Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Kielce: Marsz dla życia przejdzie ulicami

Marsz dla Ży­cia i Ro­dzi­ny, Msza św. oraz X Ju­bi­le­uszo­we Uwiel­bie­nie w Cen­trum Mia­sta pod ha­słem „Czy wie­rzysz?” – to naj­waż­niej­sze ele­men­ty wy­da­rze­nia pro – li­ve, któ­re za­pla­no­wa­no w Kiel­cach 12 czerw­ca. Ha­słem te­go­rocz­ne­go Mar­szu dla Ży­cia i Ro­dzi­ny bę­dą sło­wa: „I ślu­bu­ję Ci”.

„Po­przez udział w Mar­szu uczest­ni­cy pra­gną opo­wie­dzieć się po stro­nie ży­cia i tym sa­mym po­twier­dzić zna­cze­nie pod­sta­wo­wej war­to­ści ludz­kie­go ży­cia od po­czę­cia oraz war­to­ści ro­dzi­ny” – pi­sze w za­pro­sze­niu bi­skup kie­lec­ki Jan Piotrowski.

„Za­chę­cam do udzia­łu w Mar­szu wszyst­kich, któ­rym dro­gie są ewan­ge­licz­ne war­to­ści ży­cia i ro­dzi­ny. Szcze­gól­ną za­chę­tę kie­ru­ję do ro­dzin z dzieć­mi. Wszyst­kich die­ce­zjan za­chę­cam do mo­dli­twy w in­ten­cji obro­ny ży­cia ludz­kie­go i ro­dzi­ny oraz pro­mo­wa­nia tych war­to­ści w swo­ich śro­do­wi­skach” – pro­si bi­skup kielecki.

Marsz dla Ży­cia i Ro­dzi­ny, or­ga­ni­zo­wa­ny przez ru­chy i sto­wa­rzy­sze­nia ka­to­lic­kie die­ce­zji kie­lec­kiej, roz­pocz­nie się w nie­dzie­lę, 12 czerw­ca Mszą św. w ba­zy­li­ce ka­te­dral­nej o godz. 16. Eu­cha­ry­stii bę­dzie prze­wod­ni­czył abp Hen­ryk Ja­go­dziń­ski – nun­cjusz apo­stol­ski w Gha­nie. Na­stęp­nie uczest­ni­cy wy­ru­szą z Pla­cu Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny i przej­dą uli­ca­mi cen­trum Kielc do Par­ku Miejskiego.

Zwień­cze­niem mar­szu bę­dzie X Uwiel­bie­nie w Cen­trum Miasta.

Ha­sło te­go­rocz­ne­go Uwiel­bie­nia brzmi: „Czy wie­rzysz”? „To fun­da­men­tal­ne py­ta­nie, jest czę­ścią skła­do­wą re­la­cji do któ­rej za­pra­sza Chry­stus. Nie da się bu­do­wać jed­no­ści z Bo­giem bez za­ufa­nia Mu i wia­ry w to, że Chry­stus chcę na­sze­go zba­wie­nia, że to co mó­wi jest praw­dą, że nas ko­cha i zro­bi wszyst­ko aby­śmy przy Nim wy­trwa­li. U fun­da­men­tów więc na­szej re­la­cji i de­cy­zji jest wia­ra Te­mu, któ­ry od­dał za nas ży­cie. Niech to spo­tka­nie bę­dzie oka­zją do jej wy­ra­że­nia” – na­pi­sa­no na stro­nie in­ter­ne­to­wej die­ce­zji kieleckiej.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi wy­da­rze­nia są: Sto­wa­rzy­sze­nie Dwa Przy­mie­rza, Ak­cja Ka­to­lic­ka Die­ce­zji Kie­lec­kiej, Wo­je­wódz­ki Dom Kul­tu­ry im. Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go w Kiel­cach, Ze­spół To On.

Spe­cjal­ny­mi go­ść­mi bę­dą Ma­leo, Ar­ka­dio, Da­niel Woj­da, An­na Ma­dej. Tra­dy­cyj­nie spo­tka­nie po­pro­wa­dzi ze­spół To­On. Do tań­ca za­grze­ją Krysz­tał­ki. Nie mo­że Cię tam za­brak­nąć i Two­ich zna­jo­mych – za­chę­ca­ją organizatorzy.

Mar­sze dla ży­cia są pięk­ny­mi ma­ni­fe­sta­cja­mi przy­wią­za­nia do tra­dy­cyj­nych war­to­ści ro­dzin­nych i po­sza­no­wa­nia ży­cia każ­dej oso­by ludz­kiej, od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. To pięk­ne świę­to ży­cia, któ­re po­ka­zu­je w prze­strze­ni pu­blicz­nej jak wie­lu z nas jest za war­to­ścia­mi ro­dzin­ny­mi i za pięk­nem ży­cia małżeńskiego.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj