost abor­cji che­micz­nych. We­dług da­nych, 63 pro­cent wszyst­kich abor­cji prze­pro­wa­dzo­nych w 2023 ro­ku sta­no­wi­ły abor­cje che­micz­ne, co ozna­cza wzrost o dzie­sięć punk­tów pro­cen­to­wych w po­rów­na­niu z ro­kiem 2020.

In­for­ma­cje o no­wych da­nych zo­sta­ły po­da­ne przez kil­ka me­diów, w tym CNN, „Wall Stre­et Jo­ur­nal”, „The Hill” i Na­tio­nal Pu­blic Radio.

Na­le­ży za­cho­wać do­zę scep­ty­cy­zmu wo­bec no­wych da­nych. Opu­bli­ko­wa­ne licz­by abor­cji za rok 2023 po­cho­dzą z mie­sięcz­ne­go ba­da­nia prze­pro­wa­dza­ne­go przez In­sty­tut Gut­t­ma­che­ra. War­to jed­nak za­uwa­żyć, że róż­ni się to od stan­dar­do­we­go spi­su świad­cze­nio­daw­ców abor­cyj­nych, któ­ry jest re­ali­zo­wa­ny przez Gut­t­ma­cher co trzy la­ta. Jak przy­zna­je sam in­sty­tut, ob­li­cze­nia opar­te na Mie­sięcz­nym Ba­da­niu Do­stęp­no­ści Abor­cyj­nej ko­rzy­sta­ją z „szczu­plej­sze­go ze­sta­wu da­nych” i ma­ją na ce­lu szyb­sze osza­co­wa­nie czę­sto­ści abor­cji. W związ­ku z tym, sza­cun­ki do­ty­czą­ce abor­cji w 2023 ro­ku mo­gą nie być tak wia­ry­god­ne, jak po­przed­nie rocz­ne pro­gno­zy Gut­t­ma­che­ra w tej kwestii.

Nie­któ­re me­dia i ko­men­ta­to­rzy nie­wąt­pli­wie wy­ko­rzy­sta­ją te naj­now­sze da­ne, aby ar­gu­men­to­wać, że no­wo uchwa­lo­ne prze­pi­sy pro-li­fe są nie­sku­tecz­ne. Jed­nak­że, przy obiek­tyw­nym spoj­rze­niu na spra­wę, da­ne wska­zu­ją na fakt, że zwięk­sze­nie do­stę­pu do abor­cji che­micz­nych mo­że pro­wa­dzić do wzro­stu licz­by aborcji.

War­to przy­po­mnieć, że w 2016 ro­ku Ad­mi­ni­stra­cja ds. Żyw­no­ści i Le­ków (FDA) prze­dłu­ży­ła li­mit wie­ku cią­żo­we­go dla abor­cji che­micz­nych z sied­miu do dzie­się­ciu ty­go­dni. W tym sa­mym cza­sie ogra­ni­czo­no licz­bę wi­zyt u le­ka­rza dla ko­biet sta­ra­ją­cych się o te­go ro­dza­ju abor­cję. Do­dat­ko­wo, w 2022 ro­ku ad­mi­ni­stra­cja pre­zy­den­ta Bi­de­na kon­ty­nu­owa­ła po­li­ty­kę za­po­cząt­ko­wa­ną w okre­sie pan­de­mii Co­vid-19, któ­ra umoż­li­wia­ła ko­bie­tom otrzy­my­wa­nie che­micz­nych pi­gu­łek abor­cyj­nych bez ko­niecz­no­ści oso­bi­ste­go ba­da­nia le­kar­skie­go. Te de­cy­zje ad­mi­ni­stra­cyj­ne i zmia­ny w prze­pi­sach mo­gą mieć istot­ny wpływ na czę­stość wy­stę­po­wa­nia abor­cji che­micz­nych, co z ko­lei mo­że wpły­nąć na ogól­ną licz­bę abor­cji. Jest to istot­ny aspekt, któ­ry war­to uwzględ­nić w de­ba­cie na te­mat sku­tecz­no­ści i kon­se­kwen­cji re­gu­la­cji do­ty­czą­cych aborcji.

Cho­ciaż naj­now­sze da­ne su­ge­ru­ją, że od cza­su de­cy­zji w spra­wie Dob­b­sa (24 czerw­ca Sąd Naj­wyż­szy Sta­nów Zjed­no­czo­nych ogło­sił wy­rok w spra­wie Dobbs prze­ciw­ko John­son Wo­me­n’s He­alth Or­ga­ni­za­tion, za po­mo­cą któ­re­go zniósł kon­sty­tu­cyj­ne pra­wo do abor­cji, usta­no­wio­ne przez pre­ce­den­so­wy wy­rok w spra­wie Roe prze­ciw­ko Wa­de sprzed pra­wie 50 lat) licz­ba abor­cji wzro­sła, ist­nie­ją na­dal sil­ne do­wo­dy sta­ty­stycz­ne na sku­tecz­ność no­wo uchwa­lo­nych prze­pi­sów pro-li­fe w za­po­bie­ga­niu abor­cjom i ra­to­wa­niu ży­cia. Trzy od­ręb­ne ana­li­zy da­nych do­ty­czą­cych uro­dzeń w Tek­sa­sie wy­ka­za­ły, że wpro­wa­dzo­na usta­wa Te­xas He­art­be­at Act przy­czy­ni­ła się do ura­to­wa­nia ży­cia po­nad 1000 osób miesięcznie.

 

JB
Fot.: pl.123rf.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj