Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Aborcja do 12. tygodnia ciąży

My body, my choice. Fot: pl.123rf.com

W kon­tek­ście zróż­ni­co­wa­nych sta­no­wisk w ko­ali­cji w spra­wie abor­cji, Do­nald Tusk za­po­wia­da przed­sta­wie­nie wła­snej ini­cja­ty­wy. W trak­cie śro­do­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej Pre­mier pod­kre­ślił ­­— Sko­ro nie mo­że być pro­jek­tu rzą­do­we­go, je­ste­śmy go­to­wi do zło­że­nia w naj­bliż­szych go­dzi­nach pro­jek­tu o bez­piecz­nej i le­gal­nej abor­cji do 12. tygodnia.

W kon­tek­ście po­dzia­łów w ko­ali­cji rzą­do­wej do­ty­czą­cych kwe­stii abor­cji, Wła­dy­sław Ko­si­niak-Ka­mysz zo­stał za­py­ta­ny w ze­szłym ty­go­dniu, czy po­parł­by pro­jekt umoż­li­wia­ją­cy abor­cję do 12. ty­go­dnia cią­ży. W od­po­wie­dzi stwier­dził, że PSL i Trze­cia Dro­ga przy­stę­po­wa­ły do wy­bo­rów „z in­nym pro­gra­mem”. Do­dat­ko­wo pod­kre­ślił, że pro­po­zy­cją je­go ugru­po­wa­nia w za­kre­sie zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa ko­biet jest po­wrót do sta­nu sprzed wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go oraz zor­ga­ni­zo­wa­nie re­fe­ren­dum w spra­wie za­sad aborcji.

Szy­mon Ho­łow­nia wy­ra­ził po­dob­ne sta­no­wi­sko w kwe­stii prze­pi­sów abor­cyj­nych, su­ge­ru­jąc, że pierw­szym kro­kiem po­win­no być przy­wró­ce­nie sta­tus quo sprzed wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. W roz­mo­wie z PAP za­zna­czył, że na­stęp­nym eta­pem po­win­no być prze­pro­wa­dze­nie referendum.

Z ko­lei Le­wi­ca od dłuż­sze­go cza­su opo­wia­da się za li­be­ra­li­za­cją pra­wa abor­cyj­ne­go. Ka­ta­rzy­na Ko­tu­la, przed­sta­wi­ciel­ka Le­wi­cy, pod­kre­śli­ła na kon­wen­cji ze­szłe­go ro­ku, że abor­cja sta­no­wi in­te­gral­ną część ży­cia wie­lu Po­lek. W li­sto­pa­dzie 2023 ro­ku Le­wi­ca przed­sta­wi­ła dwa pro­jek­ty do­ty­czą­ce li­be­ra­li­za­cji prze­pi­sów aborcyjnych.

Obec­nie obo­wią­zu­ją­ce pra­wo do­pusz­cza  abor­cję w dwóch przy­pad­kach: gdy cią­ża jest wy­ni­kiem czy­nu za­bro­nio­ne­go oraz w sy­tu­acji, gdy ist­nie­je bez­po­śred­nie za­gro­że­nie ży­cia lub zdro­wia kobiety.

Pro­ces le­ga­li­za­cji abor­cji mo­że za­gro­zić fun­da­men­tom etycz­nym spo­łe­czeń­stwa, pod­wa­ża­jąc nie­od­łącz­ne pra­wo do ży­cia każ­de­go czło­wie­ka. Nie ma bez­piecz­nej abor­cji, nie­sie ona za so­bą róż­no­rod­ne aspek­ty ry­zy­ka dla zdro­wia ko­biet. Abor­cja pro­wa­dzi do śmier­ci dziec­ka i mo­że tak­że po­wo­do­wać za­gro­że­nia dla zdro­wia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go mat­ki. Ist­nie­je ry­zy­ko po­wi­kłań, ta­kich jak in­fek­cje, uszko­dze­nia na­rzą­dów we­wnętrz­nych czy krwa­wie­nia. Ko­bie­ty czę­sto do­świad­cza­ją trud­no­ści emo­cjo­nal­nych po abor­cji, co wpły­wa na ich zdro­wie psychiczne.

„To nie jest wol­ność, to znie­wo­le­nie” – mó­wi ko­bie­ta, bo­ha­ter­ka do­ku­men­tu nt. skut­ków psy­chicz­nych abor­cji. Opo­wia­da o dłu­gich la­tach do­cho­dze­nia do sta­bil­no­ści psychicznej.

 

JB
Źró­dło: onet.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj