Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Gala konkursu pro-life dla dzieci w Dzień Matki

Weronika Korzeniowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, Niebylec

Z wiel­ką ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że 26 ma­ja, w Dzień Mat­ki, na­stą­pi ogło­sze­nie wy­ni­ków na­sze­go kon­kur­su dla naj­młod­szych dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”. Na V edy­cję kon­kur­su na­pły­nę­ło po­nad 3500 prac a udział wzię­ło bli­sko 5000 dzieci!

Trans­mi­sja on­li­ne od­bę­dzie się 26 ma­ja o go­dzi­nie 17:00. Wy­ni­ki moż­na śle­dzić na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej oraz na na­szych pro­fi­lach w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych. Przy­go­to­wa­li­śmy emo­cjo­nu­ją­ce i peł­ne nie­spo­dzia­nek wy­da­rze­nie, któ­re z pew­no­ścią do­star­czy wie­le radości.

Wy­ni­ki bę­dą do­stęp­ne rów­nież po transmisji:

 Za­pra­sza­my na eks­cy­tu­ją­ce chwi­le i już te­raz gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i uczestnikom.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj