Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Głosowanie w sprawie legalnej aborcji

W dniach 22–23 czerw­ca za­pla­no­wa­no po­sie­dze­nie Sej­mu na któ­rym ma od­być się pierw­sze czy­ta­nie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy o prze­ry­wa­niu cią­ży i in­nych pra­wach re­pro­duk­cyj­nych, któ­ry pod ko­niec mar­ca zło­żył Ko­mi­tet Le­gal­na Abor­cja Bez Kompromisów.

Śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne za­czy­na­ją pod­bu­rzać spo­łe­czeń­stwo, by wy­szło na uli­ce i do­ma­ga­ło się le­gal­nej i do­stęp­nej abor­cji. Za­chę­ca­ją do przyj­ścia pod Sejm, gdzie bę­dzie moż­na po­brać ma­te­ria­ły nt. le­gal­nej abor­cji: „Wpa­daj po ma­te­ria­ły by do­pin­go­wać nas w Sej­mie oraz przy­po­mi­nać po­słom i po­słan­kom, że pa­trzysz im na rę­ce!”- czy­ta­my na fan­pa­ge fa­ce­bo­oko­wym Le­gal­nej Abor­cji Bez Kompromisów.

Pro­jekt usta­wy po­wstał w od­po­wie­dzi na orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry 2020 ro­ku orzekł, że prze­pis ze­zwa­la­ją­cy na do­pusz­czal­ność abor­cji w przy­pad­ku du­że­go praw­do­po­do­bień­stwa cięż­kie­go i nie­od­wra­cal­ne­go upo­śle­dze­nia dziec­ka al­bo nie­ule­czal­nej cho­ro­by za­gra­ża­ją­cej je­go ży­ciu jest nie­zgod­ny z konstytucją.

„Ży­cie ludz­kie jest war­to­ścią w każ­dej fa­zie roz­wo­ju i ja­ko war­tość, któ­rej źró­dłem są prze­pi­sy kon­sty­tu­cyj­ne, po­win­no ono być chro­nio­ne przez usta­wo­daw­cę” – pod­kre­ślił w uza­sad­nie­niu wy­ro­ku Try­bu­na­łu sę­dzia Ju­styn Piskorski.

Bar­tło­miej Wró­blew­ski dla Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po­wie­dział, że zło­że­nie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy o prze­ry­wa­niu cią­ży jest w spo­sób oczy­wi­sty nie­kon­sty­tu­cyj­ne: „Pol­ska Kon­sty­tu­cja chro­ni ży­cie ludz­kie od po­czę­cia i to, że przy­słu­gu­je mu w okre­sie pre­na­tal­nym ochro­na praw­na zde­cy­do­wał wy­rok z 27 ma­ja 1997 ro­ku, w któ­rym Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny kla­row­nie orzekł, że abor­cja z tak zwa­nych wzglę­dów spo­łecz­nych jest nie­zgod­na z Kon­sty­tu­cją. Po­twier­dze­niem te­go by­ło orze­cze­nie TK z 22 paź­dzier­ni­ka 2020 ro­ku, któ­ry przy­po­mniał te za­sa­dy. W obec­nym sta­nie kon­sty­tu­cyj­nym zło­że­nie pro­jek­tu jest dzia­ła­niem nie­wła­ści­wym. Je­śli ktoś uwa­ża, że ten stan praw­ny po­wi­nien się zmie­nić, ra­czej po­wi­nien wnio­sko­wać o zmia­nę Konstytucji”.

Oby­wa­tel­ski pro­jekt usta­wy fe­mi­ni­stek, któ­ry pod­pi­sa­ło 201 ty­się­cy 735 osób, za­kła­da le­gal­ną i dar­mo­wą abor­cję na ży­cze­nie do ukoń­cze­nia 12. ty­go­dnia cią­ży. Po­nad­to abor­cja ma być le­gal­na do 24. ty­go­dnia cią­ży w trzech przy­pad­kach: gdy jest ona na­stęp­stwem gwał­tu, przy czym o prze­stęp­stwie nie trze­ba in­for­mo­wać or­ga­nów ści­ga­nia, wy­star­czy je­dy­nie oświad­cze­nie ko­bie­ty, co mo­że być po­lem do wie­lu nad­użyć, gdy cią­ża sta­no­wi za­gro­że­nie dla ży­cia lub zdro­wia mat­ki, w tym zdro­wia psy­chicz­ne­go, oraz gdy dziec­ko praw­do­po­dob­nie ma wa­dy roz­wo­jo­we lub genetyczne.

Dziew­czyn­ki, któ­re ukoń­czy­ły 13 lat, bę­dą mo­gły sa­mo­dziel­nie po­dej­mo­wać de­cy­zję o abor­cji. Co jest nie­zgod­ne z pol­skim Ko­dek­sem Kar­nym, któ­ry prze­wi­du­je ka­rę po­zba­wie­nia wol­no­ści na­wet do 12 lat za ob­co­wa­nie płcio­we z oso­bą po­ni­żej 15 ro­ku życia.

Ab­sur­dal­nym żą­da­niem abor­cjo­ni­stów jest tak­że prio­ry­tet w ob­słu­dze pa­cjen­tek żą­da­ją­cych abor­cji. Na wy­ko­na­nie abor­cji szpi­tal bę­dzie mieć 72 go­dzi­ny. Le­karz bę­dzie zmu­szo­ny od­wo­łać pla­no­wa­ne ope­ra­cje, by wy­ko­nać abor­cję i za­bić dziecko.

Pro­jekt usta­wy „Le­gal­na abor­cja bez kom­pro­mi­sów” to nic in­ne­go jak pró­ba wpro­wa­dze­nia bez roz­gło­su do pol­skie­go usta­wo­daw­stwa za­pi­sów po­zwa­la­ją­cych na do­ko­ny­wa­nie le­gal­nej abor­cji aż do po­ro­du, gdzie ten fakt ce­lo­wo abor­cjo­ni­ści prze­mil­cza­ją. Pa­mię­taj­my też, że jest jesz­cze pro­jekt pre­zy­denc­ki, któ­ry miał­by przy­wró­cić abor­cję eu­ge­nicz­ną. Ma­my na­dzie­ję, że na­si po­sło­wie od­rzu­cą pro­jekt fe­mi­ni­stek i opo­wie­dzą się za życiem.

 

JB
Fot.: pl.123rf.com

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj