Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Na prace konkursowe czekamy o tydzień dłużej!

W od­po­wie­dzi na na­pły­wa­ją­ce proś­by i du­że za­in­te­re­so­wa­nie pra­gnie­my po­in­for­mo­wać o prze­dłu­że­niu o ty­dzień ter­mi­nu zgła­sza­nia prac w XIX ogól­no­pol­skim kon­kur­sie dla mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki. Chcąc zwięk­szyć szan­se na wzię­cie udzia­łu w kon­kur­sie jak naj­licz­niej­szej gru­pie mło­dzie­ży, prze­dłu­ża­my ter­min zgła­sza­nia prac do piąt­ku 17 lu­te­go br.

Pra­ce moż­na zgła­szać w trzech ka­te­go­riach artystycznych:

  • li­te­rac­kiej – wiersz, opo­wia­da­nie, no­we­la, re­por­taż, ga­zet­ka szkolna,
  • pla­stycz­nej – pla­kat, gra­fi­ka, ma­lar­stwo, mon­taż, ga­blo­ta szkol­na i parafialna,
  • mul­ti­me­dial­nej – stro­na in­ter­ne­to­wa, film, pro­gram ra­dio­wy, pro­gram multimedialny.

Jak za­re­je­stro­wać swo­ją pracę?

Użyj for­mu­la­rza, do­stęp­ne­go na www.konkurs.pro-life.pl Wy­dru­kuj for­mu­larz bę­dą­cy po­twier­dze­niem elek­tro­nicz­nej re­je­stra­cji, któ­ry otrzy­masz ma­ilem. Pod­pisz for­mu­larz i po­proś o pod­pis ro­dzi­ców (w przy­pad­ku uczest­ni­ków nie­peł­no­let­nich) na­stęp­nie wy­ślij go pocz­tą lub ku­rie­rem do na­sze­go biu­ra. Je­śli przygotowałaś/eś pra­cę pla­stycz­ną, wy­ślij ją ra­zem z formularzem
Pra­ce li­te­rac­kie i mul­ti­me­dial­ne wgraj na ser­wer pod­czas re­je­stra­cji elektronicznej.

Osta­tecz­ny ter­min nad­sy­ła­nia prac: 17 lu­te­go 2023 r.

Al­fa­be­tycz­na li­sta lau­re­atów i wy­róż­nio­nych na www.pro-life.pl i Fa­ce­bo­oku: 28 lu­te­go 2023 r. Przy­jedź do Czę­sto­cho­wy na Ga­lę Fi­na­ło­wą 18 mar­ca 2023 r. Kon­kurs prze­zna­czo­ny jest dla mło­dzie­ży z ca­łej Pol­ski i roz­strzy­gnię­ty zo­sta­nie w trzech prze­dzia­łach wiekowych:

  • ucznio­wie klas IV – VI szkół podstawowych,
  • ucznio­wie klas VII – VIII szkół podstawowych,
  • ucznio­wie szkół ponadpodstawowych.

Kon­kurs „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Na­gro­dy:

  • dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych: sprzęt elek­tro­nicz­ny, gry plan­szo­we, książki,
  • dla uczniów szkół po­nad­pod­sta­wo­wych na­gro­dy pie­nięż­ne: I miej­sce – 2000 zł, II miej­sce – 1500 zł, III miej­sce – 1000 zł,
  • Wszyst­kie do­kład­niej­sze in­for­ma­cje, pla­kat, re­gu­la­min i for­mu­larz do­stęp­ne są www.konkurs.pro-life.pl.
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj