Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

„Gość Niedzielny” – Gigantyczna zmiana

Gość Niedzielny – Gigantyczna zmiana

Ro­dzi­ce dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi bę­dą mo­gli le­gal­nie za­ro­bić na chleb. Usta­wa o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym zo­sta­ła pod­pi­sa­na przez prezydenta.

Do tej po­ry pań­stwo pol­skie prze­rzu­ca­ło kosz­ty utrzy­ma­nia cho­re­go dziec­ka na je­go ro­dzi­ców, jed­no­cze­śnie nie po­zwa­la­jąc im pra­co­wać. – I nie jest to za­rzut tyl­ko do ak­tu­al­nie rzą­dzą­cej ko­ali­cji, ale do prak­tycz­nie wszyst­kich ko­ali­cji, któ­re za­sia­da­ły w Sej­mie po 1989 ro­ku. Przez te la­ta nikt nie do­pro­wa­dził spra­wy do koń­ca, a śro­do­wi­sko osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi jest zbyt sła­be, by sku­tecz­nie wal­czyć o swo­je pra­wa – uwa­ża Woj­ciech Zię­ba, pre­zes kra­kow­skie­go Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, któ­ry w stycz­niu po­sta­no­wił za­ło­żyć Ko­mi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy”. Jak się oka­za­ło, ko­mi­tet po­łą­czył mnó­stwo lu­dzi, sta­jąc się pro­jek­tem po­nad wszel­ki­mi po­dzia­ła­mi, bo staw­ką by­ło od­mie­nie­nie lo­su osób naj­bar­dziej bez­bron­nych i po­trze­bu­ją­cych wsparcia.

„Gość Nie­dziel­ny” – Gi­gan­tycz­na zmiana

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj