Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Kontrowersyjna propozycja holenderskich lekarzy: Eutanazja przez zagłodzenie

Stop. Fot.: pl.123rf.com

Ruch eu­ta­na­zyj­ny nie tyl­ko po­pu­la­ry­zu­je kon­tro­wer­syj­ne me­to­dy, ta­kie jak śmier­tel­ny za­strzyk czy wspo­ma­ga­ne sa­mo­bój­stwo, ale tak­że od­wo­łu­je się do prak­ty­ki okre­śla­nej ja­ko VSED, czy­li „do­bro­wol­ne za­prze­sta­nie je­dze­nia i picia”. 

W ra­mach te­go po­dej­ścia, któ­re czę­sto jest na­zy­wa­ne w ję­zy­ku po­tocz­nym „śmier­cią gło­do­wą”, oso­by de­cy­du­ją­ce się na VSED czę­sto po­trze­bu­ją wspar­cia me­dycz­ne­go w ła­go­dze­niu cier­pień zwią­za­nych z gło­dem i od­wod­nie­niem. Bez ta­kiej po­mo­cy, do­zna­wa­ne bó­le sta­ją się nie do zniesienia.

VSED jest pro­mo­wa­ny przez gru­py ta­kie jak Com­pas­sion i Cho­ices for the Se­niors. We­dług in­for­ma­cji ser­wi­su Dutch News, do­tych­cza­so­wa prak­ty­ka sto­so­wa­nia eu­ta­na­zji me­to­dą VSED wo­bec osób star­szych zo­sta­ła zre­wi­do­wa­na przez ho­len­der­ską fe­de­ra­cję le­kar­ską KNMG, któ­ra usu­nę­ła do­tych­cza­so­wą gra­ni­cę wiekową.

Wy­po­wiedź pra­cow­ni­ka ho­spi­cjum su­ge­ru­je po­trze­bę stwo­rze­nia prze­strze­ni dla młod­szych osób, któ­re pra­gną za­koń­czyć ży­cie, od­ma­wia­jąc je­dze­nia i pi­cia. Le­kar­ka De Gra­eff prze­ko­nu­je, że je­śli ta­ka de­cy­zja zo­sta­nie pod­ję­ta, le­piej by­ło­by do­ko­nać te­go w śro­do­wi­sku, w któ­rym moż­na otrzy­mać wspar­cie, niż po­zo­sta­wiać jed­nost­ki sa­me sobie.

We­dług da­nych, do­tych­cza­so­wa prak­ty­ka VSED w Ho­lan­dii do­ty­czy­ła głów­nie osób star­szych, przy czym rocz­nie pod­da­wa­no jej oko­ło 700 osób. Cał­ko­wi­ta licz­ba przy­pad­ków eu­ta­na­zji w kra­ju wy­no­si obec­nie pra­wie 8 ty­się­cy rocz­nie. War­to za­zna­czyć, że wcze­śniej­sze ogra­ni­cze­nie wie­ko­we nie za­wsze by­ło prze­strze­ga­ne, jak mia­ło to miej­sce w 2019 ro­ku, gdy 17-let­nia Noa Po­tho­ven zo­sta­ła pod­da­na gło­dze­niu za zgo­dą ro­dzi­ców z po­wo­du trau­ma­tycz­ne­go prze­ży­cia po gwałcie.

Zmia­na po­li­ty­ki do­ty­czą­cej gra­ni­cy wie­ko­wej w prak­ty­ce VSED, su­ge­ru­je, że te­raz tak­że młod­si lu­dzie mo­gą być pod­da­wa­ni tej kon­tro­wer­syj­nej me­to­dzie eu­ta­na­zji. De­cy­zja ta bu­dzi oba­wy, że nor­ma­li­za­cja mo­że wpły­nąć na mło­de po­ko­le­nie, za­cie­ra­jąc gra­ni­ce w kwe­stii war­to­ści i sza­cun­ku dla ludz­kie­go ży­cia. Mo­że sta­no­wić wy­zwa­nie dla re­la­cji mię­dzy pa­cjen­ta­mi a le­ka­rza­mi, sta­wia­jąc py­ta­nia do­ty­czą­ce ro­li i ety­ki za­wo­do­wej lekarzy.

 

JB
LifeNews.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj