fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

2 lutego, 2021

Nasze inicjatywy

Jesteśmy po to, by pomagać!

Nasze Sto­wa­rzy­szenie od wielu lat niesie pomoc samotnym matkom i ojcom oraz rodzinom wycho­wu­jącym nie­peł­no­sprawne dzieci. Wsparcie pań­stwowe jest nie­wy­star­czające. Obecny zasiłek pie­lę­gna­cyjny na chore dziecko wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Baza wiedzy

Cierpienie matki po aborcji

Pani Teresa w prze­słanym do nas liście pragnie prze­strzec wszystkie kobiety, przed wynisz­cza­jącymi kon­se­kwen­cjami aborcji. Minęło już tyle lat, a utrata dziecka nadal jest mocno odczuwana. To głęboki ślad, przed którym nie da się uciec.