fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Konferencja „Oswoić tabu niepełnosprawności. Perspektywa rodzica”

Kon­fe­rencja popu­larno-naukowa dla nauczy­cieli, wycho­wawców dzieci i mło­dzieży oraz rodziców.

Zagad­nienia:

 • „Wasze dziecko jest chore”. Empa­tyczna infor­macja o dia­gnozie – dr hab. n. med. Jolanta Goździk, Kra­kowskie Hospicjum dla Dzieci imienia ks. J. Tischnera.
 • „Jestem żoną, jestem mężem”. Nie­zwykłe dziecko w zwykłym życiu mał­żeńskim, zawo­dowym, towa­rzyskim – Marcin Kaniewski, psy­cholog i psychoterapeuta
 • „Nasze zdrowe dzieci”. Jak je zaopie­kować? – Mag­dalena Sabik, pedagog, terapeuta.
 • „U nas wszystko ok”. Wyparcie choroby wła­snego dziecka – Radosław Skubis, psy­cholog Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.
 • „Czy Pan Bóg o nas zapo­mniał?”. Opieka dusz­pa­sterska dla rodziców dzieci nie­peł­no­sprawnych – ks. dr Paweł Gałuszka, dr Urszula Miernik – Wydział Dusz­pa­sterstwa Rodzin Kurii Metro­po­li­tarnej w Kra­kowie /Fundacja Pomocy Rodzinie w Krakowie.
23 listopada 2019 r., 9:00–15:00
Uni­wer­sytet Peda­go­giczny, ul. Pod­cho­rążych 2, Kraków

Opłata za uczest­nictwo: 30 zł (przy wpłacie do 31 paź­dziernika) lub 50 zł (wpłata do 20 listopada). W cenie kawa, herbata, cia­steczka i mate­riały kon­fe­ren­cyjne. Opłatę za kon­fe­rencję można ure­gu­lować na miejscu.

For­mularz zgłoszenia:
 

  Osoba:
  Imię:
  Nazwisko:
  Ulica, numer domu i mieszkania:
  Kod pocztowy:
  Miej­scowość:
  E‑mail:
  Numer telefonu:
  Proszę o zaświad­czenie o udziale w konferencji: TakNie

  Miejsce na ewen­tualną kore­spon­dencję do Stowarzyszenia:

  Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

   

  Infor­macje i zgło­szenia także: tel. 12 421–08-43 (w godz. 8–16) lub biuro@pro-life.pl

  Szcze­gółowy program, nazwiska pre­le­gentów i pozo­stałe infor­macje wkrótce.

  Loka­li­zacja konferencji:

  Wyda­rzenie na Facebooku:

  Orga­ni­za­torzy:

  Patronat honorowy:

  Share on facebook
  Udostępnij
  Share on twitter
  Tweetnij
  Share on print
  Wydrukuj