Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

List otwarty do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, w sprawie ochrony życia każdego człowieka

Dziecko z matką. Fot.: pl.123rf.com

Wy­ra­ża­my za­nie­po­ko­je­nie wy­po­wie­dzią Pre­mie­ra Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kie­go dla Ty­go­dni­ka WPROST, de­kla­ru­ją­cą po­now­ne wpro­wa­dze­nie abor­cji eu­ge­nicz­nej do pol­skie­go po­rząd­ku prawnego.

Wy­po­wiedź ta po­zo­sta­je w kontrze do Pań­skie­go sta­no­wi­ska, wy­ra­ża­ją­ce­go sprze­ciw wo­bec le­gal­no­ści abor­cji eu­ge­nicz­nej w Pol­sce, do osią­gnięć Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy w kwe­stii ochro­ny ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia, a przede wszyst­kim: pro­po­no­wa­na zmia­na by­ła­by nie­zgod­na z kon­sty­tu­cją RP.

Przy­po­mnij­my:

  • To głów­nie dzię­ki ini­cja­ty­wie po­słów Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy do­szło do wy­da­nia przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orze­cze­nia z 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r., któ­re w ca­ło­ści uchy­li­ło re­gu­la­cje praw­ne, do­pusz­cza­ją­ce abor­cję eu­ge­nicz­ną i po­twier­dzi­ło kon­sty­tu­cyj­ne gwa­ran­cje ochro­ny ży­cia dzie­ci z nie­po­myśl­ną dia­gno­zą prenatalną.
  • Tę do­brą zmia­nę praw­ną wzmoc­nił Sejm, uchwa­la­jąc w ma­ju br. rzą­do­wy pro­jekt Usta­wy o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym, któ­ry po raz pierw­szy od 30 lat wpro­wa­dza sys­te­mo­we roz­wią­za­nia zna­czą­co po­pra­wia­ją­ce wa­run­ki ma­te­rial­ne ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z niepełnosprawnością.

Po­zy­tyw­ny kie­ru­nek dzia­łań Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy nie mo­że zo­stać za­prze­pasz­czo­ny. Wy­po­wiedź Pre­mie­ra Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kie­go cał­ko­wi­cie igno­ru­je udo­ku­men­to­wa­ne ne­ga­tyw­ne skut­ki psy­cho­spo­łecz­ne abor­cji dla ko­biet, męż­czyzn i ro­dzin oraz pro­wa­dzi do wy­wo­ła­nia no­we­go kon­flik­tu spo­łecz­ne­go. Przy­wró­ce­nie abor­cji eu­ge­nicz­nej w ża­den spo­sób nie za­do­wo­li śro­do­wisk pro­abor­cyj­nych eska­lu­ją­cych swo­je żą­da­nia. Le­ga­li­zo­wa­nie men­tal­no­ści pro­abor­cyj­nej po­zo­sta­je nie­do­pusz­czal­ne w sy­tu­acji, gdy wskaź­nik dziet­no­ści pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa sta­le się ob­ni­ża, a rok 2022 przy­niósł naj­mniej­szą licz­bę uro­dzeń w okre­sie po­wo­jen­nym w na­szym kraju.

Wy­ra­ża­my ka­te­go­rycz­ny sprze­ciw wo­bec prób in­stru­men­tal­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia w kam­pa­nii wy­bor­czej ochro­ny ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci oraz de­kla­ro­wa­nia dzia­łań, któ­re ma­ją na ce­lu po­now­ną le­ga­li­za­cję abor­cji eu­ge­nicz­nej w ja­kiej­kol­wiek for­mie prawnej.

Nie­go­dzi­wo­ścią jest po­stu­lo­wa­nie go­to­wo­ści po­zba­wie­nia fun­da­men­tal­ne­go pra­wa do ży­cia okre­ślo­nej gru­py spo­łecz­nej dla do­raź­nych ce­lów politycznych.

Zwra­ca­my się z ape­lem do Pre­zy­dium Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści o za­ję­cie naj­póź­niej do 15 lip­ca br. jed­no­znacz­ne­go sta­no­wi­ska w spra­wie ochro­ny ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci od­no­szą­cej się do abor­cji eu­ge­nicz­nej, abor­cji wy­ko­ny­wa­nej ze wzglę­dów spo­łecz­nych („na żądanie”).

 

Za za­rząd

Woj­ciech Zię­ba, prezes

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj