fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Konferencja „Oswoić tabu niepełnosprawności. Perspektywa rodzica”

Kon­fe­rencja popu­larno-naukowa dla nauczy­cieli, wycho­wawców dzieci i mło­dzieży oraz rodziców.

Zagad­nienia:

  • „Wasze dziecko jest chore”. Empa­tyczna infor­macja o dia­gnozie – dr hab. n. med. Jolanta Goździk, Kra­kowskie Hospicjum dla Dzieci imienia ks. J. Tischnera.
  • „Jestem żoną, jestem mężem”. Nie­zwykłe dziecko w zwykłym życiu mał­żeńskim, zawo­dowym, towa­rzyskim – Marcin Kaniewski, psy­cholog i psy­cho­te­ra­peuta
  • „Nasze zdrowe dzieci”. Jak je zaopie­kować? – Mag­dalena Sabik, pedagog, tera­peuta.
  • „U nas wszystko ok”. Wyparcie choroby wła­snego dziecka – Radosław Skubis, psy­cholog Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.
  • „Czy Pan Bóg o nas zapo­mniał?”. Opieka dusz­pa­sterska dla rodziców dzieci nie­peł­no­sprawnych – ks. dr Paweł Gałuszka, dr Urszula Miernik – Wydział Dusz­pa­sterstwa Rodzin Kurii Metro­po­li­tarnej w Kra­kowie /Fundacja Pomocy Rodzinie w Kra­kowie.
23 listopada 2019 r., 9:00–15:00
Uni­wer­sytet Peda­go­giczny, ul. Pod­cho­rążych 2, Kraków

Opłata za uczest­nictwo: 30 zł (przy wpłacie do 31 paź­dziernika) lub 50 zł (wpłata do 20 listopada). W cenie kawa, herbata, cia­steczka i mate­riały kon­fe­ren­cyjne. Opłatę za kon­fe­rencję można ure­gu­lować na miejscu.

For­mularz zgło­szenia:
 
Osoba:
Imię:
Nazwisko:
Ulica, numer domu i miesz­kania:
Kod pocztowy:
Miej­scowość:
E‑mail:
Numer telefonu:
Proszę o zaświad­czenie o udziale w kon­fe­rencji: TakNie

Miejsce na ewen­tualną kore­spon­dencję do Sto­wa­rzy­szenia:

Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

 

Infor­macje i zgło­szenia także: tel. 12 421–08-43 (w godz. 8–16) lub biuro@pro-life.pl

Szcze­gółowy program, nazwiska pre­le­gentów i pozo­stałe infor­macje wkrótce.

Loka­li­zacja kon­fe­rencji:

Wyda­rzenie na Face­booku:

Orga­ni­za­torzy:

Patronat honorowy:

%d bloggers like this: