Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Letnie odcinki Projektu LIFE: Odkryj tajemnice rozwoju dziecka przed narodzeniem

Letnie odcinki Projektu Life

Za­pra­sza­my na nie­zwy­kłą po­dróż do świa­ta roz­wo­ju pre­na­tal­ne­go. W ra­mach let­nich od­cin­ków Pro­jek­tu LIFE, pre­zen­tu­je­my se­rię krót­kich fil­mów po­świę­co­nych aspek­tom roz­wo­ju dziec­ka przed na­ro­dze­niem. Bę­dzie­my pu­bli­ko­wać łącz­nie dzie­więć od­cin­ków, co ty­dzień od­kry­wa­jąc ko­lej­ny etap te­go nie­zwy­kłe­go procesu.

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak i Mar­cin No­wak, człon­ko­wie Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, za­bio­rą nas w po­dróż w głąb ta­jem­ni­cze­go świa­ta prenatalnego.

Każ­dy od­ci­nek let­nie­go Pro­jek­tu LIFE prze­no­si nas w świat in­ten­syw­nych zmian, w któ­rym dziec­ko ro­śnie i roz­wi­ja się w spo­sób nie­zwy­kły. Do­wia­du­je­my się o pierw­szych sy­gna­łach do­ty­czą­cych do­mi­na­cji rę­ki, o roz­wo­ju mó­zgu, od­kry­wa­my od­ru­chy, zdol­no­ści ob­ser­wa­cji i wie­le in­nych fa­scy­nu­ją­cych aspek­tów roz­wo­ju prenatalnego.

Pro­jekt LIFE to nie tyl­ko na­uka, ale rów­nież in­spi­ra­cja i za­chę­ta do głęb­sze­go za­sta­no­wie­nia się nad ta­jem­ni­cą ży­cia i je­go nie­zwy­kły­mi po­cząt­ka­mi. Po­przez przy­bli­że­nie nie­zna­nych aspek­tów roz­wo­ju pre­na­tal­ne­go, pro­jekt sta­wia so­bie za za­da­nie wzbu­dzić sza­cu­nek i uzna­nie dla ży­cia po­czę­te­go, aby pro­mo­wać świa­do­my i od­po­wie­dzial­ny sto­su­nek do rodzicielstwa.

Let­ni Pro­jekt LIFE to nie tyl­ko prze­ka­za­nie wie­dzy, ale tak­że po­dróż do ser­ca ro­dzi­ciel­stwa i ta­jem­nic ży­cia. Przy­go­tuj­my się na fa­scy­nu­ją­cą po­dróż w głąb ta­jem­ni­cze­go świa­ta dziec­ka przed na­ro­dze­niem i po­znaj­my je­go nie­zwy­kły rozwój!

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj