Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Włącz się w III „Tydzień modlitw o ochronę życia”! (2023)

Rodzice z noworodkiem. Fot.: unsplash.com/kelly sikkema

Każ­dy, kto po­zwo­lił Bo­gu, aby je­go ser­ce zo­sta­ło prze­po­jo­ne wraż­li­wo­ścią i tro­ską o ży­cie, ni­gdy nie bę­dzie po­pie­rał ni­czy­ich dą­żeń do re­ali­za­cji swo­ich rosz­czeń po­przez prze­moc, nie sta­nie po stro­nie zbroj­ne­go roz­wią­zy­wa­nia konfliktów.

Mi­nio­ny rok upły­nął pod zna­kiem woj­ny na Ukra­inie. Dla­te­go te­ma­tem prze­wod­nim te­go­rocz­nej, trze­ciej, edy­cji Ty­go­dnia Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia jest po­kój. Czło­wiek, któ­ry z mi­ło­ścią chro­ni dziec­ko w ło­nie mat­ki, nie się­gnie po ka­ra­bin. Dla­te­go je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że: „Tro­ska o ży­cie od po­czę­cia wy­cho­wa­niem do pokoju”.

Jak w mi­nio­nych la­tach, na­szą mo­dli­twą pra­gnie­my ob­jąć wszyst­kie dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne i ich ro­dzi­ców, szcze­gól­nie gdy do­wia­du­ją się o cho­ro­bie dziec­ka. Bę­dzie­my się mo­dlić za mło­dzież, by by­ła wier­na chrze­ści­jań­skim war­to­ściom, za pie­lę­gniar­ki, po­łoż­ne, le­ka­rzy i far­ma­ceu­tów, a tak­że za po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy. Chce­my się też mo­dlić o spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną, prze­ja­wia­ją­cą się m.in. w re­al­nej po­mo­cy pań­stwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia to oka­zja, by du­cho­wo za­an­ga­żo­wać się w dzia­ła­nie pro-li­fe. W obro­nie ży­cia mo­dli­twa jest naj­waż­niej­sza, a jed­no­cze­śnie do­stęp­na dla każ­de­go. Ko­lej­nym kro­kiem jest re­flek­sja nad swo­ją po­sta­wą „za ży­ciem”. Czy stać nas na drob­ne ge­sty co­dzien­nej życzliwości?

Zwy­kle nie po­trze­ba wie­le, cza­sem wy­star­czy jed­no z mi­ło­ścią wy­po­wie­dzia­ne zdanie.

  1. Jak re­agu­je­my, gdy na­si bli­scy spo­dzie­wa­ją się na­ro­dzin cho­re­go dziecka?
  2. Czy po­ma­ga­my prze­zwy­cię­żyć ich strach i lęk, czy ra­czej go potęgujemy?
  3. Ja­ki jest nasz sto­su­nek do du­żych rodzin?
  4. Czy wie­lo­dziet­ność to w na­szych oczach bło­go­sła­wień­stwo, czy po­wód do po­błaż­li­we­go uśmieszku?
  5. A co z nie­peł­no­spraw­ny­mi i star­szy­mi? Na ile je­ste­śmy go­to­wi po­móc: fi­nan­so­wo, or­ga­ni­za­cyj­nie, po­świę­ca­jąc swój czas?

Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia roz­pocz­nie się w li­tur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Jó­ze­fa (19 mar­ca), a za­koń­czy w Dzień Świę­to­ści Ży­cia (25 mar­ca). Co­dzien­nie bę­dzie­my od­ma­wiać mo­dli­twę o po­kój au­tor­stwa pa­pie­ży, mo­dli­twę uło­żo­ną przez św. Ja­na Paw­ła II i za­czerp­nię­tą z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae oraz krót­kie rozważanie.

Za­chę­ca­my, aby za­pro­sić do wspól­nej mo­dli­twy człon­ków Ro­dzi­ny, Przy­ja­ciół, Zna­jo­mych ze wspól­not. Świat po­trze­bu­je na no­wo usły­szeć Ewan­ge­lię Ży­cia, do­brą no­wi­nę o ży­ciu, któ­re jest da­rem – kru­chym, ale bezcennym.

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak
dy­rek­tor ds. edu­ka­cji, se­kre­tarz za­rzą­du PSOŻC

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes za­rzą­du PSOŻC

Do­łącz do „Ty­go­dnia Mo­dlitw o Ochro­nę Życia!”

Przy­po­mni­my Ci o mo­dli­twie i prze­śle­my ma­te­ria­ły na Two­ją skrzyn­kę e‑mail!

Mo­żesz tak­że za­mó­wić bez­płat­ne ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne – bro­szu­ry. Wy­peł­nij wów­czas rów­nież dru­gi for­mu­larz poniżej:

Za­mów bez­płat­ne bro­szu­ry
na Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Życia!
 
Za­ma­wiam bez­płat­ne bro­szu­ry o „Ty­go­dniu mo­dlitw o ochro­nę ży­cia”. W przy­pad­ku więk­szej licz­by eg­zem­pla­rzy, pro­si­my o kon­takt te­le­fo­nicz­ny: 12 421–08-43.

Do po­bra­nia bro­szu­ra PDF:
III „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia” (2023)
Do po­bra­nia bro­szu­ra PDF w wer­sji do sa­mo­dziel­ne­go wydruku:
III „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia” (2023)
Do po­bra­nia pla­kat PDF w wer­sji do sa­mo­dziel­ne­go wydruku:
III „Ty­dzień mo­dlitw o ochro­nę ży­cia” (2023)


19 mar­ca – Dzień 1. Za ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców – o przy­ję­cie każ­de­go dziec­ka z mi­ło­ścią, o mą­dre na­śla­do­wa­nie Świę­tej Ro­dzi­ny z Na­za­re­tu: Ma­ryi i Jó­ze­fa oraz o go­to­wość szu­ka­nia u Nich ra­dy w trud­no­ściach wychowawczych.

20 mar­ca – Dzień 2. Za dzie­ci i mło­dzież – o do­bre ży­cio­we de­cy­zje, wier­ność chrze­ści­jań­skim war­to­ściom i umie­jęt­ność od­róż­nia­nia praw­dy, do­bra i pięk­na od te­go, co jest ich zaprzeczeniem.

21 mar­ca – Dzień 3. Za mat­ki i oj­ców spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka – o przy­ję­cie go z mi­ło­ścią tak­że wte­dy, gdy z ludz­kie­go punk­tu wi­dze­nia po­ja­wi­ło się nie w porę.

22 mar­ca – Dzień 4. Za le­ka­rzy i far­ma­ceu­tów – o wier­ność za­sa­dom ety­ki chrze­ści­jań­skiej, by swo­ją wie­dzę i do­świad­cze­nie za­wsze wy­ko­rzy­sty­wa­li dla służ­by życiu.

23 mar­ca – Dzień 5. Za po­li­ty­ków, aby sta­no­wio­ne przez nich pra­wo sta­ło na stra­ży god­no­ści mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny oraz sza­no­wa­ło nie­na­ru­szal­ność i świę­tość ludz­kie­go życia.

24 mar­ca – Dzień 6. O spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną, któ­ra prze­ja­wia się m.in. w re­al­nej po­mo­cy pań­stwa oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, a tak­że o roz­wój i pro­mo­cję ho­spi­cjów perinatalnych.

25 mar­ca – Dzień 7. Za dzien­ni­ka­rzy i lu­dzi me­diów – o to, by do­stęp­ne im na­rzę­dzia wy­ko­rzy­sty­wa­li do od­waż­ne­go gło­sze­nia praw­dy o ży­ciu i god­no­ści człowieka.

Mu­zy­kę do Li­ta­nii do Świę­tej Ro­dzi­ny skom­po­no­wał Piotr Pał­ka. Wy­ko­nu­je go Chór Sank­tu­arium Św. Ja­na Paw­ła II w Kra­ko­wie „Nie lę­kaj­cie się!” i Chór Vo­ce An­ge­li pod ba­tu­tą dy­ry­gen­ta Mar­ka Klu­zy. Aku­styk – Ro­bert Kulma.

Tydzień Modlitw o ochronę życia

Mo­dli­twa na każ­dy dzień:

  1. Roz­wa­ża­nie na każ­dy dzień
  2. Mo­dli­twa pa­pie­ża o pokój
  3. Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae

Tro­ska o ży­cie od po­czę­cia
wy­cho­wa­niem do pokoju

 

Tro­ska o ludz­kie ży­cie za­czy­na się od je­go po­czę­cia. Każ­dy, kto po­zwo­lił Bo­gu, aby je­go ser­ce zo­sta­ło prze­po­jo­ne wraż­li­wo­ścią i tro­ską o ży­cie, ni­gdy nie bę­dzie po­pie­rał ni­czy­ich dą­żeń do re­ali­za­cji swo­ich rosz­czeń po­przez prze­moc, nie sta­nie po stro­nie zbroj­ne­go roz­wią­zy­wa­nia konfliktów.

 

Dzień 1.

 

Za ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców – o przy­ję­cie każ­de­go dziec­ka z mi­ło­ścią, o mą­dre na­śla­do­wa­nie Świę­tej Ro­dzi­ny z Na­za­re­tu: Ma­ryi i Jó­ze­fa oraz o go­to­wość szu­ka­nia u Nich ra­dy w trud­no­ściach wychowawczych.

„Czyż moż­na my­śleć o osią­gnię­ciu po­ko­ju, in­te­gral­ne­go roz­wo­ju lu­dów czy o ochro­nie śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go, bez ochro­ny pra­wa do ży­cia naj­słab­szych, po­czy­na­jąc od tych, któ­rzy ma­ją się uro­dzić?” – py­ta pa­pież Be­ne­dykt XVI w Orę­dziu na 46. Świa­to­wy Dzień Po­ko­ju. Dla­te­go ro­dzi­ce przyj­mu­ją­cy po­czę­te dziec­ko, pierw­si wy­ra­zi­cie­le sza­cun­ku dla ży­cia, są tak­że pierw­szy­mi wy­cho­waw­ca­mi do pokoju.

Mó­dl­my się: Wszech­mo­gą­cy Bo­że, pro­si­my Cię, aby żad­ne trud­no­ści nie sta­wa­ły się ni­gdy przy­czy­ną prze­mo­cy po­mię­dzy na­ro­da­mi, prze­mo­cy w ro­dzi­nach czy w in­nych śro­do­wi­skach, szcze­gól­nie prze­mo­cy w ło­nie mat­ki. Bądź nam po­mo­cą w afir­ma­cji da­ru ży­cia. Uczyń ro­dzi­ców ucznia­mi Świę­tej Ro­dzi­ny z Na­za­re­tu, otwar­ty­mi na Bo­że na­tchnie­nia we wszel­kich trud­no­ściach. Przez Chry­stu­sa, Pa­na na­sze­go, Amen.

Mo­dli­twa pa­pie­ża Piu­sa XII

Mat­ko Mi­ło­sier­dzia, uproś nam u Bo­ga po­kój. Uproś nam przede wszyst­kim te ła­ski, któ­re mo­gą w jed­nej chwi­li prze­mie­nić na­sze du­sze. Uproś nam te ła­ski, któ­re po­kój sze­rzą, spro­wa­dza­ją i utrzy­mu­ją. Kró­lo­wo po­ko­ju, za któ­rym na­ro­dy wzdy­cha­ją, uproś świa­tu po­kój, aby w spo­ko­ju i ła­dzie wzra­sta­ło Kró­le­stwo Bo­że. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świa­ta, Mat­ko ży­ją­cych, To­bie za­wie­rza­my spra­wę ży­cia: spójrz, o Mat­ko, na nie­zli­czo­ne rze­sze dzie­ci, któ­rym nie po­zwa­la się przyjść na świat, ubo­gich, któ­rzy zma­ga­ją się z trud­no­ścia­mi ży­cia, męż­czyzn i ko­biet – ofia­ry nie­ludz­kiej prze­mo­cy, star­ców i cho­rych za­bi­tych przez obo­jęt­ność al­bo fał­szy­wą li­tość. Spraw, aby wszy­scy wie­rzą­cy w Two­je­go Sy­na po­tra­fi­li otwar­cie i z mi­ło­ścią gło­sić lu­dziom na­szej epo­ki Ewan­ge­lię życia.

Wy­jed­naj im ła­skę przy­ję­cia jej ja­ko za­wsze no­we­go da­ru, ra­dość wy­sła­wia­nia jej z wdzięcz­no­ścią w ca­łym ży­ciu oraz od­wa­gę czyn­ne­go i wy­trwa­łe­go świad­cze­nia o niej, aby mo­gli bu­do­wać, wraz z wszyst­ki­mi ludź­mi do­brej wo­li, cy­wi­li­za­cję praw­dy i mi­ło­ści na cześć i chwa­łę Bo­ga Stwór­cy, któ­ry mi­łu­je ży­cie. Amen.

 

Dzień 2.

 

Za dzie­ci i mło­dzież – o do­bre ży­cio­we de­cy­zje, wier­ność chrze­ści­jań­skim war­to­ściom i umie­jęt­ność od­róż­nia­nia praw­dy, do­bra i pięk­na od te­go, co jest ich zaprzeczeniem.

„Wszy­scy, nie­za­leż­nie od swo­jej ży­cio­wej ro­li, ma­my obo­wią­zek być ludź­mi po­ko­ju. Nikt nie jest wy­klu­czo­ny! Nikt nie ma pra­wa od­wra­cać wzro­ku. W na­szym świe­cie glo­ba­li­za­cji po­pa­dli­śmy w glo­ba­li­za­cję obo­jęt­no­ści. Przy­zwy­cza­ili­śmy się do cier­pie­nia in­nych, nie do­ty­czy nas, nie in­te­re­su­je, to nie na­sza spra­wa!” – stwier­dza pa­pież Fran­ci­szek we wstę­pie do książ­ki En­cy­kli­ka o po­ko­ju na Ukrainie.

Mó­dl­my się: Wszech­mo­gą­cy Bo­że, spraw, aby tak­że dzie­ci i mło­dzież uczy­ły się prze­cho­dze­nia od po­sta­wy obo­jęt­no­ści do po­sta­wy wraż­li­wo­ści na in­ne oso­by. Oświeć ich świa­tłem swo­jej ła­ski. Niech po­przez wy­cho­wa­nie i sa­mo­wy­cho­wa­nie sta­ną się ludź­mi po­ko­ju, peł­ny­mi sza­cun­ku dla ży­cia dru­gie­go czło­wie­ka, w każ­dym je­go wy­mia­rze i aspek­cie, od mo­men­tu je­go po­czę­cia aż po na­tu­ral­ny kres. Przez Chry­stu­sa, Pa­na na­sze­go, Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na XXIII

Zba­wi­cie­lu nasz, pro­si­my Cię usil­nie w na­szych mo­dli­twach o po­kój, któ­ry nam po­zo­sta­wi­łeś: „Po­kój mój zo­sta­wiam wam, po­kój mój da­je; wam”.

Od­dal od nas wszyst­ko, co mo­gło­by za­gro­zić po­ko­jo­wi, i prze­mień wszyst­kich lu­dzi na świad­ków praw­dy, spra­wie­dli­wo­ści i mi­ło­ści braterskiej.

Oświeć tych, co rzą­dzą lo­sa­mi lu­dów, aże­by trosz­cząc się o go­dzi­wy do­bro­byt swo­ich ro­da­ków, utrzy­my­wa­li nie­oce­nio­ne do­bro­dziej­stwo po­ko­ju, aby­śmy umie­li oba­lać ba­rie­ry, któ­re lu­dzi dzie­lą, a za­cie­śniać wię­zy mi­ło­ści wza­jem­nej, aby­śmy mie­li zro­zu­mie­nie dla in­nych i prze­ba­cza­li tym, któ­rzy nam przy­krość wyrządzili.

Tak, dzię­ki To­bie, wszyst­kie lu­dy zie­mi bę­dą sta­no­wić jed­ną praw­dzi­wą wspól­no­tę bra­ter­ską tak, że wśród nich nie prze­sta­nie kwit­nąć i kró­lo­wać Twój tak upra­gnio­ny po­kój. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 3.

 

Za mat­ki i oj­ców spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka – o przy­ję­cie go z mi­ło­ścią tak­że wte­dy, gdy z ludz­kie­go punk­tu wi­dze­nia po­ja­wi­ło się nie w porę.

„Po­gląd, że czło­wiek jest wol­ny w or­ga­ni­zo­wa­niu swe­go ży­cia bez od­wo­ły­wa­nia się do war­to­ści mo­ral­nych, i że nie jest za­da­niem spo­łe­czeń­stwa za­pew­nie­nie ochro­ny i roz­wo­ju war­to­ści etycz­nych, jest wy­pa­cze­niem wol­no­ści. Te­go ro­dza­ju po­sta­wa bu­rzy wol­ność i po­kój. Ist­nie­ją licz­ne przy­kła­dy owej błęd­nej kon­cep­cji wol­no­ści, jak nisz­cze­nie ży­cia ludz­kie­go przez ak­cep­to­wa­ne lub za­le­ga­li­zo­wa­ne prze­ry­wa­nie cią­ży” – pi­sze św. Jan Pa­weł II w Orę­dziu na 14. Świa­to­wy Dzień Pokoju.

Mó­dl­my się: Wszech­mo­gą­cy Bo­że, nie po­zwól, aby ro­dzi­ce or­ga­ni­zo­wa­li swo­je ży­cie bez od­wo­ły­wa­nia się do naj­waż­niej­szych war­to­ści, bez otwar­cia się na dar ży­cia. Daj im ra­dość i po­kój ser­ca szcze­gól­nie wte­dy, gdy dziec­ko bę­dzie dla nich nie­spo­dzie­wa­nym da­rem, któ­ry zmie­nił ich wcze­śniej­sze pla­ny. Spraw, aby by­li pew­ni, że to współ­pra­ca z To­bą, a nie sku­pie­nie się na swo­ich pro­ble­mach, czy­ni ich wol­ny­mi oraz umac­nia po­kój w ich ser­cach, a tak­że wo­kół nich. Przez Chry­stu­sa, Pa­na na­sze­go, Amen.

Mo­dli­twa św. Paw­ła VI

Pa­nie, Bo­że po­ko­ju, któ­ryś stwo­rzył lu­dzi, przed­miot Twej ła­ska­wo­ści, aby by­li współ­uczest­ni­ka­mi Twej chwa­ły, bło­go­sła­wi­my Cię i skła­da­my Ci dzię­ki, bo ze­sła­łeś nam Je­zu­sa, Twe­go uko­cha­ne­go Sy­na, uczy­ni­łeś Go w ta­jem­ni­cy pas­chal­nej spraw­cą na­sze­go zba­wie­nia, źró­dłem po­ko­ju i wię­zią po­wszech­ne­go braterstwa.

Skła­da­my Ci dzię­ki za pra­gnie­nia, wy­sił­ki i czy­ny, któ­re Twój Duch po­ko­ju wzbu­dził w na­szych cza­sach, aby nie­na­wiść za­stą­pić mi­ło­ścią, nie­uf­ność zro­zu­mie­niem, a obo­jęt­ność solidarnością.

Otwórz jesz­cze bar­dziej na­sze umy­sły i ser­ca na po­trze­by mi­ło­ści wszyst­kich na­szych bra­ci, aby­śmy się sta­wa­li co­raz bar­dziej bu­dow­ni­czy­mi pokoju.

Po­mnij, Oj­cze mi­ło­sier­dzia, na wszyst­kich, któ­rzy się tru­dzą, cier­pią i umie­ra­ją, usi­łu­jąc nadać świa­tu cha­rak­ter bar­dziej braterski.

Nie­chaj Two­je Kró­le­stwo spra­wie­dli­wo­ści, po­ko­ju i mi­ło­ści ogar­nie lu­dzi wszyst­kich ras i ję­zy­ków. Niech zie­mia na­sza na­peł­nia się Two­ją chwa­łą! Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 4.

 

Za le­ka­rzy i far­ma­ceu­tów – o wier­ność za­sa­dom ety­ki chrze­ści­jań­skiej, by swo­ją wie­dzę i do­świad­cze­nie za­wsze wy­ko­rzy­sty­wa­li dla służ­by życiu.

„Waż­nym wkła­dem na rzecz po­ko­ju jest tak­że re­spek­to­wa­nie, przez nor­my praw­ne i wy­miar spra­wie­dli­wo­ści, pra­wa do ko­rzy­sta­nia z za­sa­dy sprze­ci­wu su­mie­nia w od­nie­sie­niu do ustaw i de­cy­zji rzą­do­wych, któ­re za­gra­ża­ją god­no­ści czło­wie­ka, ta­kich jak abor­cja i eu­ta­na­zja” – przy­po­mi­na pa­pież Be­ne­dykt XVI w Orę­dziu na 46. Świa­to­wy Dzień Pokoju.

Mó­dl­my się: Wszech­mo­gą­cy Bo­że, umac­niaj ser­ca i kształ­tuj su­mie­nia pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, aby za­wsze sta­li po stro­nie każ­de­go ludz­kie­go ży­cia. Niech wier­ność Bo­żym pra­wom, szcze­gól­nie wte­dy, gdy wy­wo­ła ko­niecz­ność sprze­ci­wu wo­bec zła, bę­dzie źró­dłem po­ko­ju w ich ser­cu, a mi­łość Bo­ża i świa­do­mość uczy­nio­ne­go do­bra bę­dzie ich na­gro­dą. Przez Chry­stu­sa, Pa­na na­sze­go, Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II

Bo­że oj­ców na­szych, wiel­ki i mi­ło­sier­ny! Pa­nie ży­cia i po­ko­ju, Oj­cze wszyst­kich lu­dzi. Two­ją wo­lą jest po­kój, a nie udrę­cze­nie. Po­tęp woj­ny i obal py­chę gwał­tow­ni­ków. Wy­sła­łeś Sy­na swe­go Je­zu­sa Chry­stu­sa, aby gło­sił po­kój bli­skim i da­le­kim i zjed­no­czył w jed­ną ro­dzi­nę lu­dzi wszyst­kich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszyst­kich Two­ich dzie­ci, udrę­czo­ne bła­ga­nie ca­łej ludz­ko­ści. Niech już nie bę­dzie wię­cej woj­ny – złej przy­go­dy, z któ­rej nie ma od­wro­tu, niech już nie bę­dzie wię­cej woj­ny – kłę­bo­wi­ska wal­ki i prze­mo­cy. Spraw, niech usta­nie woj­na [red. na Ukra­inie], któ­ra za­gra­ża Two­im stwo­rze­niom na nie­bie, na zie­mi i w morzu.

Z Ma­ry­ją, Mat­ką Je­zu­sa i na­szą, bła­ga­my Cię, prze­mów do serc lu­dzi od­po­wie­dzial­nych za lo­sy na­ro­dów. Zniszcz lo­gi­kę od­we­tów i ze­msty, a pod­daj przez Du­cha Świę­te­go no­we roz­wią­za­nia wiel­ko­dusz­ne i szla­chet­ne, w dia­lo­gu i cier­pli­wym wy­cze­ki­wa­niu – bar­dziej owoc­ne niż gwał­tow­ne dzia­ła­nia wojenne.

Oj­cze, ob­darz na­sze cza­sy dnia­mi po­ko­ju. Niech już nie bę­dzie wię­cej woj­ny. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 5.

 

Za po­li­ty­ków, aby sta­no­wio­ne przez nich pra­wo sta­ło na stra­ży god­no­ści mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny oraz sza­no­wa­ło nie­na­ru­szal­ność i świę­tość ludz­kie­go życia.

„Ci, któ­rzy nie do­ce­nia­ją w wy­star­cza­ją­cym stop­niu war­to­ści ludz­kie­go ży­cia i w kon­se­kwen­cji po­pie­ra­ją na przy­kład li­be­ra­li­za­cję abor­cji, być mo­że nie zda­ją so­bie spra­wy, że w ten spo­sób opo­wia­da­ją się za dą­że­niem do po­ko­ju ilu­zo­rycz­ne­go. Uciecz­ka od od­po­wie­dzial­no­ści, któ­ra uwła­cza oso­bie ludz­kiej, a tym bar­dziej za­bi­ja­nie bez­bron­nych i nie­win­nych istot ludz­kich, ni­gdy nie za­pro­wa­dzi do szczę­ścia czy po­ko­ju” – przy­po­mi­na pa­pież Be­ne­dykt XVI w Orę­dziu na 46. Świa­to­wy Dzień Pokoju.

Mó­dl­my się: Wszech­mo­gą­cy Bo­że, pro­si­my Cię za po­li­ty­ków, aby nie ule­ga­li żad­nym na­ci­skom czy po­ku­som uciecz­ki od od­po­wie­dzial­no­ści. Do­da­waj im mę­stwa i mą­dro­ści, aby ilu­zo­rycz­ny­mi roz­wią­za­nia­mi nie za­stę­po­wa­li ni­gdy po­mo­cy praw­nej, ja­kiej wy­ma­ga mał­żeń­stwo, ro­dzi­na i ludz­kie ży­cie od swe­go po­czę­cia. Przez Chry­stu­sa, Pa­na na­sze­go, Amen.

Mo­dli­twa pa­pie­ża Be­ne­dyk­ta XVI

To jest na­sza mo­dli­twa, któ­rą wy­po­wia­da­my w tym mo­men­cie: „Wy­zwól nas od wszel­kie­go zła i daj nam po­kój”. Nie ju­tro czy po­ju­trze: Dzi­siaj daj nam po­kój, Pa­nie! Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 6.

 

O spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną, któ­ra prze­ja­wia się m.in. w re­al­nej po­mo­cy pań­stwa oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, a tak­że o roz­wój i pro­mo­cję ho­spi­cjów perinatalnych.

„Nie­ste­ty, pań­stwa i in­sty­tu­cje mię­dzy­na­ro­do­we pro­mu­ją rów­nież abor­cję ja­ko jed­ną z tzw. «pod­sta­wo­wych usług» w ra­mach po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej. Smut­no jest wi­dzieć, jak pro­ste i wy­god­ne sta­ło się dla nie­któ­rych od­rzu­ca­nie ży­cia ja­ko spo­so­bu na roz­wią­za­nie pro­ble­mów, któ­re mo­gą i po­win­ny być roz­strzy­ga­ne na ko­rzyść mat­ki oraz nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka. Dla­te­go bła­gam wła­dze cy­wil­ne, aby zwró­ci­ły szcze­gól­ną uwa­gę na dzie­ci, któ­rym od­ma­wia się pod­sta­wo­wych praw i god­no­ści, w szcze­gól­no­ści pra­wa do ży­cia i edu­ka­cji” – to sło­wa pa­pie­ża Fran­cisz­ka z Prze­sła­nia do Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go ONZ z oka­zji 75-le­cia ist­nie­nia tej instytucji.

Mó­dl­my się: Wszech­mo­gą­cy Bo­że, pro­si­my Cię, oświe­caj swo­ją ła­ską od­po­wie­dzial­nych za środ­ki pu­blicz­ne, aby trosz­czy­li się o spra­wie­dli­wą po­moc dla naj­bar­dziej bez­bron­nych i po­trze­bu­ją­cych, dla osób nie­peł­no­spraw­nych czy nie­ule­czal­nie cho­rych dzie­ci. Niech do­bra, któ­ry­mi dys­po­nu­je spo­łe­czeń­stwo, nie bę­dą trwo­nio­ne na speł­nia­nie ego­istycz­nych pra­gnień, ale niech zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne mą­drze i uczci­wie. Przez Chry­stu­sa, Pa­na na­sze­go, Amen

Mo­dli­twa pa­pie­ża Franciszka

Pa­nie Bo­że po­ko­ju, wy­słu­chaj na­sze­go bła­ga­nia! Otwórz nam oczy i ser­ca, i daj nam od­wa­gę, by­śmy po­wie­dzie­li: ni­gdy wię­cej woj­ny, woj­na nisz­czy wszyst­ko. Na­peł­nij nas od­wa­gą bu­do­wa­nia po­ko­ju. Spraw, by nie gasł w nas pło­mień na­dziei, by­śmy z cier­pli­wą wy­trwa­ło­ścią wy­bie­ra­li dia­log i po­jed­na­nie, aby na­resz­cie zwy­cię­żył po­kój. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

 

Dzień 7.

 

Za dzien­ni­ka­rzy i lu­dzi me­diów – o to, by do­stęp­ne im na­rzę­dzia wy­ko­rzy­sty­wa­li do od­waż­ne­go gło­sze­nia praw­dy o ży­ciu i god­no­ści człowieka.

„Je­śli cho­dzi o pra­wo do ży­cia, trze­ba wy­raź­nie po­wie­dzieć, że w na­szej spo­łecz­no­ści do­ko­nu­je się za­gła­dy ży­cia: obok ofiar kon­flik­tów zbroj­nych, ter­ro­ry­zmu i róż­no­ra­kich form prze­mo­cy, są ofia­ry ci­chej śmier­ci, spo­wo­do­wa­nej przez głód, przez abor­cję, eks­pe­ry­men­ty na em­brio­nach i eu­ta­na­zję. Jak moż­na nie do­strze­gać, że to wszyst­ko jest za­gro­że­niem po­ko­ju? Abor­cja i eks­pe­ry­men­ty na em­brio­nach są bez­po­śred­nim prze­ci­wień­stwem po­sta­wy otwar­cia na dru­gie­go, któ­ra jest ko­niecz­na do two­rze­nia trwa­łych, po­ko­jo­wych re­la­cji” – wska­zał pa­pież Be­ne­dykt XVI w Orę­dziu na 40. Świa­to­wy Dzień Pokoju.

Mó­dl­my się: Wszech­mo­gą­cy Bo­że, spraw, aby dzien­ni­ka­rze i lu­dzie me­diów by­li ty­mi, któ­rzy otwie­ra­ją oczy in­nych, opi­nii pu­blicz­nej, na każ­de ukry­te zło, aby bu­dzi­li su­mie­nia w ob­li­czu te­go wszyst­kie­go, co jest za­gro­że­niem ludz­kie­go ży­cia i po­ko­ju. Niech nie za­brak­nie im do te­go od­wa­gi, a tak­że oso­bi­stej wraż­li­wo­ści. Przez Chry­stu­sa, Pa­na na­sze­go, Amen.

Mo­dli­twa franciszkańska

O Pa­nie, uczyń z nas na­rzę­dzia Two­je­go po­ko­ju, aby­śmy sia­li mi­łość tam, gdzie pa­nu­je nie­na­wiść; wy­ba­cze­nie tam, gdzie pa­nu­je krzyw­da; jed­ność tam, gdzie pa­nu­je zwąt­pie­nie; na­dzie­ję tam, gdzie pa­nu­je roz­pacz; świa­tło tam, gdzie pa­nu­je mrok; ra­dość tam, gdzie pa­nu­je smutek.

Spraw, aby­śmy mo­gli nie ty­le szu­kać po­cie­chy, co po­cie­chę da­wać; nie ty­le szu­kać zro­zu­mie­nia, co ro­zu­mieć; nie ty­le szu­kać mi­ło­ści, co ko­chać. Al­bo­wiem da­jąc, otrzy­mu­je­my; wy­ba­cza­jąc, zy­sku­je­my prze­ba­cze­nie, a umie­ra­jąc, ro­dzi­my się do wiecz­ne­go ży­cia. Przez Chry­stu­sa Pa­na na­sze­go. Amen.

Mo­dli­twa św. Ja­na Paw­ła II z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vitae

O Ma­ry­jo, ju­trzen­ko no­we­go świata…

Roz­wa­ża­nia: Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap
Im­pri­ma­tur: Za ze­zwo­le­niem Ku­rii Me­tro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie z dnia 13 stycz­nia 2023 r. Nr 100/2023.

Li­sty na­de­sła­ne przez Księ­ży Biskupów:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj