Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Konferencja „Oswoić tabu niepełnosprawności. Perspektywa rodzica”

Kon­fe­ren­cja po­pu­lar­no-na­uko­wa dla na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców dzie­ci i mło­dzie­ży oraz rodziców.

Za­gad­nie­nia:

  • „Wa­sze dziec­ko jest cho­re”. Em­pa­tycz­na in­for­ma­cja o dia­gno­zie – dr hab. n. med. Jo­lan­ta Goź­dzik, Kra­kow­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci imie­nia ks. J. Tischnera.
  • „Je­stem żo­ną, je­stem mę­żem”. Nie­zwy­kłe dziec­ko w zwy­kłym ży­ciu mał­żeń­skim, za­wo­do­wym, to­wa­rzy­skim – Mar­cin Ka­niew­ski, psy­cho­log i psychoterapeuta
  • „Na­sze zdro­we dzie­ci”. Jak je za­opie­ko­wać? – Mag­da­le­na Sa­bik, pe­da­gog, terapeuta.
  • „U nas wszyst­ko ok”. Wy­par­cie cho­ro­by wła­sne­go dziec­ka – Ra­do­sław Sku­bis, psy­cho­log Al­ma Spei Ho­spi­cjum dla Dzieci.
  • „Czy Pan Bóg o nas za­po­mniał?”. Opie­ka dusz­pa­ster­ska dla ro­dzi­ców dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych – ks. dr Pa­weł Ga­łusz­ka, dr Ur­szu­la Mier­nik – Wy­dział Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin Ku­rii Me­tro­po­li­tar­nej w Kra­ko­wie /Fundacja Po­mo­cy Ro­dzi­nie w Krakowie.
23 li­sto­pa­da 2019 r., 9:00–15:00
Uni­wer­sy­tet Pe­da­go­gicz­ny, ul. Pod­cho­rą­żych 2, Kra­ków

Opła­ta za uczest­nic­two: 30 zł (przy wpła­cie do 31 paź­dzier­ni­ka) lub 50 zł (wpła­ta do 20 li­sto­pa­da). W ce­nie ka­wa, her­ba­ta, cia­stecz­ka i ma­te­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne. Opła­tę za kon­fe­ren­cję moż­na ure­gu­lo­wać na miejscu.

For­mu­larz zgłoszenia:
 
[con­tact-for­m‑7 id=„2406” title=„Zgłoszenie na konferencję”]

 

In­for­ma­cje i zgło­sze­nia tak­że: tel. 12 421–08-43 (w godz. 8–16) lub biuro@pro-life.pl

Szcze­gó­ło­wy pro­gram, na­zwi­ska pre­le­gen­tów i po­zo­sta­łe in­for­ma­cje wkrótce.

Lo­ka­li­za­cja konferencji:

Wy­da­rze­nie na Facebooku:

Or­ga­ni­za­to­rzy:

Pa­tro­nat honorowy:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj