Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Konferencja Tuska: Pigułka „dzień po” bez recepty

Pigułka. Fot.: pl.123rf.com

Do­nald Tusk za­po­wie­dział, że pi­guł­ki „dzień po” bę­dą do­stęp­ne bez ko­niecz­no­ści po­sia­da­nia re­cep­ty. Pre­mier szcze­gó­ło­wo omó­wił tak­że swo­je nie­daw­ne spo­tka­nie z pre­zy­den­tem An­drze­jem Dudą.

W KPRM od­by­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów Do­nal­da Tu­ska. Pre­mier roz­po­czął od kwe­stii „praw i wol­no­ści kobiet”.

Pre­mier za­zna­czył, że oma­wia­ne pro­duk­ty zo­sta­ły nie­uza­sad­nie­nie wpi­sa­ne do usta­wy ja­ko pre­pa­ra­ty wy­ma­ga­ją­ce re­cep­ty, co prak­tycz­nie unie­moż­li­wia ich do­stęp­ność. W wy­ni­ku dys­ku­sji w ra­mach ko­ali­cji rzą­do­wej zde­cy­do­wa­no się na wspól­ne przed­sta­wie­nie pro­po­zy­cji zmia­ny tej usta­wy. W re­zul­ta­cie te­go dzia­ła­nia środ­ki te bę­dą do­stęp­ne bez ko­niecz­no­ści po­sia­da­nia recepty.

Pre­mier pod­kre­ślił rów­no­cze­śnie, że Pol­ska obok Wę­gier, jest je­dy­nym kra­jem w Unii Eu­ro­pej­skiej, któ­ry wpro­wa­dził te­go ro­dza­ju restrykcje.

Pi­guł­ka „dnia na­stęp­ne­go” mo­że mieć dzia­ła­nie an­ty­kon­cep­cyj­ne tyl­ko wte­dy, gdy w cy­klu nie wy­stą­pi­ła jesz­cze owu­la­cja. W sy­tu­acji, gdy do­szło do po­czę­cia dziec­ka, ta­blet­ka dzia­ła wcze­sno­po­ron­nie, czy­li uśmier­ca po­czę­te ludz­kie życie.

Na­le­ży za­zna­czyć, że uży­wa­nie tzw. pi­gu­łek „dzień po” mo­że pro­wa­dzić do istot­nych prze­mian w kul­tu­rze po­staw i re­la­cji mię­dzy­ludz­kich, pro­mu­jąc swo­bo­dę sek­su­al­ną oraz brak ko­niecz­no­ści po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za po­dej­mo­wa­nie in­tym­nych związków.

We­dług eks­per­tów pi­guł­ka „dzień po” jest uzna­wa­na za pre­pa­rat o du­żym stop­niu in­wa­zyj­no­ści i po­ten­cjal­nie nie­bez­piecz­ny dla roz­wo­ju psy­cho­sek­su­al­ne­go osób nie­peł­no­let­nich. W świe­tle te­go, eks­per­ci uwa­ża­ją, że ro­dzi­ce ma­ją obo­wią­zek sprze­ci­wu wo­bec swo­bod­ne­go ob­ro­tu tym środ­kiem. Rów­nież po­li­ty­cy po­win­ni po­dzie­lać ten obowiązek.

 

JB
Źró­dło: polsatnews.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj