Tylko życie ma przyszłość!

Hiszpania liberalizuje przepisy aborcyjne

W ciąży. Fot.: pl.123rf.com

Cen­tro­le­wi­co­wy rząd Hisz­pa­nii Pe­dro San­che­za skie­ro­wał do Kon­gre­su De­pu­to­wa­nych, niż­szej izby par­la­men­tu, pro­jekt usta­wy li­be­ra­li­zu­ją­cej prze­pi­sy do­ty­czą­ce wie­ku przy­stę­po­wa­nia do abor­cji. Do abor­cji zo­sta­ną do­pusz­czo­ne na­sto­lat­ki, któ­re ukoń­czy­ły 16. rok ży­cia, nie bę­dą one mu­sia­ły po­sia­dać zgo­dy swo­ich rodziców.

Pro­jekt no­we­go pra­wa był od kil­ku mie­się­cy for­so­wa­ny przez mi­ni­ster ds. rów­no­upraw­nie­nia Ire­ne Mon­te­ro, wcho­dzą­cej w skład kie­row­nic­twa skraj­nie le­wi­co­we­go blo­ku Uni­das Po­de­mos. Przed­sta­wi­ciel­ka rzą­du San­che­za wy­ra­zi­ła na­dzie­ję, że osta­tecz­nie uda się za­twier­dzić pro­po­no­wa­ny przez rząd do­ku­ment w par­la­men­cie do grud­nia 2022 roku.

We wtor­ko­wym oświad­cze­niu se­kre­tarz ge­ne­ral­ny Hisz­pań­skiej Kon­fe­ren­cji Bi­sku­piej ar­cy­bi­skup Lu­is Ar­güel­lo na­zwał uru­cho­mie­nie pro­ce­do­wa­nia li­be­ra­li­za­cji eu­ta­na­zji w par­la­men­cie ja­ko mia­nem „tra­gicz­ne­go wy­da­rze­nia”. Od­no­to­wał, że do­cho­dzi do nie­go w sy­tu­acji, kie­dy Hisz­pa­nia prze­ży­wa po­waż­ny kry­zys demograficzny.

Po­twier­dze­niem słów hie­rar­chy są da­ne Kra­jo­we­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go (INE) w Ma­dry­cie, z któ­rych wy­ni­ka, że w pierw­szej po­ło­wie 2022 ro­ku w Hisz­pa­nii uro­dzi­ło się nie­wie­le po­nad 159,7 tys. dzie­ci, czy­li naj­mniej w hi­sto­rii pro­wa­dzo­nych od 1941 ro­ku sta­ty­styk de­mo­gra­ficz­nych w tym kra­ju. W po­rów­na­niu do ana­lo­gicz­ne­go okre­su w 2021 ro­ku na świat przy­szło o bli­sko 1 tys. mniej dzieci.

W 47-mi­lio­no­wej Hisz­pa­nii spa­da też sys­te­ma­tycz­nie licz­ba dzie­ci przy­pa­da­ją­cych na ko­bie­tę w wie­ku płod­nym. O ile w 1964 ro­ku prze­cięt­nie każ­da Hisz­pan­ka po­sia­da­ła tro­je dzie­ci, to obec­nie mat­ki ma­ją tam śred­nio po jed­nym dziecku.

Abor­cja pod pew­ny­mi wa­run­ka­mi sta­ła się le­gal­na w Hisz­pa­nii w 1985 ro­ku. Prze­rwa­nie cią­ży moż­li­we jest w tym kra­ju do 14. jej tygodnia.

Abor­cja jest za­bój­stwem bez­bron­ne­go czło­wie­ka. To uśmier­ca­nie ro­dzi­ny, któ­re po­cią­ga za so­bą śmierć spo­łe­czeń­stwa oraz eu­ta­na­zję. Nie­zby­wal­ne pra­wo czło­wie­ka do ży­cia po­win­no sta­no­wić pod­sta­wo­wy ele­ment każ­de­go państwa.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj