fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Rumunia zakazuje gender studies

Par­lament Rumunii podobnie jak Węgier, zakazał pro­pa­go­wania ide­ologii gender we wszystkich insty­tu­cjach zaj­mu­jących się edu­kacją.

Wiadomości

Lekarze sugerowali aborcję. Urodziła zdrową dziewczynkę

Bry­tyjka Kim­berley James będąc w 12 tygodniu ciąży dowie­działa się, że jej dziecko z powodu wro­dzonych wad nie ma szans na prze­życie. 24-letnia mama nie zde­cy­dowała się na aborcję i uro­dziła zdrową dziew­czynkę.

Wiadomości

Narodowa tragedia Anglii i Walii

W 2019 roku w Anglii i Walii odno­towano rekordowo nie­chlubną liczbę doko­nanych aborcji. Jest to naj­więcej uśmierceń dzieci od 1967 r., czyli od kiedy aborcja została zale­ga­li­zowana prawnie.

Wiadomości

Karta Rodziny na straży małżeństwa

Pre­zydent Andrzej Duda pod­pisał Kartę Rodziny, w której znajduje się wiele pro­gramów pro­ro­dzinnych oraz zapisy doty­czące ochrony insty­tucji mał­żeństwa.

Wiadomości

Norweskie prawo krzywdzi dzieci

Nor­weski par­lament uchwalił kon­tro­wer­syjną ustawę, która umoż­liwia samotnym kobietom zapłod­nienie in vitro. Zezwala także na testy pre­na­talne, które mają na celu selekcję i eli­mi­nację poczętych dzieci chorych lub o nie­chcianej płci.

Wiadomości

Posłowie zagłosowali za wzmocnieniem klauzuli sumienia lerzarzy

Sejm uchwalił ustawę, która znosi obo­wiązek wska­zy­wania przez lekarza, gdzie kobieta może dokonać aborcji. Jeśli lekarz odmówi i powoła się na klauzulę sumienia, nie będzie pociągany do odpo­wie­dzial­ności czy dys­kry­mi­nowany. Teraz ustawa ma trafić do Senatu.

Wiadomości

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

22 maja na cmen­tarzu Komu­nalnym w Prądniku Czer­wonym w Kra­kowie odbył się pogrzeb dzieci martwo uro­dzonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. w kra­kow­skich szpi­talach.

Wiadomości

Aborcyjny biznes ciałami abortowanych dzieci

Zeznania mene­dżerów i dyrek­torów orga­ni­zacji Planned Paren­thood jed­no­znacznie potwier­dzają, że firma zaj­mowała się nie­le­galnym handlem organami abor­to­wanych dzieci.

Wiadomości

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Pre­zydent Andrzej Duda pod­pisał nowe­li­zację ustawy, która zakłada finan­so­wanie leków ze środków publicznych dla kobiet spo­dzie­wa­jących się dziecka.

Wiadomości

Promowanie aborcji w czasach koronawirusa

Pod pre­tekstem zwal­czania skutków roz­prze­strze­niania się pan­demii koro­na­wirusa, agendy ONZ promują aborcję far­ma­ko­lo­giczną. Zabicie poczętego dziecka zostało także uznane za klu­czowe do wpi­sania w huma­ni­tarny pakiet walki z pan­demią.

Wiadomości

Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Badacze z uni­wer­sytetu w Oks­fordzie pracują nad szcze­pionką przeciw koro­na­wi­rusowi, która ma być gotowa na jesieni. Do powstania szcze­pionki wyko­rzy­stane zostały linie komórkowe ludz­kiego płodu, uzy­skanego na skutek aborcji. Nie­mo­ralnej pro­dukcji sprze­ci­wiają się przed­sta­wi­ciele kato­lickich ośrodków bio­etyki z Wielkiej Bry­tanii i Stanów Zjed­no­czonych.

Wiadomości

Dramat dzieci surogatek

Prze­ra­żające sceny roz­grywają się w Kijowie, gdzie działa legalnie Klinika Bio­TexCom. Pod tą nazwą kryje się Centrum Repro­dukcji Ludzi. Z powodu koro­na­wirusa i zamknięcia granic, zamó­wione wcze­śniej u ukra­iń­skich suro­gatek dzieci, nie zostały ode­brane. Teraz dla kliniki setki pła­czących nowo­rodków stały się nie­po­trzebnym towarem, z którym nie wiedzą co zrobić.

Wiadomości

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem w Suwałkach

Leszek Lewoc Dyrektor Miej­skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza na Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Naro­dzeniem połą­czony z odsło­nięciem pomnika Dziecka Nie­na­ro­dzonego w dniu 18 maja 2020 r.

Wiadomości

Noworodek w Oknie Życia

W Wielką Sobotę, 11 kwietnia 2020 r., o godz. 4.50 u sióstr kar­me­li­tanek w Sosnowcu uru­chomił się alarm. Nie oznaczał on jednak zagro­żenia poża­rowego. Oznajmił, że w znaj­du­jącym się u sióstr Oknie Życia, które pro­wadzi Caritas Die­cezji Sosno­wieckiej, pojawił się nowo­rodek – maleńka dziew­czynka. Siostry zgodnie z pro­ce­durami wezwały pogo­towie, które zajęło się dzieckiem.

Wiadomości

Projekt „Zatrzymaj Aborcję” 15 kwietnia 2020 r. w Sejmie

15 kwietnia 2020 r. podczas posie­dzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czy­tanie zamro­żonego na blisko 3,5 roku oby­wa­tel­skiego pro­jektu „Zatrzymaj Aborcję”, pod którym pod­pisało się aż 830 tys. Polaków. Został on złożony w Sejmie 30 listopada 2017 r., ale utknął w komisji nad­zwy­czajnej i na tamten czas zakoń­czono prace nad nim.