Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Konkurs dla dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

I miejsce, Konkurs dla dzieci, Helena Michalik

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka za­pra­sza dzie­ci do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie pla­stycz­nym, któ­ry or­ga­ni­zo­wa­ny jest pod ha­słem „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”. Ter­min nad­sy­ła­nia prac upły­wa 30 kwiet­nia 2023 ro­ku. W ubie­głym ro­ku na­de­sła­no na nie­go bli­sko 3500 prac.

„Nasz kon­kurs ma na ce­lu za­chę­ce­nie na­uczy­cie­li i ro­dzi­ców do roz­mów z dzieć­mi, na te­mat war­to­ści ro­dzi­ny w ży­ciu. Ro­dzi­na jest ko­leb­ką roz­wo­ju oso­bo­wo­ści każ­de­go człon­ka, szcze­gól­nie dziec­ka. To w niej zdo­by­wa się umie­jęt­no­ści, wie­dzę, ję­zyk, kształ­tu­je uczu­cia i nor­my po­stę­po­wa­nia. Li­czy­my na du­ży od­zew dzie­ci, ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców” – mó­wi Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Kon­kurs ma za­chę­cić wszyst­kich wy­cho­waw­ców do zwró­ce­nia uwa­gi dzie­ciom na war­to­ści i wię­zi ro­dzin­ne w bu­do­wa­niu po­czu­cia bli­sko­ści i mi­ło­ści. Po­roz­ma­wia­nia z ni­mi o po­trze­bie otwar­to­ści, tro­ski i ra­do­ści pły­ną­cej ze wspól­ne­go ży­cia. Udział w kon­kur­sie stwa­rza tak­że moż­li­wość roz­wi­ja­nia uzdol­nień oraz za­in­te­re­so­wań dziec­ka przez po­szu­ki­wa­nie róż­no­rod­nych roz­wią­zań plastycznych.

Do uczest­nic­twa w kon­kur­sie pt. „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” za­pro­szo­ne są dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym oraz z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych. Wa­run­kiem uczest­nic­twa jest na­de­sła­nie wy­ge­ne­ro­wa­ne­go, pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go oraz pra­cy pla­stycz­nej, bę­dą­cej twór­czą in­ter­pre­ta­cją ty­tu­łu kon­kur­su. Pra­ce na­le­ży prze­słać pocz­tą do 30 kwiet­nia 2023 r. pod ad­res: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków, z do­pi­skiem na ko­per­cie: „Kon­kurs dla dzie­ci”. Pra­ce moż­na też do­star­czyć oso­bi­ście do biu­ra organizatora.

Na kon­kurs moż­na zgła­szać pra­ce pla­stycz­ne wy­ko­na­ne do­wol­ną tech­ni­ką. Ju­ry kon­kur­so­we oce­ni przede wszyst­kim uję­cie te­ma­tu, wy­bór tech­ni­ki, sta­ran­ność i sa­mo­dziel­ność wy­ko­na­nia pra­cy. Lau­re­aci otrzy­ma­ją dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we ta­kie jak gry, książ­ki, ar­ty­ku­ły pla­stycz­ne, in­stru­men­ty mu­zycz­ne, puz­zle. W jed­nej pacz­ce moż­na wy­słać pra­ce wszyst­kich przed­szko­la­ków czy uczniów z grupy/klasy.

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su i pu­bli­ka­cja li­sty Lau­re­atów bę­dzie mia­ła miej­sce 26 ma­ja 2023 roku.

Ho­no­ro­wy pa­tro­nat nad kon­kur­sem ob­ję­li Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki oraz Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty. Pa­tro­na­ta­mi me­dial­ny­mi są: TVP ABC, „Staś”, „Wy­cho­waw­ca”, „Do­bre No­wi­ny”, „Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Fa­mi­lio­lo­gicz­ne”, „Pro­my­czek Do­bra”, „Ma­ły Pro­my­czek Do­bra”, „Kre­da”, oraz „Ma­ły Gość Niedzielny”.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce kon­kur­su, w tym re­gu­la­min i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do­stęp­ne są na stro­nie: pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka dzia­ła od 1999 r. Zaj­mu­je się po­zy­tyw­ną edu­ka­cją pro-li­fe oraz po­mo­cą cha­ry­ta­tyw­ną dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz dla sa­mot­nych mam w nie­ocze­ki­wa­nych cią­żach, dla któ­rych pro­wa­dzi Te­le­fon Za­ufa­nia Pro-Life.

 

jb/ PSOŻC

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj