fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Rzecznik Praw Dziecka przeciw aborcji eugenicznej

Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka wsparł wniosek posłów o uznanie aborcji euge­nicznej za nie­zgodną z Kon­sty­tucją: „Popieram wniosek grupy posłów na Sejm IX kadencji złożony w dniu 19 listopada 2019 r. i wnoszę o wydanie przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny orze­czenia stwier­dza­jącego nie­zgodność z Kon­sty­tucją RP prze­pisów będących przed­miotem kon­troli okre­ślonym w petitum tego wniosku”.

Wiadomości

Odeszły za wcześnie

Dzień pamięci o tych dzie­ciach to wyjątkowa okazja do cele­bro­wania w spo­łecz­no­ściach lokalnych, a przede wszystkim w rodzinach prawdy o god­ności oso­bowej i dzie­cięctwie czło­wieka umie­ra­jącego w stadium prenatalnym.

Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny zajmie się aborcją eugeniczną

22 paź­dziernika Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny zajmie się sprawą wniosku posłów, doty­czącego aborcji euge­nicznej, czyli przy­padku, w którym zabija się dziecko w fazie pre­na­talnej ze względu na jego choroby lub wady rozwojowe.

Wiadomości

List otwarty do Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu i Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości

Zde­cy­do­wałem się na publiczne wystą­pienie do Państwa w formie listu otwartego, gdyż sprawa w nim poru­szona dotyczy obrony pod­sta­wowych war­tości i dlatego powinni o niej wie­dzieć oby­watele Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej. Jej roz­wią­zanie zaś jest w gestii insty­tucji, którymi Państwo kierujecie.

Wiadomości

W Warszawie przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny

W nie­dzielę 20 września, ulicami stolicy przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Będzie to piękna mani­fe­stacja przy­wią­zania do war­tości pro­ro­dzinnych, afir­mująca rodzinę oraz insty­tucję mał­żeństwa i war­tości pro-life.

Wiadomości

Kobiety piją w ciąży. Przerażające dane

Naukowcy alarmują, że spo­ży­wanie alkoholu w czasie ciąży naraża dziecko na poważne zabu­rzenia obja­wiające się nawet wiele lat po naro­dzinach. Podczas kon­fe­rencji pra­sowej online eks­perci ujawnili, ile kobiet w ciąży spożywa alkohol.

Wiadomości

Staś dostał szansę na zdrowy rozwój

Nie­sa­mowity postęp jaki dokonał się w dzie­dzinie medycyny, dał ogromne moż­li­wości na szybką dia­gnozę pre­na­talną i terapię dla dzieci. Staś jako pierwszy nowo­rodek w Polsce otrzymał w swojej pierwszej dobie życia, jeden z naj­droż­szych leków na świecie, na rdze­niowy zanik mięśni.

Wiadomości

Ręka nadziei

Jedno z naj­słyn­niej­szych zdjęć na świecie zostało zro­bione przez ame­ry­kań­skiego foto­grafa Michaela Clan­cy’ego, podczas zabiegu kory­go­wania roz­sz­czepu krę­go­słupa u nie­na­ro­dzonego dziecka. Bohater

Wiadomości

Antykoncepcja wpływa na strukturę mózgu

Kana­dyjscy naukowcy opu­bli­kowali naj­nowsze badania z których wynika, że sto­so­wanie hor­mo­nalnych środków kon­troli płod­ności może zmienić strukturę i funk­cjo­no­wanie mózgu a także powo­dować depresję.

Wiadomości

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Mini­sterstwo Zdrowia opu­bli­kowało listę bez­płatnych leków dla kobiet spo­dzie­wa­jących się narodzin dziecka. Od 1 września możemy je nabyć na pod­stawie recepty wysta­wionej przez lekarza lub położną.

Wiadomości

Noworodki w Oknie Życia

W Bielsku-Białej i War­szawie siostry zakonne zna­lazły nowo naro­dzone dzieci w Oknach Życia. Przy nowo­rodkach były kar­teczki z dokładną datą ich urodzin.

Wiadomości

Spadek poparcia dla aborcji

W 8 euro­pej­skich krajach spadło poparcie dla aborcji. Naj­większy zwrot za życiem nastąpił w Niem­czech i we Francji.

Wiadomości

Po 7 operacjach pokonał koronawirusa

Trzy letni Fran­cisco Guedes Bombini „Chico” z zespołem Downa prze­szedł 7 ope­racji i pokonał COVID-19. Fani nazywają go „Super Chico!”

Wiadomości

Szokująca reklama eutanazji w Holandii

Sto­wa­rzy­szenie na rzecz Wolnej Euta­nazji prze­pro­wa­dziło wstrzą­sającą kam­panię zachę­cającą ludzi po 75. roku życia do „dobrej śmierci”. Spoty były emi­towane na kanałach tele­wi­zyjnych w porze naj­większej oglądalności.