fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Hiszpania: Parlament zalegalizował eutanazję

Kongres Depu­to­wanych, niższa izba par­la­mentu w Hisz­panii przyjęła ustawę, lega­li­zującą euta­nazję. Dalej roz­pa­trywać będzie ją Senat.

Przyjęte prawo zezwala na legalne doko­nanie „wspo­ma­ganego samo­bójstwa” przez osoby poważnie i nie­ule­czalnie chore, a także pacjentów z wynisz­cza­jącymi cho­robami i eks­tre­malnymi bólami fizycznymi lub psy­chicznymi. Za przy­jęciem regu­lacji lega­li­zu­jącej euta­nazję gło­sowało 198 posłów z 350-oso­bowej izby. Wśród nich byli socja­liści, a także politycy koali­cyjnego lewi­cowego bloku Unidas Podemos. Z kolei prze­ciwnych lega­li­zacji euta­nazji było 138 depu­to­wanych. Teraz ustawa ma zostać skie­rowana do Senatu, który może ją poprzeć lub odesłać do izby niższej z poprawkami. Jeśli sena­to­rowie nie zgłoszą poprawek, to euta­nazja w Hisz­panii zostanie zale­ga­li­zowana wiosną 2021 r.

Debata w par­la­mencie na temat euta­nazji roz­po­częła się przed wybuchem pan­demii koro­na­wirusa. Autorem zgło­szonego pro­jektu ustawy był rząd Pedro San­cheza stwo­rzony na bazie koalicji socja­listów i lewi­cowego bloku Unidas Podemos. Prze­ciw­nikami lega­li­zacji euta­nazji byli politycy Partii Ludowej i Vox. Pod­kre­ślali, że projekt ustawy nie zapewnia ochrony naj­słabszym oby­wa­telom i nale­żytego leczenia, ani opieki palia­tywnej. Jest rady­kalny i sprzeczny z prawami czło­wieka. Zarzucili socja­listom „prze­kro­czenie czer­wonej linii przez wybranie zada­wania śmierci zamiast sta­wiania na łago­dzenie cierpienia”.

Projekt ustawy prze­widuje, że zabieg tzw. wspo­ma­ganej śmierci byłby finan­sowany przez państwo. Odbie­ranie życia ma odbywać się w szpi­talach publicznych i pry­watnych, poprzez zaapli­ko­wanie przez lekarza „odpo­wiednich sub­stancji farmakologicznych”.

Ustawa obejmuje także pro­po­zycję tzw. „eks­pre­sowej euta­nazji”, podczas której lekarz będzie mógł prze­pro­wadzić zabieg w domu prze­wlekle chorego pacjenta. W przy­padku osób nie­bę­dących w stanie udzielić zgody na euta­nazję ze względu na stan zdrowia, będzie wystar­czała pisemna zgoda wysta­wiona przez inną osobę, jednak zawsze w obec­ności pacjenta.

Chcąc uzyskać pozwo­lenie na euta­nazję, pacjent będzie musiał przejść przez kil­ku­etapową pro­cedurę. Na początku lekarz pro­wa­dzący ma wystawić zgodę. Następnie po 15 dniach pacjent raz jeszcze będzie musiał złożyć wniosek a lekarz ma mu przed­stawić dia­gnozę i poin­for­mować o moż­li­wości terapii. W ciągu kolejnych 24 godzin pacjent zobo­wiązany będzie potwierdzić, że chce nadal kon­ty­nuować ten proces. Z kolei dwóch lekarzy ma wysłać opinię do komisji wybranej przez członków rządu regio­nalnego i mini­sterstwa zdrowia i potwierdzić o speł­nionych warunkach do euta­nazji. Projekt prze­widuje, że lekarze będą mogli odmówić udziału w euta­nazji na pod­stawie klauzuli sumienia.

Cermi, Hisz­pański Komitet Osób Nie­peł­no­sprawnych wyjaśnił, że projekt ten jest sprzeczny z reko­men­da­cjami ONZ doty­czącymi praw czło­wieka i w sposób zapla­nowany styg­ma­tyzuje osoby z niepełnosprawnością.

Nega­tywną opinię wystawił także Komitet ds. Bio­etyki, który zaznaczył, że wspo­magana śmierć nie jest prawem czło­wieka, a jej lega­li­zacja jest raczej znakiem regresu niż postępu cywi­li­zacji i może pro­wadzić do groźnych kon­se­kwencji oraz osła­bienia ochrony życia ludzkiego.

Do tej pory euta­nazja została zale­ga­li­zowana w Belgii, Luk­sem­burgu i Holandii.

Ochrona życia czło­wieka od momentu poczęcia, aż po natu­ralny kres jest pod­sta­wowym obo­wiązkiem i prawem każdego czło­wieka. Euta­nazja jest zabój­stwem głęboko sprzecznym z god­nością osoby ludzkiej. Celem medycyny nie jest śmierć, lecz dążenie do zdrowia i opieki nad chorymi. Pro­po­zycją dla cier­piącego czło­wieka jest medycyna palia­tywna i opieka hospi­cyjna, które powinny być bar­dziej doce­nione i sto­sowane. Kom­pleksowa i kom­pe­tentna opieka medyczna, psy­cho­lo­giczna i duchowa łagodzi ból, wyraża sza­cunek dla życia i pod­mio­to­wości czło­wieka oraz sprawia, że osoba umie­rająca i jej rodzina przyjmują ze spo­kojem śmierć jako natu­ralny kres życia.

 

JB
Źródło: niezalezna.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj