fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Jesteśmy po to, by pomagać!

Nasze Sto­wa­rzy­szenie od wielu lat niesie pomoc samotnym matkom i ojcom oraz rodzinom wycho­wu­jącym nie­peł­no­sprawne dzieci. Wsparcie pań­stwowe jest nie­wy­star­czające. Obecny zasiłek pie­lę­gna­cyjny na chore dziecko wynosi 215,84 zł mie­sięcznie. Tak, proszę Państwa! To jest kwota, za którą rodzice muszą pokryć leki, reha­bi­li­tację, sprzęty, wizyty u spe­cja­listy, opa­trunki, cewniki….można wymieniać w nie­skoń­czoność! Są to nie­wy­obra­żalne koszty i dlatego pomagamy takim rodzinom poprzez dwa pro­gramy pomocowe: Fundusz Ochrony Macie­rzyństwa i Fundusz Dziecka Chorego. Nie­siemy wsparcie finansowe z prze­zna­czeniem na reha­bi­li­tację, zakup sprzętu medycznego, lekarstw i arty­kułów potrzebnych dla chorych dzieci. Obecnie mamy blisko 80 rodzin, którym świad­czymy pomoc finansową. W związku z pan­demią wiele rodzin wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci ma dodatkowe pro­blemy na różnych płasz­czy­znach życia codziennego. Dlatego chcemy pomóc finansowo przy­naj­mniej jeszcze 15 kolejnym rodzinom. Nasza dzia­łalność nie byłaby możliwa, gdyby nie prze­peł­nione dobrem serca naszych Przy­jaciół i Dar­czyńców. Za każdy okazany wyraz wsparcia bardzo dziękujemy!

 

Ser­decznie prosimy o włą­czenie się w to dzieło i wsparcie naszych działań poprzez prze­ka­zanie 1% podatku.

 

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

Przekaż 1% podatku! To szansa dla naszych pod­opiecznych na lepsze życie, pomóż się im rozwijać!

Kamil jest dla nas oczkiem w głowie, spę­dzamy z nim czas w atmos­ferze pełnej miłości i empatii. To dla Niego wstajemy każdego dnia z uśmiechem, bo w jego oczkach widzimy wiele radości i chęci do życia.

Gdy dowie­działam się z mężem, że pod moim sercem bije drugie ser­duszko, byliśmy prze­szczę­śliwi. Cała ciąża prze­biegła pra­wi­dłowo, a ja czułam się świetnie. Wszystko zmieniło się tuż po porodzie. Synek urodził się z bak­terią w moczu i nie­stety przez pierwsze pół roku nie­ustannie z nią wal­czy­liśmy. Częste pobyty w szpitalu, badania, powta­rzające się wizyty lekarzy, bolesne zabiegi były stałym ele­mentem naszego życia. Gdy Kamil skończył 3 mie­siące i nie pod­nosił głowy tra­fi­liśmy na reha­bi­li­tację, która nie przy­niosła efektu. W pierwsze uro­dziny mojego Skarbka został zro­biony rezonans magne­tyczny, który potwierdził naj­gorsze – mózgowe pora­żenie dzie­cięce. W wieku 14 mie­sięcy syn zaczął się samo­oka­leczać, lekarze podej­rzewali Zespół Lescha-Nyhana. Wyniki badań tego nie potwier­dziły, ale objawy już tak.

Na dzień dzi­siejszy Kamil nie siedzi, nie chodzi, mówi jedynie poje­dyncze słowa. Komu­nikuje się z nami za pomocą języka gestów i symboli. Mój synek potrzebuje sys­te­ma­tycznej reha­bi­li­tacji, terapii logo­pe­dycznej, wizyt u spe­cja­listów oraz sprzętu reha­bi­li­ta­cyjnego. Nasz domowy budżet nie jest w stanie tego udźwignąć. Środki z Fun­duszu Dziecka Chorego są nam bardzo potrzebne, bez nich ciężko byłoby funkcjonować.

Kamilek jest dzieckiem pogodnym, mimo zada­wanego sobie bólu na skutek samo­oka­leczeń. Dzielnie znosi codzienne terapie, turnusy reha­bi­li­ta­cyjne, badania i wizyty u lekarzy. Marzę, żeby mój synek mógł sam stać i poruszać się bez wózka. Wierzę, że kiedyś to się uda. Kamil to dzielny wojownik!

Justyna, mama Kamila

 

Twój 1% Ratuje Życie i Zdrowie Dzieci

Od ponad 20 lat naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację i pomoc charytatywną.

W 2020 roku dzięki środkom z 1% podatku oraz wsparciu Dar­czyńców m.in.: z obję­liśmy stałą pomocą finansową blisko 80 rodzin w ramach Fun­duszu Dziecka Chorego i Fun­duszu Ochrony Macierzyństwa,

 • przy­go­to­wa­liśmy nowe mate­riały edu­ka­cyjne takie jak: bro­szury, filmy, gazetki, ulotki, artykuły spon­so­rowane, które później roz­po­wszech­nia­liśmy nie­od­płatnie na masową skalę,
 • prze­pro­wa­dzi­liśmy trzy ogól­no­polskie kon­kursy pro-life: dla dzieci przed­szkolnych, mło­dzieży szkolnej i ponad­pod­sta­wowej oraz konkurs aka­de­micki na naj­lepsze prace licen­cjackie i magisterskie,
 • zor­ga­ni­zo­wa­liśmy webinary (wykłady online) o tematyce pro-life,
 • poma­ga­liśmy rodzicom w orga­ni­zacji pogrzebów dzieci martwo uro­dzonych, opu­bli­ko­wa­liśmy „Kom­pendium pasto­ralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo uro­dzonego i towa­rzy­szeniu w żałobie osie­ro­conej rodzinie”,
 • nagry­wa­liśmy audycje pro-life, wide­oblogi, podcasty,
 • stwo­rzy­liśmy na naszym kanale Youtube „Projekt LIFE”, by aktywnie kształ­tować postawy za życiem wśród mło­dzieży poprzez serię krótkich filmów edukacyjnych,
 • przy­go­to­wa­liśmy kam­panię spo­łeczną „Bez wyjątków!”, której celem jest uświa­do­mienie, że każdy człowiek ma prawo do życia bez względu na nie­ko­rzystną dia­gnozę pre­na­talną, nie­ule­czalną chorobę, wadę wro­dzoną czy niepełnosprawność,
 • uru­cho­mi­liśmy „Telefon Zaufania Pro-Life”, gdzie dyżuruje doświad­czona psy­cho­te­ra­peutka, pra­cująca na co dzień z rodzinami, osobami doro­słymi i młodzieżą.

Jak prze­kazać 1% podatku docho­dowego za rok 2020?

 • w odpo­wiedniej rubryce PIT‑u należy podać numer KRS naszego Sto­wa­rzy­szenia: 0000140437,
 • należy podać wysokość 1% obli­czonego podatku,
 • zachęcamy, aby wyrazić zgodę na prze­ka­zanie Sto­wa­rzy­szeniu swoich danych byśmy mogli potwierdzić otrzy­manie darowizny.
 • Można sko­rzystać z dar­mowego pro­gramu do roz­li­czania PIT-ów PITax.pl, który jest dostępny na naszej stronie www.pro-life.pl. Dziękujemy!

W przy­padku roz­li­czenia przez „Twój e‑PIT”, również można prze­kazać 1%, wchodząc na stronę www.podatki.gov.pl i wska­zując nasze Sto­wa­rzy­szenie jako orga­ni­zację pożytku publicznego.2

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj