Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Jesteśmy po to, by pomagać!

Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie od wie­lu lat nie­sie po­moc sa­mot­nym mat­kom i oj­com oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci. Wspar­cie pań­stwo­we jest nie­wy­star­cza­ją­ce. Obec­ny za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny na cho­re dziec­ko wy­no­si 215,84 zł mie­sięcz­nie. Tak, pro­szę Pań­stwa! To jest kwo­ta, za któ­rą ro­dzi­ce mu­szą po­kryć le­ki, re­ha­bi­li­ta­cję, sprzę­ty, wi­zy­ty u spe­cja­li­sty, opa­trun­ki, cewniki….można wy­mie­niać w nie­skoń­czo­ność! Są to nie­wy­obra­żal­ne kosz­ty i dla­te­go po­ma­ga­my ta­kim ro­dzi­nom po­przez dwa pro­gra­my po­mo­co­we: Fun­dusz Ochro­ny Ma­cie­rzyń­stwa i Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go. Nie­sie­my wspar­cie fi­nan­so­we z prze­zna­cze­niem na re­ha­bi­li­ta­cję, za­kup sprzę­tu me­dycz­ne­go, le­karstw i ar­ty­ku­łów po­trzeb­nych dla cho­rych dzie­ci. Obec­nie ma­my bli­sko 80 ro­dzin, któ­rym świad­czy­my po­moc fi­nan­so­wą. W związ­ku z pan­de­mią wie­le ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci ma do­dat­ko­we pro­ble­my na róż­nych płasz­czy­znach ży­cia co­dzien­ne­go. Dla­te­go chce­my po­móc fi­nan­so­wo przy­naj­mniej jesz­cze 15 ko­lej­nym ro­dzi­nom. Na­sza dzia­łal­ność nie by­ła­by moż­li­wa, gdy­by nie prze­peł­nio­ne do­brem ser­ca na­szych Przy­ja­ciół i Dar­czyń­ców. Za każ­dy oka­za­ny wy­raz wspar­cia bar­dzo dziękujemy!

 

Ser­decz­nie pro­si­my o włą­cze­nie się w to dzie­ło i wspar­cie na­szych dzia­łań po­przez prze­ka­za­nie 1% podatku.

 

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Prze­każ 1% po­dat­ku! To szan­sa dla na­szych pod­opiecz­nych na lep­sze ży­cie, po­móż się im rozwijać!

Ka­mil jest dla nas oczkiem w gło­wie, spę­dza­my z nim czas w at­mos­fe­rze peł­nej mi­ło­ści i em­pa­tii. To dla Nie­go wsta­je­my każ­de­go dnia z uśmie­chem, bo w je­go oczkach wi­dzi­my wie­le ra­do­ści i chę­ci do życia.

Gdy do­wie­dzia­łam się z mę­żem, że pod mo­im ser­cem bi­je dru­gie ser­dusz­ko, by­li­śmy prze­szczę­śli­wi. Ca­ła cią­ża prze­bie­gła pra­wi­dło­wo, a ja czu­łam się świet­nie. Wszyst­ko zmie­ni­ło się tuż po po­ro­dzie. Sy­nek uro­dził się z bak­te­rią w mo­czu i nie­ste­ty przez pierw­sze pół ro­ku nie­ustan­nie z nią wal­czy­li­śmy. Czę­ste po­by­ty w szpi­ta­lu, ba­da­nia, po­wta­rza­ją­ce się wi­zy­ty le­ka­rzy, bo­le­sne za­bie­gi by­ły sta­łym ele­men­tem na­sze­go ży­cia. Gdy Ka­mil skoń­czył 3 mie­sią­ce i nie pod­no­sił gło­wy tra­fi­li­śmy na re­ha­bi­li­ta­cję, któ­ra nie przy­nio­sła efek­tu. W pierw­sze uro­dzi­ny mo­je­go Skarb­ka zo­stał zro­bio­ny re­zo­nans ma­gne­tycz­ny, któ­ry po­twier­dził naj­gor­sze – mó­zgo­we po­ra­że­nie dzie­cię­ce. W wie­ku 14 mie­się­cy syn za­czął się sa­mo­oka­le­czać, le­ka­rze po­dej­rze­wa­li Ze­spół Le­scha-Ny­ha­na. Wy­ni­ki ba­dań te­go nie po­twier­dzi­ły, ale ob­ja­wy już tak.

Na dzień dzi­siej­szy Ka­mil nie sie­dzi, nie cho­dzi, mó­wi je­dy­nie po­je­dyn­cze sło­wa. Ko­mu­ni­ku­je się z na­mi za po­mo­cą ję­zy­ka ge­stów i sym­bo­li. Mój sy­nek po­trze­bu­je sys­te­ma­tycz­nej re­ha­bi­li­ta­cji, te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej, wi­zyt u spe­cja­li­stów oraz sprzę­tu re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go. Nasz do­mo­wy bu­dżet nie jest w sta­nie te­go udźwi­gnąć. Środ­ki z Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go są nam bar­dzo po­trzeb­ne, bez nich cięż­ko by­ło­by funkcjonować.

Ka­mi­lek jest dziec­kiem po­god­nym, mi­mo za­da­wa­ne­go so­bie bó­lu na sku­tek sa­mo­oka­le­czeń. Dziel­nie zno­si co­dzien­ne te­ra­pie, tur­nu­sy re­ha­bi­li­ta­cyj­ne, ba­da­nia i wi­zy­ty u le­ka­rzy. Ma­rzę, że­by mój sy­nek mógł sam stać i po­ru­szać się bez wóz­ka. Wie­rzę, że kie­dyś to się uda. Ka­mil to dziel­ny wojownik!

Ju­sty­na, ma­ma Kamila

 

Twój 1% Ra­tu­je Ży­cie i Zdro­wie Dzieci

Od po­nad 20 lat na­szą mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my ją po­przez edu­ka­cję i po­moc charytatywną.

W 2020 ro­ku dzię­ki środ­kom z 1% po­dat­ku oraz wspar­ciu Dar­czyń­ców m.in.: z ob­ję­li­śmy sta­łą po­mo­cą fi­nan­so­wą bli­sko 80 ro­dzin w ra­mach Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go i Fun­du­szu Ochro­ny Macierzyństwa,

 • przy­go­to­wa­li­śmy no­we ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne ta­kie jak: bro­szu­ry, fil­my, ga­zet­ki, ulot­ki, ar­ty­ku­ły spon­so­ro­wa­ne, któ­re póź­niej roz­po­wszech­nia­li­śmy nie­od­płat­nie na ma­so­wą skalę,
 • prze­pro­wa­dzi­li­śmy trzy ogól­no­pol­skie kon­kur­sy pro-li­fe: dla dzie­ci przed­szkol­nych, mło­dzie­ży szkol­nej i po­nad­pod­sta­wo­wej oraz kon­kurs aka­de­mic­ki na naj­lep­sze pra­ce li­cen­cjac­kie i magisterskie,
 • zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy we­bi­na­ry (wy­kła­dy on­li­ne) o te­ma­ty­ce pro-life,
 • po­ma­ga­li­śmy ro­dzi­com w or­ga­ni­za­cji po­grze­bów dzie­ci mar­two uro­dzo­nych, opu­bli­ko­wa­li­śmy „Kom­pen­dium pa­sto­ral­ne o ro­dzin­nym po­grze­bie dziec­ka mar­two uro­dzo­ne­go i to­wa­rzy­sze­niu w ża­ło­bie osie­ro­co­nej rodzinie”,
 • na­gry­wa­li­śmy au­dy­cje pro-li­fe, wi­de­oblo­gi, podcasty,
 • stwo­rzy­li­śmy na na­szym ka­na­le Youtu­be „Pro­jekt LIFE”, by ak­tyw­nie kształ­to­wać po­sta­wy za ży­ciem wśród mło­dzie­ży po­przez se­rię krót­kich fil­mów edukacyjnych,
 • przy­go­to­wa­li­śmy kam­pa­nię spo­łecz­ną „Bez wy­jąt­ków!”, któ­rej ce­lem jest uświa­do­mie­nie, że każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia bez wzglę­du na nie­ko­rzyst­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną, nie­ule­czal­ną cho­ro­bę, wa­dę wro­dzo­ną czy niepełnosprawność,
 • uru­cho­mi­li­śmy „Te­le­fon Za­ufa­nia Pro-Li­fe”, gdzie dy­żu­ru­je do­świad­czo­na psy­cho­te­ra­peut­ka, pra­cu­ją­ca na co dzień z ro­dzi­na­mi, oso­ba­mi do­ro­sły­mi i młodzieżą.

Jak prze­ka­zać 1% po­dat­ku do­cho­do­we­go za rok 2020?

 • w od­po­wied­niej ru­bry­ce PIT‑u na­le­ży po­dać nu­mer KRS na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia: 0000140437,
 • na­le­ży po­dać wy­so­kość 1% ob­li­czo­ne­go podatku,
 • za­chę­ca­my, aby wy­ra­zić zgo­dę na prze­ka­za­nie Sto­wa­rzy­sze­niu swo­ich da­nych by­śmy mo­gli po­twier­dzić otrzy­ma­nie darowizny.
 • Moż­na sko­rzy­stać z dar­mo­we­go pro­gra­mu do roz­li­cza­nia PIT-ów PITax.pl, któ­ry jest do­stęp­ny na na­szej stro­nie www.pro-life.pl. Dziękujemy!

W przy­pad­ku roz­li­cze­nia przez „Twój e‑PIT”, rów­nież moż­na prze­ka­zać 1%, wcho­dząc na stro­nę www.podatki.gov.pl i wska­zu­jąc na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie ja­ko or­ga­ni­za­cję po­żyt­ku publicznego.2

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj