Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Twój 1,5% ratuje życie i zdrowie dzieci

Dziecko w dłoniach. Fot.: https://pl.123rf.com/

Prze­każ 1,5%  podatku!

To szan­sa dla na­szych pod­opiecz­nych na lep­sze życie!

Po­móż im się rozwijać!

Ku­buś jest nie­zwy­kle we­so­łym chłop­cem. Uwiel­bia mu­zy­kę i grę na bę­ben­ku. Mi­mo że je­go roz­wój jest opóź­nio­ny, to wciąż ro­bi po­stę­py. Bar­dzo za­ska­ku­je za­rów­no nas, ro­dzi­ców, jak i re­ha­bi­li­tan­tów. Wspól­nie dą­ży­my do ce­lu, ja­kim jest osią­gnię­cie jak naj­więk­szej sa­mo­dziel­no­ści przez sy­na. Obec­nie Ku­buś ma 2 lat­ka. Nie po­tra­fi jesz­cze usiąść, wstać ani sa­mo­dziel­nie zjeść. Jest za to nie­zwy­kle dziel­ny. Dzie­ci, ta­kie jak nasz syn, wy­ka­zu­ją sil­ną wo­lę wal­ki. Każ­dy na­wet naj­mniej­szy je­go po­stęp po­wo­du­je na­szą ogrom­ną radość.

Po stra­cie pierw­sze­go dziec­ka bar­dzo ucie­szy­li­śmy się na wieść o dru­giej cią­ży. By­ła ona jed­nak za­gro­żo­na. W 18 t.c. pa­dła dia­gno­za – wo­do­gło­wie. Za­czę­ła się wal­ka o sy­na a z nią wy­jaz­dy po Pol­sce. Uda­li­śmy się do naj­lep­szych le­ka­rzy. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy spe­cja­li­stycz­ne ba­da­nia. Na­sze dziec­ko dwu­krot­nie prze­szło ope­ra­cje, któ­rych ce­lem by­ło od­pro­wa­dze­nie nad­mia­ru pły­nu mózgowo-rdzeniowego.

W 35 t.c. le­karz stwier­dził na­ra­sta­ją­ce wo­do­gło­wie, co spo­wo­do­wa­ło wcze­śniej­sze roz­wią­za­nie cią­ży. Za­raz po na­ro­dzi­nach sy­nek tra­fił na od­dział in­ten­syw­nej te­ra­pii. Mi­mo tak strasz­nej dia­gno­zy, ja­ko wcze­śniak wa­żył po­nad 3 kg i do­stał 9 punk­tów w ska­li Ap­gar. Po mie­sią­cu prze­wie­zio­no go do in­ne­go szpi­ta­la na od­dział neu­ro­chi­rur­gicz­ny. Nie wi­dzia­łam go przez 9 dni. Po tym cza­sie… nie po­zna­łam go. Gło­wa by­ła wiel­ka, przy za­staw­ce ze­brał się płyn. By­łam prze­ra­żo­na. Spę­dzi­li­śmy w szpi­ta­lu po­nad 3 mie­sią­ce. Po­wo­li oswa­ja­łam się z cho­ro­bą dziec­ka. W tych naj­trud­niej­szych mie­sią­cach nasz syn wi­dział swo­je­go ta­tę za­le­d­wie trzy razy.

Przez pierw­szy rok ży­cia Ku­ba prze­szedł 11 ope­ra­cji, spę­dza­jąc w szpi­ta­lach pra­wie pół ro­ku. W grud­niu 2020 ro­ku zdia­gno­zo­wa­no rów­nież pa­dacz­kę. By­wa­ją dni, gdy ata­ków jest kil­ka­na­ście na dobę.

Dzi­siaj Ku­buś jest pod opie­ką neu­ro­chi­rur­ga, neu­ro­lo­ga, oku­li­sty, au­dio­lo­ga, neu­ro­lo­go­pe­dy, ga­stro­en­te­ro­lo­ga. Re­ha­bi­li­ta­cja pro­wa­dzo­na jest me­to­dą Voj­ty oraz NDT Bo­bath. Po­nad­to uczęsz­cza na za­ję­cia in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej, a tak­że ko­rzy­sta z tle­no­te­ra­pii i oste­opa­tii. Sy­nek po­trze­bu­je rów­nież sprzę­tu me­dycz­ne­go. Pio­ni­za­tor kosz­tu­je min. 6 000 zł, ko­lej­ne roz­mia­ry or­tez to 3 600 zł. Wciąż nie zde­cy­do­wa­li­śmy się na ba­da­nie ge­ne­tycz­ne, po­nie­waż jest to koszt po­nad 8 000 zł. Na po­cząt­ku by­li­śmy prze­ko­na­ni, że po­ra­dzi­my so­bie z tym wszyst­kim sa­mi. Cięż­ko nam by­ło przy­znać, że mu­si­my za­ło­żyć zbiór­kę, za­pi­sać dziec­ko do fun­da­cji, pro­sić o 1,5% po­dat­ku. Nie wie­my, co jesz­cze bę­dzie po­trzeb­ne w przy­szło­ści. Jed­no jest tyl­ko pew­ne – bę­dą to ogrom­ne kwo­ty. De­cy­zja o przy­zna­niu nam do­fi­nan­so­wa­nia z Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go by­ła dla nas wspa­nia­łą in­for­ma­cją. Dzię­ki te­mu mo­gli­śmy po­kryć część kosz­tów zwią­za­nych z re­ha­bi­li­ta­cją, za­pew­nia­jąc syn­ko­wi naj­lep­szą opie­kę me­dycz­ną. Do­fi­nan­so­wa­nie po­mo­gło nam w naj­trud­niej­szym dla nas mo­men­cie, gdy bar­dzo po­trze­bo­wa­li­śmy świa­do­mo­ści, że nie je­ste­śmy tak cał­kiem sa­mi – że jest ktoś, kto nas wesprze.

An­na, ma­ma Kubusia

Je­ste­śmy po to, by pomagać!

Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie od wie­lu lat nie­sie po­moc sa­mot­nym mat­kom i oj­com oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci. Wspar­cie pań­stwo­we jest nie­wy­star­cza­ją­ce. Obec­ny za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny na cho­re dziec­ko wy­no­si 215,84 zł mie­sięcz­nie. Tak, pro­szę Pań­stwa! To jest kwo­ta, za któ­rą ro­dzi­ce mu­szą po­kryć kosz­ty za­ku­pu le­ków, re­ha­bi­li­ta­cji, sprzę­tów me­dycz­nych, wi­zyt u spe­cja­li­stów, opa­trun­ków, cew­ni­ków… Moż­na wy­mie­niać w nie­skoń­czo­ność. Są to nie­wy­obra­żal­ne kosz­ty i dla­te­go po­ma­ga­my ta­kim ro­dzi­nom po­przez dwa pro­gra­my po­mo­co­we: Fun­dusz Ochro­ny Ma­cie­rzyń­stwa i Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go. Nie­sie­my wspar­cie fi­nan­so­we z prze­zna­cze­niem na re­ha­bi­li­ta­cję, za­kup sprzę­tu me­dycz­ne­go, le­karstw i ar­ty­ku­łów po­trzeb­nych dla cho­rych dzie­ci. Obec­nie po­ma­ga­my już 130 ro­dzi­nom. Wszy­scy od­czu­wa­my kon­se­kwen­cje eko­no­micz­ne pan­de­mii i woj­ny na Ukra­inie. Wie­le ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci tym bar­dziej bo­ry­ka się z pro­ble­ma­mi na róż­nych płasz­czy­znach ży­cia co­dzien­ne­go. Z Pań­stwa po­mo­cą uda­ło nam się wes­przeć o 20 ro­dzin wię­cej niż rok te­mu. Bar­dzo chcie­li­by­śmy po­wtó­rzyć ten wy­nik w ro­ku 2023.

Na­sza dzia­łal­ność nie by­ła­by moż­li­wa, gdy­by nie prze­peł­nio­ne do­brem ser­ca na­szych Przy­ja­ciół i Dar­czyń­ców. Za każ­dy oka­za­ny wy­raz wspar­cia bar­dzo dziękujemy!

Ser­decz­nie pro­si­my o włą­cze­nie się w to dzie­ło i wspar­cie na­szych dzia­łań po­przez prze­ka­za­nie 1,5% podatku.

 

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Jak prze­ka­zać 1,5% po­dat­ku do­cho­do­we­go* za rok 2022?

  • W od­po­wied­niej ru­bry­ce PIT‑u na­le­ży po­dać nu­mer KRS na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia: 0000140437,
  • na­le­ży po­dać wy­so­kość 1,5% ob­li­czo­ne­go podatku,
  • za­chę­ca­my, aby wy­ra­zić zgo­dę na prze­ka­za­nie Sto­wa­rzy­sze­niu swo­ich da­nych, by­śmy mo­gli po­twier­dzić otrzy­ma­nie darowizny.

Moż­na sko­rzy­stać z dar­mo­we­go pro­gra­mu do roz­li­cza­nia PIT-ów, któ­ry jest do­stęp­ny na na­szej stro­nie www.pro-life.pl. Dziękujemy!

* W 2023 r., za spra­wą prze­pi­sów tzw. No­we­go Ła­du, po­dat­ni­cy ma­ją moż­li­wość prze­ka­za­nia nie 1%, jak mia­ło to miej­sce do­tych­czas, ale 1,5% po­dat­ku na rzecz do­wol­nie wy­bra­nej OPP

1,5% po­dat­ku dla Sto­wa­rzy­sze­nia moż­na prze­ka­zać, ko­rzy­sta­jąc z roz­li­cze­nia rocz­ne­go przy­go­to­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów na stro­nie www.podatki.gov.pl/pit/ w usłu­dze „Twój e‑PIT” wpi­su­jąc nasz nu­mer KRS 0000140437.

Od po­nad 20 lat na­szą mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my ją po­przez edu­ka­cję i po­moc charytatywną.

W ostat­nich la­tach, mi­mo pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, dzię­ki środ­kom z do­tych­cza­so­we­go 1,5% po­dat­ku oraz dzię­ki wspar­ciu Dar­czyń­ców, mo­gli­śmy z mie­sią­ca na mie­siąc po­ma­gać co­raz więk­szej licz­bie ma­tek w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i ro­dzin­nej (Fun­dusz Ochro­ny Ma­cie­rzyń­stwa) oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci (Fun­dusz Dziec­ka Chorego).

Mie­sięcz­na licz­ba wy­płat z fun­du­szów po­mo­co­wych zre­ali­zo­wa­na w la­tach 2020 – 2022:

Co jesz­cze zro­bi­li­śmy w 2022 ro­ku? M.in.:

  • pro­wa­dzi­li­śmy bez­płat­ny Te­le­fon Za­ufa­nia Pro-li­fe (798 636 493), przy któ­rym dy­żu­ro­wa­ła do­świad­czo­na psychoterapeutka
  • po­mo­gli­śmy ro­dzi­com w or­ga­ni­za­cji po­grze­bów dzie­ci mar­two urodzonych
  • przy­go­to­wa­li­śmy ko­lej­ne trzy to­mi­ki Bi­blio­tecz­ki Pro-Li­fe po­świę­co­ne ad­op­cji i 30. rocz­ni­cy usta­wy o ochro­nie ży­cia w Pol­sce. Każ­da na­sza Bi­blio­tecz­ka ro­ze­szła się w 50 tys. egzemplarzy
  • prze­pro­wa­dzi­li­śmy trzy ogól­no­pol­skie kon­kur­sy pro-li­fe: dla dzie­ci, mło­dzie­ży i studentów
  • zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy ko­lej­ny rocz­ny cykl we­bi­na­rów o te­ma­ty­ce pro-li­fe, któ­rych wy­słu­cha­ło kil­ka ty­się­cy osób
  • za­ini­cjo­wa­li­śmy two­rze­nie grup obroń­ców ży­cia Klu­by Pro-Li­fe oraz po­pro­wa­dzi­li­śmy trze­cią już edy­cję Let­niej Aka­de­mii Pro-Life
  • na­gry­wa­li­śmy co­ty­go­dnio­we au­dy­cje pro-li­fe i wi­de­oblo­gi na YouTu­be i dla Te­le­wi­zji Trwam bę­dą­ce ko­men­ta­rza­mi do bie­żą­cych wydarzeń
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj