Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Ministerstwo Zdrowia karze lekarzy odmawiających aborcji

Lekarze. Fot.: pl.123rf.com

Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia wy­da­ło oświad­cze­nie do­ty­czą­ce po­sta­wy le­ka­rzy w kwe­stii abor­cji, za­zna­cza­jąc, że ci, któ­rzy od­ma­wia­ją prze­pro­wa­dze­nia za­bie­gu, nie bę­dą bra­ni pod uwa­gę do ob­ję­cia sta­no­wisk służ­bo­wych. Re­sort pod­kre­ślił, że ta­ka po­sta­wa na­ra­ża zdro­wie i ży­cie ko­biet, gdyż od­ma­wia się im do­stę­pu do le­gal­nej pro­ce­du­ry zgod­nej z pol­skim prawem.

W so­bo­tę, 24 lu­te­go re­sort opu­bli­ko­wał waż­ny ko­mu­ni­kat. „Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia in­for­mu­je, że le­ka­rze, któ­rzy na­ra­ża­li zdro­wie i ży­cie ko­biet, od­ma­wia­jąc ter­mi­na­cji cią­ży zgod­nej z pol­skim pra­wem, nie zo­sta­ną po­wo­ła­ni na kon­sul­tan­tów kra­jo­wych i wo­je­wódz­kich” – prze­ka­zał re­sort w krót­kim komunikacie.

Kon­sul­ta­cji me­dycz­ni na szcze­blu kra­jo­wym, no­mi­no­wa­ni przez mi­ni­stra zdro­wia spo­śród spe­cja­li­stów w ob­sza­rach me­dy­cy­ny, far­ma­cji oraz in­nych dzie­dzin zwią­za­nych z opie­ką zdro­wot­ną, od­gry­wa­ją oni istot­ną ro­lę w kształ­to­wa­niu po­li­ty­ki zdro­wot­nej kra­ju. Jak do­no­si por­tal Me­do­net, ich za­da­nia obej­mu­ją m.in. udzie­la­nie fa­cho­wych po­rad do­ty­czą­cych im­ple­men­ta­cji prio­ry­te­tów Na­ro­do­we­go Pro­gra­mu Zdro­wia oraz in­nych ini­cja­tyw zdro­wot­nych, wy­da­wa­nie opi­nii w spra­wie skie­ro­wań pa­cjen­tów na le­cze­nie lub ba­da­nia po­za gra­ni­ca­mi Pol­ski oraz pro­gno­zo­wa­nie po­trzeb zdro­wot­nych w swo­ich specjalizacjach.

Z ko­lei kon­sul­tan­ci wo­je­wódz­cy, mia­no­wa­ni przez wo­je­wo­dę we współ­pra­cy z mi­ni­strem zdro­wia, peł­nią istot­ną ro­lę na szcze­blu re­gio­nal­nym. Ich obo­wiąz­ki obej­mu­ją mię­dzy in­ny­mi wnio­sko­wa­nie do okrę­go­wych rad sa­mo­rzą­dów za­wo­do­wych o prze­pro­wa­dze­nie kon­tro­li spraw­dza­ją­cej, czy oso­by wy­ko­nu­ją­ce za­wód me­dycz­ny w da­nym re­gio­nie speł­nia­ją wy­mo­gi za­wo­do­we oraz sku­tecz­nie re­ali­zu­ją swo­je obo­wiąz­ki wo­bec pacjentów.

We­dług Szy­mo­na Ho­łow­ni, li­de­ra ru­chu Pol­ska 2050, wszyst­kie za­po­wia­da­ne pro­jek­ty ustaw do­ty­czą­ce kwe­stii abor­cji zo­sta­ły już zło­żo­ne w Sej­mie. Pod­czas brie­fin­gu w Cie­cha­no­wie, Ho­łow­nia po­in­for­mo­wał, że po kon­sul­ta­cjach z róż­ny­mi ugru­po­wa­nia­mi po­li­tycz­ny­mi, w tym Kon­fe­de­ra­cją i Pra­wem i Spra­wie­dli­wo­ścią, nie wpły­nę­ły żad­ne no­we pro­jek­ty od tych partii.

„Je­stem go­to­wy, aby­śmy w Sej­mie te pro­jek­ty pro­ce­do­wa­li, al­bo na pierw­szym po­sie­dze­niu po wy­bo­rach, al­bo na ostat­nim po­sie­dze­niu przed wy­bo­ra­mi sa­mo­rzą­do­wy­mi. Z mo­jej stro­ny na pew­no nie bę­dzie żad­ne­go blo­ko­wa­nia ni­cze­go. Prze­ciw­nie, uwa­żam, że te pro­jek­ty po­win­ny być jak naj­szyb­ciej w Sej­mie czy­ta­ne” – dodał.

Mi­ni­ster Zdro­wia, Iza­be­la Lesz­czy­na, przed­sta­wi­ła pa­kiet roz­wią­zań „Bez­piecz­na, świa­do­ma Ja” na po­cząt­ku ro­ku, któ­ry obej­mu­je sze­reg kwe­stii do­ty­czą­cych zdro­wia ko­biet, ta­kich jak in vi­tro, ba­da­nia pre­na­tal­ne, ter­mi­na­cja cią­ży czy edu­ka­cja zdrowotna.

War­to za­zna­czyć, że le­ka­rze, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się od­mó­wić prze­pro­wa­dze­nia abor­cji, czy­nią to w opar­ciu o przy­się­gę hi­po­kra­te­sow­ską, w ra­mach któ­rej zo­bo­wią­zu­ją się do nie­szko­dze­nia pa­cjen­tom oraz prze­strze­ga­nia etycz­nych za­sad prak­ty­ki me­dycz­nej. Jed­nak­że, po­mi­mo te­go, mi­ni­ster­stwo zdro­wia po­sta­no­wi­ło wy­klu­czyć ich z moż­li­wo­ści ob­ję­cia sta­no­wisk kon­sul­tan­tów kra­jo­wych i wo­je­wódz­kich. Ta de­cy­zja rzu­ca cień wąt­pli­wo­ści na pro­fe­sjo­na­lizm le­ka­rzy oraz na­ru­sza ich pra­wo do kie­ro­wa­nia się wła­sny­mi prze­ko­na­nia­mi mo­ral­ny­mi w wy­ko­ny­wa­niu za­wo­du. Po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji o no­mi­na­cjach na sta­no­wi­ska kon­sul­tan­tów me­dycz­nych po­win­no być opar­te na kom­pe­ten­cjach za­wo­do­wych, do­świad­cze­niu oraz zdol­no­ściach interpersonalnych.

 

JB
Źró­dło: medonet.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj